ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

ข้อมูลครู และบุคลกรทางศึกษา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภท รูปภาพ
นาง จันทิมา อัชชะสวัสดิ์ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญ
นาย รพี ศรีวิเชียร ชาย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว อิสราภรณ์ เกียรติคงนนท์ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กันยรัตน์ ระโหฐาน หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วชิรวิชญ์ แก้วตา ชาย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง นุชนรี สุขสำราญ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พรรณจรุง จินตนประเสริฐ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สมัคร เทพสถิตย์ ชาย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง น้ำทิพย์ เปียศิริ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง เรณู รชตะบวรทัต หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย บรรยง มากสอน ชาย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุรีพร สุขช่วย หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ละเอียด สาธุพันธ์ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นงลักษณ์ อ่วยสุข หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง รุ่งเรือง ตาดี หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ดวงดาว อยู่ยืนยง หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สมศักดิ์ หิรัญอ่อน ชาย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นิภา เตียบฉายพันธ์ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ฉันทนา กานต์กัมพล หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ธาริณี ผูกอยู่ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ดวงตา บัวเอี่ยม หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว เจนจิรา พลายละหาร หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว กาญจนา กาฬภักดี หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง เพ็ญศรี จำปีเรือง หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ธัญชนก เนียมแตง หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง โสมอุษา สุขศิริศักดิ์ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว นันทิยา พันธุ์มาตร หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ปฐมพงษ์ พฤกษชาติ ชาย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศุภรักษ์ จำปาสัก หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง สมใจ ธนาจิระพัฒน์ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว หัทยา ศรีเหรา หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง จำลอง พันธ์เจริญ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กาญจนา คำเทศ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย นัฎฐกิตติ์ เพชรี ชาย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วงค์มณี บ้งชมโพธิ์ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุลักษณา จุสมใจ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นัตติยา รุ่งเรือง หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เบญจพร ดอกตะเคียน หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อมรทิพย์ ควนวิไล หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จิตรลดา มีพอเห็น หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นิตยา ผกาวรรณ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุเทพ เกตุนวม ชาย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กิตติญา งีสันเทียะ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เจนณรงค์ ตะคร้อ ชาย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วราพันธ์ ทิมทอง ชาย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เชาวลิต โพธิ์สุวรรณ ชาย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เบญจมาศ อินโต หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชลธิชา จันทร์อินทร์ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เกญมณี การะเกตุ หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รัตติกาล เรืองทอง หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เมทินี มากสอน หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ปณิธาน ป้อมพิมพ์ ชาย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พัชรพรรณ พึ่งนิล หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เบญจา คล้ายทอง หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อาภาพิราศ มาลัยทอง หญิง อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณัฐพล เพ็งพันธ์ ชาย อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ บรรณารักษ์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ประสิทธิ์ ทรัพย์ประเสริฐ ชาย บ้านนเรศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ธนพร จุลสุคนธ์ หญิง บ้านนเรศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กมลวรรณ เกตุแก้ว หญิง บ้านนเรศ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย กรัณภัก กาฬภักดี ชาย บ้านนเรศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เกียรติศักดิ์ สุพรรณคำ ชาย บ้านนเรศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง โสภา เกิดสมนึก หญิง บ้านนเรศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จิรวรรณ สุพรรณวิวัฒน์ หญิง บ้านนเรศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธัญญา แจ่มแจ้ง หญิง บ้านนเรศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จรรยา อ่อนศรี หญิง บ้านนเรศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พรพรรณ จันทร์สุวรรณ หญิง บ้านนเรศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ฐิติกัญญ์ โชคสุขนิรันดร หญิง บ้านนเรศ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย จรัญ อุดม ชาย บ้านนเรศ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง จิราภา ทองงาม หญิง บ้านนเรศ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ศศิวิมล ตันหยงธัชชัย หญิง บ้านนเรศ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วีระ อาวาส ชาย บ้านนเรศ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณัฐพล บุญศรี ชาย บ้านนเรศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สราวุธ พันธ์ุมาตร ชาย บ้านนเรศ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศุภลักษณ์ เฟื่องทิพย์ หญิง บ้านนเรศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ขจิต ทองเพ็ชร์ ชาย วัดสระศรีเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย อดุลย์ จันทร์แจ้ง ชาย วัดสระศรีเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุทิน เทพประสิทธิ์ หญิง วัดสระศรีเจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อิงอร อบอุ่น หญิง วัดสระศรีเจริญ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว อโนชา ทนกล้า หญิง วัดสระศรีเจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กมลศักดิ์ นราจุล ชาย วัดสระศรีเจริญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศิริพรรณ พลายละหาร หญิง วัดสระศรีเจริญ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อนิษา ช่อพะยอม หญิง วัดสระศรีเจริญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พนิดา มาโต หญิง วัดสระศรีเจริญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมชาย เกสรสุคนธ์ ชาย บ้านหนองจิกรากข่า ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง สุกัญญา ชูวงษ์ หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ปนิศฐา เหรียญทอง หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง กรรณิกา สังขวรรณ หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ขวัญดาว รุ่งวารินทร์ หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วุฒิชัย อินทร์อ่อนวงษ์ ชาย บ้านหนองจิกรากข่า ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นิภา ชนะวงษ์ หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง รุ่งนภา เมฆอากาศ หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว นารีรัตน์ หมวดปัดมา หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง บุญฑริกา แดงดี หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครู ชำนาญงาน ชำนาญงาน
นางสาว สมรัก ปานคง หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณัฐพงษ์ ตั้นวัฒนานุสรณ์ ชาย บ้านหนองจิกรากข่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิศสมัย กิจเจริญ หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว น้ำฝน สิงห์ใจชื่น หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สินีนาฏ มีดี หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อังคณา คล้ายกระแส หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชาญ สุขรักษ์ ชาย บ้านหนองจิกรากข่า ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย พยุง ละมูลมี ชาย บ้านหนองจิกรากข่า นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว น้ำผึ้ง ผิวอ่อนดี หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อริศรา สมใจเพ็ง หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศันสนีย์ สังข์เพ็ชร หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วาสนา ขำอรุณ หญิง บ้านหนองจิกรากข่า ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สัญญา แช่มช้อย ชาย วัดสระด่าน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย กณวรรธณ์ สุทธิประภา ชาย วัดสระด่าน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อังคณา นาคทอง หญิง วัดสระด่าน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว มยุรฉัตร พูลธนสวัสดิ์ หญิง วัดสระด่าน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรมณ เจริญศรี หญิง วัดสระด่าน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เบ็ญจา ด้วงอินทร์พงษ์ หญิง วัดสระด่าน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วัฒนา ม่วงอร่าม ชาย วัดสระด่าน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นุชจรี จันทวาท หญิง วัดสระด่าน ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ศรัณย์รัชต์ มณีวงษ์ หญิง วัดสระด่าน ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง วีรนุช สอดสี หญิง วัดสระด่าน ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง วิมลภา ไขแสงทอง หญิง วัดสระด่าน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว วิจิตรา อินทรมณี หญิง วัดสระด่าน ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ขวัญธนา ศรีบุญเพ็ง หญิง วัดสระด่าน ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว พิมลพรรณ นาคฉาย หญิง วัดสระด่าน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุพัตรา มะลิอ่อง หญิง วัดสระด่าน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วิโรจน์ อาวาส ชาย วัดสระด่าน อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง พรภัสส์ษา สินปกรณ์กุล หญิง บ้านหนองฝ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว กษมา เทียนทองคำ หญิง บ้านหนองฝ้าย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พายัพ เทพประสิทธิ์ ชาย บ้านหนองฝ้าย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุธาสินี แผนสมบูรณ์ หญิง บ้านหนองฝ้าย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เมทินี สุขสม หญิง บ้านหนองฝ้าย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย รวิวัตน์ จันทร์ขอนแก่น ชาย บ้านหนองฝ้าย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พิชย์ชัย ทองนวรัตน์ ชาย บ้านหนองฝ้าย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง บงกชชนก กุลชนะเชาวน์ หญิง วัดบ้านกรวด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว วัชราพร สุขสมวงศ์ หญิง วัดบ้านกรวด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง บรรจง แหยงกระโทก หญิง วัดบ้านกรวด ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ปรวี จันโอกุล หญิง วัดบ้านกรวด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง น้ำผึ้ง แช่มช้อย หญิง วัดบ้านกรวด ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ร.ต.หญิง น้ำอ้อย อ้นเงิน หญิง วัดบ้านกรวด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง รภัสสรณ์ ม่วงดี หญิง วัดบ้านกรวด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธนพล แพรวงษ์ ชาย วัดบ้านกรวด นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รุ่งราตรี มาตรศรีพงษ์ หญิง วัดบ้านกรวด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชัยรัตน์ เงินเนื้อดี ชาย วัดท่ากุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ฐิติพงศ์ ฐิตะวรรณ ชาย วัดท่ากุ่ม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว แพรวพรรณ ฟักเงิน หญิง วัดท่ากุ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุริยา ศรีชมภู หญิง วัดท่ากุ่ม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย อนุชา ผ้าขาว ชาย วัดท่ากุ่ม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ปวีณา พิมพ์ใหญ่ หญิง วัดท่ากุ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สรวิชญ์ ว่องสหตกุลชัย ชาย วัดท่ากุ่ม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กอบกุล นูมหันต์ หญิง วัดท่ากุ่ม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กาญจนา อู่อรุณ หญิง วัดท่ากุ่ม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง รัตนาภรณ์ ตรีเดชา หญิง วัดท่ากุ่ม ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุนันทา ขาวโต หญิง วัดท่ากุ่ม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ฐาปนี สีน้ำเงิน หญิง วัดท่ากุ่ม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วิทยา พชรสกุล ชาย วัดชีธาราม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ณัฐกฤตา ไทยวงษ์ หญิง วัดชีธาราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วรวุฒิ แก้วเรือง ชาย วัดชีธาราม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ระวีวรรณ เรืองวิเศษ หญิง วัดชีธาราม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง มนัส อินทร์ละม่อม หญิง วัดชีธาราม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว จิรภา ภิรมกาญจนศักดิ์ หญิง วัดชีธาราม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว พิมพ์กมล ชาติมนตรี หญิง วัดชีธาราม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุณัฏฐา บุญนราพิทักษ์ หญิง วัดชีธาราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อุดม แพรวงษ์ ชาย วัดชีธาราม อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นลินี โพธิ์นุช หญิง วัดชีธาราม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กาญจนา ดอกกะถิน หญิง วัดชีธาราม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วรศักดิ์ มาพลาย ชาย วัดชีธาราม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ภณิตา สายจำเริญ หญิง วัดชีธาราม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ฐาปนี ตันสกุล หญิง วัดชีธาราม ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ว่าที่ ร.ต. สิรวิชญ์ ศิลป ชาย บ้านดงกะเชา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว พรชนก เฉยพินิจ หญิง บ้านดงกะเชา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุภา แจ่มวิมล หญิง บ้านดงกะเชา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว เหมือนฝัน ฉิมพันธ์ หญิง บ้านดงกะเชา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุริยาพร ทับแสง หญิง บ้านดงกะเชา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปานรดา บุญศรีรอด หญิง บ้านดงกะเชา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ทวี ปิติรัตน์ หญิง บ้านดงกะเชา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว เกศินี พัฒน์ทอง หญิง บ้านดงกะเชา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย นพสิทธิ์ ฉายไชยพันธ์ ชาย วัดราษฎรบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว เบญจวรรณ อนุรักษ์จันทรา หญิง วัดราษฎรบำรุง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ภานุวัฒน์ กล่อมอู่ ชาย วัดราษฎรบำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณรงค์ โอสธีรกุล ชาย วัดราษฎรบำรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัชชา ชาวบางงาม หญิง วัดราษฎรบำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ปรัชญา ทองสุข ชาย วัดราษฎรบำรุง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย จรินทร์ ขำอรุณ ชาย วัดราษฎรบำรุง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สังเวียน มณีวงษ์ ชาย บ้านทะเลบก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว กัญจน์ณัฏฐ์ มีดี หญิง บ้านทะเลบก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จุรีรัตน์ พันธ์เจริญ หญิง บ้านทะเลบก ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง รัตนา ธาดา หญิง บ้านทะเลบก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อุษณีย์ จริตพันธุ์ หญิง บ้านทะเลบก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุชิน สุขรักษ์ หญิง บ้านทะเลบก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อัญชลี หิรัญอ่อน หญิง บ้านทะเลบก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง กฤติมา สุดแสวง หญิง บ้านทะเลบก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ทวีศักดิ์ ศรีหาภาค ชาย บ้านทะเลบก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วันเพ็ญ คชการ หญิง บ้านทะเลบก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย เชษฐา เปลี่ยนราศรี ชาย บ้านทะเลบก ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชัชชญา นิ่งน้อย หญิง บ้านทะเลบก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เมธินี จิตรใจตรง หญิง บ้านทะเลบก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กนกพร สังขวรรณ หญิง บ้านทะเลบก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชิษณุพงศ์ จันทรัตน์ ชาย บ้านสระหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว กุสุมาพร คุ้มเดช หญิง บ้านสระหลวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จุฑาทิพย์ ช้างเผือก หญิง บ้านสระหลวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง จันทร์เพ็ญ พฤกษชาติ หญิง บ้านสระหลวง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง กุลวรรณ มากมาย หญิง บ้านสระหลวง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ดวงแข ภัทรารักษ์ หญิง บ้านสระหลวง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ชาติ สนธิเณร ชาย บ้านสระหลวง ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศรีสุดา อุตมัง หญิง บ้านสระหลวง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กนกกาญจน์ ดีปานแก้ว หญิง บ้านสระหลวง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สาวิตรี พลายละหาร หญิง บ้านสระหลวง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิมทิพา พรมสุริย์ หญิง บ้านสระหลวง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ว่าที่ร้อยตรี นิยม โพธิ์ทอง ชาย บ้านบ่อสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง บังอร สัญญะเขตต์ หญิง บ้านบ่อสำราญ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วันเพ็ญ พวงขาว หญิง บ้านบ่อสำราญ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ภาณุวัฒน์ จันทร์ฉาย ชาย บ้านบ่อสำราญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธิวา ดิษฐกระจันทร์ ชาย บ้านบ่อสำราญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อนงค์นาฏ ร่มโพธิ์ชี หญิง บ้านบ่อสำราญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จุฑามาส ปัชชา หญิง บ้านบ่อสำราญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พูลศักดิ์ ศรีธรรมรัชต์ ชาย บ้านบ่อสำราญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ศรราม เกิดศิริ ชาย บ้านบ่อสำราญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จินตนา ช่อมะม่วง หญิง บ้านบ่อสำราญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นิรันดร์ ล้อมวงษ์ ชาย บ้านบ่อสำราญ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สันติภาพ ย่องเหล่ายูง ชาย บ้านบ่อสำราญ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สิรยากร เปียดี หญิง บ้านบ่อสำราญ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ประจวบ สังขวรรณ ชาย บ้านหนองแขม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อนันตญา กาฬภักดี หญิง บ้านหนองแขม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อุทัยวรรณ หงษาวดี หญิง บ้านหนองแขม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง สมปอง แสงฉาย หญิง บ้านหนองแขม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พรพิมล บุญแช่มชู หญิง บ้านหนองแขม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ธันยนันท์ ทองพิลา หญิง บ้านหนองแขม ครู เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญพิเศษ
นาย ฉัตรไทย รักชาติ ชาย บ้านหนองแขม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชูศักดิ์ โชติพันธุ์ ชาย บ้านโคกหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สรศักดิ์ ตันติปัญญาเทพ ชาย บ้านโคกหม้อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ฆนรส ผูกพยนต์ หญิง บ้านโคกหม้อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กมล เกิดสมบุญ ชาย บ้านโคกหม้อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นิตยา เสร็จกิจ หญิง บ้านโคกหม้อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อัญชลี ล่านาลาว หญิง บ้านโคกหม้อ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชลิตา ผิวเกลี้ยง หญิง บ้านโคกหม้อ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณัฐวุฒิ อุบล ชาย บ้านโคกหม้อ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ประเยียน สุนทรวิภาต ชาย บ้านห้วยม้าลอย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว บุญชู วงษ์ท่าข้าม หญิง บ้านห้วยม้าลอย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย มนูญ แจ่มแจ้ง ชาย บ้านห้วยม้าลอย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ละมัย ปั้นไว ชาย บ้านห้วยม้าลอย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ปราณี ปั้นไว หญิง บ้านห้วยม้าลอย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ฉันทนา ศรีหาภาค ชาย บ้านห้วยม้าลอย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว วิรัลพัชร ทองงาม หญิง บ้านห้วยม้าลอย อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กัมปนาท เปลื้องประเสริฐ ชาย บ้านห้วยม้าลอย อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุภาพร ศักดิ์ทองดี หญิง บ้านห้วยม้าลอย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมปอง สุภาภา ชาย วัดหนองหลอด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว พูนศรี ศรีศักดา หญิง วัดหนองหลอด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สัมพันธ์ พุ่มพวง ชาย วัดหนองหลอด ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ทรงพล ลือบรรเลง ชาย วัดหนองหลอด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กันยา พลายมี หญิง วัดหนองหลอด ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วิไล อินทร์บำรุง หญิง วัดหนองหลอด ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย มงคล ชมสุวรรณ ชาย วัดหนองหลอด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุปรีดา พรหมทอง หญิง วัดหนองหลอด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ธนภร เพ็ชรวงษ์ หญิง วัดหนองหลอด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เสกสรรค์ อู่อรุณ ชาย วัดหนองหลอด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว หทัยชนก โพธิ์กลิ่น หญิง วัดหนองหลอด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กฤษณะ พลายละหาร ชาย บ้านสระกระโจม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นงเยาว์ แช่มช้อย หญิง บ้านสระกระโจม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง แสงทอง ศรีวิพัฒครุฑ หญิง บ้านสระกระโจม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง บุษบา มั่นช้อย หญิง บ้านสระกระโจม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สุรินทร์ ศรีบุญเพ็ง ชาย บ้านสระกระโจม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง การเกตุ เกิดสมบัติ หญิง บ้านสระกระโจม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว มะลิวัลย์ สอดศรี หญิง บ้านสระกระโจม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ลัดดา พลายเพ็ชร หญิง บ้านสระกระโจม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วราภรณ์ คำเสมอ หญิง บ้านสระกระโจม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จุฑามาศ วิชัยวงศ์ หญิง บ้านสระกระโจม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรวรรณ ทองลิ้ม หญิง บ้านสระกระโจม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นพวิชญ์ รามแสง ชาย บ้านสระกระโจม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เพชรรัตน์ พิมพ์ทอง หญิง บ้านสระกระโจม ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว คณิดา พักตร์เพียงจันทร์ หญิง บ้านยมเบือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง บุญเอื้อ โค้วไล้ หญิง บ้านยมเบือ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุทัศน์ โชระเวก หญิง บ้านยมเบือ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ลมัยพร ดาวเรือง หญิง บ้านยมเบือ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ชบา ดอกพุฒ หญิง บ้านยมเบือ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เบญจวรรณ คำดี หญิง บ้านยมเบือ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย อรรถพล คำดี ชาย บ้านยมเบือ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย รณชัย ทิพย์อุทัย ชาย บ้านหนองสลัดได ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง มาลัย จิ๋วเจริญ หญิง บ้านหนองสลัดได ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อำไพ เตี้ยมฉายพันธ์ หญิง บ้านหนองสลัดได ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง บัวเลียว ทรัพย์ประเสริฐ หญิง บ้านหนองสลัดได ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ ร้อยตรี หญิง สุรีรัตน์ พลเสน หญิง บ้านหนองสลัดได ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ขจรศักดิ์ รักชาติ ชาย บ้านหนองสลัดได ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฏฐ์ฎาพร ชูศรีจันทร์ หญิง บ้านหนองสลัดได ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ทนง แก้วเขียว ชาย บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สุพการญ์ พรหมช่วย ชาย บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นฤมล บงพูเขียว หญิง บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ประกายดาว ชุมภูบาง หญิง บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ขวัญฤทัย จันทร์เรือง หญิง บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วาสนา แก้วเขียว หญิง บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ปรีชา โค้วไล้ ชาย บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วินัย ดีปานแก้ว ชาย บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุกฤตา ขุนพรหม หญิง บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณัฐชนนท์ คงอยู่ ชาย บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว มนสิชา ตรีธัญญา หญิง บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นคร คำพล ชาย บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พัชริดา แจ่มแจ้ง หญิง บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ไพลิน มั่งคั่ง หญิง บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ทัตภูมิ คงวิเชียร ชาย บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นิสากร เพชรดำดี หญิง บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กัญญ์สิรี จีนขี หญิง บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุทัด พลเสน ชาย บ้านหัวเขา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เกตุวรางค์ รัตนวัน หญิง บ้านหัวเขา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ดารินทร์ ปฎิสนธิ หญิง บ้านหัวเขา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วิภา หอมชื่น หญิง บ้านหัวเขา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ขนิษฐา สมใจเพ็ง หญิง บ้านหัวเขา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย รุ่งโรจน์ ศรีบุญเพ็ง ชาย บ้านหัวเขา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กัญญารัตน์ น้อยชื่นพันธ์ุ หญิง บ้านหัวเขา เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุดารัตน์ ชาววังเย็น หญิง บ้านหัวเขา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฐกฤตา ทีปะลา หญิง บ้านดอนกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว พรทิชา ผลทวีทรัพย์ หญิง บ้านดอนกลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ทับทิม มาลาคำ หญิง บ้านดอนกลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นเรศ หล้าอ่อน ชาย บ้านดอนกลาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นุสรณ์ โฉมงาม หญิง บ้านดอนกลาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อายุทธ เพ็งพันธุ์ ชาย บ้านดอนกลาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชลธิชา การจารี หญิง บ้านดอนกลาง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เกรียงศักดิ์ โกลากุล ชาย บ้านดอนกลาง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชีวกานต์ สายนุช ชาย บ้านหนองสานแตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย สุพัฒน์ สุขเกษม ชาย บ้านหนองสานแตร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย อาบศักดิ์ พฤกษชาติ ชาย บ้านหนองสานแตร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ปารีณา แสงฉาย หญิง บ้านหนองสานแตร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว วารุณี เจือจันทร์ หญิง บ้านหนองสานแตร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วันชัย ภักดีวงษ์ ชาย บ้านหนองสานแตร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ปราณี จันทร์ฉาย หญิง บ้านหนองสานแตร ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง นิสากร คุณโท หญิง บ้านหนองสานแตร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ชุติกาญจน์ ภักดีวงษ์ หญิง บ้านหนองสานแตร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ศิตาพร พิมพันธุ์ หญิง บ้านหนองสานแตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปราณี หว่างเขา หญิง บ้านหนองสานแตร ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว กิตติยา เพ็งพันธ์ หญิง บ้านหนองสานแตร ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย อภินันท์ กลมเกลี้ยง ชาย บ้านหนองสานแตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุภาวดี ระวังงาน หญิง บ้านหนองสานแตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เกสรา ธนาเมธากรณ์ หญิง บ้านหนองสานแตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วรพล พุ่มฉาก ชาย บ้านหนองสานแตร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กนกวรรณ จาดพันธ์อินทร์ หญิง บ้านหนองสานแตร เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สะอาด จาดพันธ์อินทร์ หญิง บ้านหนองสานแตร นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมพงษ์ สมใจเพ็ง ชาย วัดหนองแจง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุพรรณพร สาลีผล หญิง วัดหนองแจง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จิราพร ปานสุวรรณ หญิง วัดหนองแจง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รัศมีแข กิจประเสริฐ หญิง วัดหนองแจง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ปิยาภรณ์ แจ่มแจ้ง หญิง วัดหนองแจง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย บุญชู สอดสี ชาย วัดหนองแจง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย เกษม ก้องแดนไพร ชาย วัดหนองแจง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง บุญจิรา พุทธิวัย หญิง วัดหนองแจง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อาภรณ์ สมณวัฒนา หญิง วัดหนองแจง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย มีเชาว์ พุทธิวัย ชาย วัดหนองแจง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ชัชชัย เพ็งพันธุ์ ชาย วัดหนองแจง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นิตยา สอดสี หญิง วัดหนองแจง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วิศาล หาญพุทธ ชาย วัดหนองแจง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย กำธร เกตุแก้ว ชาย วัดหนองแจง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ชลอ รักษี ชาย วัดหนองแจง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พัทธนันท์ น้อมระวี หญิง วัดหนองแจง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สายสมร วงษ์จันทร์ หญิง วัดหนองแจง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว เดือนเพ็ญ ไกรหา หญิง วัดหนองแจง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ลลิตา สุวรรณคง หญิง วัดหนองแจง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นันทพร พลายละหาร หญิง วัดหนองแจง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ว่าที่ร้อยตรี สมเดช เรืองขจร ชาย อนุบาลวัดดงตาล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ยิ่งลักษณ์ อินทร์ทองขาว หญิง อนุบาลวัดดงตาล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง นัยนา เรืองขจร หญิง อนุบาลวัดดงตาล ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว นัยนา เอี่ยมประเสริฐ หญิง อนุบาลวัดดงตาล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศศิวิมล อดทน หญิง อนุบาลวัดดงตาล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว แคทรียา อภิเดช หญิง อนุบาลวัดดงตาล ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ณัฐพล สาระยิ่ง ชาย อนุบาลวัดดงตาล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อรวรรณ แก้วมี หญิง อนุบาลวัดดงตาล ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว นิศาชล รัตนสุวรรณชัย หญิง อนุบาลวัดดงตาล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปกิตตา ยาบาจิ หญิง อนุบาลวัดดงตาล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เพ็ญพิมล พยอมศรี หญิง อนุบาลวัดดงตาล ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฐศิยา ชาวเนื้อดี หญิง อนุบาลวัดดงตาล ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สัญญา เฉลิมสุข ชาย อนุบาลวัดดงตาล นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณธกร ทองนทพรรณ ชาย วัดท่าจัด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง หนึ่งฤทัย พระสุทา หญิง วัดท่าจัด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว กนกพร ดอนงาม หญิง วัดท่าจัด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว มะลิ สรวยล้ำ หญิง วัดท่าจัด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ญัฐญา จิ๋วเชื้อพันธุ์ หญิง วัดท่าจัด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นาวิน เรืองขจร ชาย วัดท่าจัด นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กาญจนา เอี่ยมสะอาด หญิง วัดท่าจัด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วาสนา จำปาศักดิ์ หญิง วัดท่าจัด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สรวิศ ทนุการ ชาย วัดบางบอน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว บุญยาพร สีหะวงษ์ หญิง วัดบางบอน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ช่อมณฑา บุญชอบ หญิง วัดบางบอน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สุขสันต์ แสงดาว ชาย วัดบางบอน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย เรวัต ดอนจินดา ชาย วัดบางบอน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุรีย์ ดอนจินดา หญิง วัดบางบอน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ปฎาสิริ วุฒิวิชาภรณ์ หญิง วัดบางบอน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อารีรัตน์ สอาดเอี่ยม หญิง วัดบางบอน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พาสิณีย์ โสภา หญิง วัดบางบอน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ณัฏฐา ทองอิสาณ หญิง วัดบางบอน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พรทิพย์ ภู่ด้าย หญิง วัดบางบอน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ขวัญเนตร พึ่งจะแย้ม หญิง วัดบางบอน ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ชนินทร์ สุขสำราญ ชาย วัดบางบอน ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ธัญนันท์ บุญทศ หญิง วัดบางบอน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว โอรัญ สุวรรณภูมิ หญิง วัดบางบอน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อภิญญา ชื่นอารมณ์ หญิง วัดบางบอน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วินัย กงกำปั่น ชาย วัดบางบอน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปิยาภรณ์ เปี่ยมสุกไส หญิง วัดบางบอน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เกียรติภัฎ โต๊ะปลื้ม ชาย วัดดอนสงวน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรัญภร ขยันคิด หญิง วัดดอนสงวน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง วรรณภา ธัญญเจริญ หญิง วัดดอนสงวน ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย อาคเนย์ ธัญญเจริญ ชาย วัดดอนสงวน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ลมฝน ตลึงธรรม หญิง วัดดอนสงวน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อนันต์ สังข์แสง หญิง วัดดอนสงวน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธเนศ พจน์สุนทร ชาย วัดสองพี่น้อง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ปรานอม สุขเกษม หญิง วัดสองพี่น้อง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย อำนวย สงวนศรี ชาย วัดสองพี่น้อง ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ฤทัยลักษณ์ ส้มเทศ หญิง วัดสองพี่น้อง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ยุทธนา. สงวนศรี ชาย วัดสองพี่น้อง เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กรรณภิรมย์ สมบูรณ์ หญิง วัดสองพี่น้อง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมหวัง คมขำ ชาย วัดสองพี่น้อง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รุจิรา โสภา หญิง วัดสองพี่น้อง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สมพร แสงแก้ว หญิง บ้านโคกงูเห่า ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ทิพวรรณ สมบูรณ์ หญิง บ้านโคกงูเห่า ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อรณิชา โพธิ์ทอง หญิง บ้านโคกงูเห่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สำเนา กมลสัจจะ หญิง บ้านโคกงูเห่า ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วัลลี ศรีแก้วเมือง หญิง บ้านโคกงูเห่า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สำรวน ผิวบาง ชาย บ้านโคกงูเห่า นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จุฑารัตน์ รูปคมสัน หญิง บ้านโคกงูเห่า ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ศักดิ์ชัย พิมนิสัย ชาย วัดหัวโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สงัด บุญทศ ชาย วัดหัวโพธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ไพลินทร์ ใจแจ้ง หญิง วัดหัวโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง กาญจนา วงษ์ราช หญิง วัดหัวโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ไพริน เถาสิม หญิง วัดหัวโพธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ประพาน ทนเถื่อน หญิง วัดหัวโพธิ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย นพพล เชี่ยวชาญ ชาย วัดหัวโพธิ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว วิชุดา ครุฑธาพันธ์ หญิง วัดหัวโพธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ธัญมลภัทร์ เพชรคุ้ม หญิง วัดหัวโพธิ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ฉวีวรรณ วงษ์พันธ์ตรี หญิง วัดหัวโพธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง จุฑามาส คล้ายสุบรรณ หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว เรวดี ซ้อนเพชร หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว แสงดาว แก้วสระแสน หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กฤติยา เพชรธำมรงค์ หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ปัญญา ทองสุกใส ชาย วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง นภาวรรณ ศรีกงพาน หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นริสา พรมหมื่นไวย์ หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จันทิมา ทองสุกใส หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง สาลินี พละเลิศ หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง มาลี วิเชียรศรี หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว วัลย์วิสา แจ้งสว่าง หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ณัฐหทัย เนตรพระ หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย อดิศร เนตรพระ ชาย วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อัมพร แสงดี หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว วิชุดา บัวแจงงาม หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุคนธ์ สุขสุวรรณ หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ศรีรัตน์ วงษ์บุญส่ง หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วราภรณ์ สีดำนิล หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย บุญเลิศ แสงดี ชาย วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ณัชฌาน์ เที่ยงธรรม หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว แววตา วิเศษสิงห์ หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย เทพนม ปัตลา ชาย วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย สุริยะ คนสูงดี ชาย วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ผุสดี เหลี่ยมดี หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อาภรณ์ ช่างเรือนกุล หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ฝันฟ้า ปัตลา หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อรอนงค์ เชาว์ไวพจน์ หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว วรรณพร ระย้าทอง หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อัญชลี รุ่งชีวัน หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณิติยา พรมดี หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง อุสุมา เชิดฉาย หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว วิเกษินี แจ่มบูชา หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กิตติพงษ์ พลเสน ชาย วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ดวงพร มูลละออง หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมเกียรติ เสถียรอินทร์ ชาย วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ณรงค์ แสงหิรัญ ชาย วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ฉกรรจ์ พูลสวัสดิ์ ชาย วัดท่าไชย(ประชานุกูล) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กัลยกร ศรีบุญเรือง หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สำราญ รัตนปัญญา หญิง วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พรชัย ชูชื่น ชาย วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ศักรนันทน์ รอดทัดทาน ชาย วัดท่าไชย(ประชานุกูล) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ครรชิต ปานมุณี ชาย บ้านประทุนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ณัฐดนัย มูลเมือง ชาย บ้านประทุนทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว คามภีร์ ปัญสมคิด หญิง บ้านประทุนทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วนิดา ภายใน หญิง บ้านประทุนทอง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง สายจิต วงษ์ขวัญเมือง หญิง บ้านประทุนทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ผกามาศ แยกผิวผ่อง หญิง บ้านประทุนทอง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ทิพย์สุคนธ์ โรจนวิเชียร หญิง บ้านประทุนทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เอก สามเพชรเจริญ ชาย บ้านประทุนทอง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วิชุดา บูรณะสุวรรณ หญิง บ้านประทุนทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฐปภัสร์ สุโขทัย หญิง บ้านประทุนทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิชามญธุ์ อิศรางกูร์ ณ อยุธยา หญิง บ้านประทุนทอง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว มณีรัตน์ บุญช่วย หญิง บ้านประทุนทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศิริลักษณ์ คนใหญ่บ้าน หญิง วัดไผ่ขาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อาภาพัชร์ ถั่วทอง หญิง วัดไผ่ขาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รุ่งรัตน์ อรุณแสงศิลป์ หญิง วัดไผ่ขาด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว นพรัตน์ มิ่งมีสุข หญิง วัดไผ่ขาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย บุญนำ จันทร์โอกุล ชาย วัดไผ่ขาด ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง รุ่งรัตน์ ผิวเผือด หญิง วัดไผ่ขาด ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ปราณีต บูรณะกนก หญิง วัดไผ่ขาด ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว เบญจรัตน์ ศรีวัชรพงศ์ หญิง วัดไผ่ขาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง นันทนา คนสูููงดี หญิง วัดไผ่ขาด ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว นาฎอนงค์ ศรีวิเชียร หญิง วัดไผ่ขาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ลัดดาวัลย์ บุญส่งดี หญิง วัดไผ่ขาด ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ณัฏฐากูล กองม่วง ชาย วัดไผ่ขาด นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วิภาดา วงศ์เปี่ยมทรัพย์ หญิง วัดไผ่ขาด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว น้ำฝน ปั้นยิ้ม หญิง วัดไผ่ขาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เอกชัย ศรีกงพาน ชาย วัดรางกร่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว นิลเนตร ท้วมพงษ์ หญิง วัดรางกร่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปาริชาต สมใจ หญิง วัดรางกร่าง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เพชรดา เนตรผง หญิง วัดรางกร่าง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ฐปนี สำเนียงล้ำ หญิง วัดรางกร่าง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว จารึก สุขสวัสดิ์ หญิง วัดรางกร่าง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว มีน เกียรติสำรอง หญิง วัดรางกร่าง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ณัฐพงษ์ เทศทอง ชาย วัดรางกร่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เภกะนันท์ พุกะนัดด์ หญิง วัดรางกร่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เยาวพร ใจตรง หญิง วัดรางกร่าง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ฐิติกานต์ บุญเกิด หญิง วัดรางกร่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อภิชญา เดชชาย หญิง วัดรางกร่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศิริพร ดอนม่วง หญิง วัดรางกร่าง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ปิยะ จงรอบคอบ ชาย วัดรางกร่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุทิน แร่มี ชาย วัดรางกร่าง ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ยุพาวรรณ ใจตรง หญิง วัดรางกร่าง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กาญจนพรรณ ทองไหลรวม หญิง วัดรางกร่าง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วันเพ็ญ คุ้มโต หญิง วัดใหม่เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ธงชัย เกิดสำราญ ชาย วัดใหม่เพชรรัตน์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย สุรัต ศรีจันทร์อ่อน ชาย วัดใหม่เพชรรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว หฤทัย หมอนวดดี หญิง วัดใหม่เพชรรัตน์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อัมพวัน วิงเวียน หญิง วัดใหม่เพชรรัตน์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว มีนา แก้วกุดสิน หญิง วัดใหม่เพชรรัตน์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สำเภา รอดผุย ชาย วัดใหม่เพชรรัตน์ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กชพร ชาติเมืองปัก หญิง วัดใหม่เพชรรัตน์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นพวรรณ กรรณเทพ หญิง วัดใหม่เพชรรัตน์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นิคม พุทธทัน ชาย วัดเนินพระปรางค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ศรัณย์ ปานเจริญ ชาย วัดเนินพระปรางค์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง จุฑารัตน์ วิจิตรจันทร์กุล หญิง วัดเนินพระปรางค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วะรา นะวะมะโรจน์ หญิง วัดเนินพระปรางค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ลัดดา พึ่งพานิช หญิง วัดเนินพระปรางค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว กนกวรรณ อิ่มรัง หญิง วัดเนินพระปรางค์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พัชรียา คนสูงดี หญิง วัดเนินพระปรางค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อรพินท์ มูลละออง หญิง วัดเนินพระปรางค์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พิชัยยุทธ ทั่งดี ชาย วัดเนินพระปรางค์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เอกรินทร์ อินทร์นิ่ม ชาย วัดเนินพระปรางค์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อารี พวงวรินทร์ หญิง วัดทุ่งคอก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สำเริง สุวาท ชาย วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ผกามาส หอมกระจุย หญิง วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว นวลศรี งามทรัพย์ หญิง วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง สุนันท์ ประกอบทรัพย์ หญิง วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สุเทพ ด้วงต้อย ชาย วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง รชยา วิภาณุรัตน์ หญิง วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ยุพา กิจส่งเสริมกุล หญิง วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สายัณห์ ใจซื่อ หญิง วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วิชัย ทิพย์พานทอง ชาย วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย คำนึง สอิ้งทอง ชาย วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว นงลักษณ์ แสงดิษฐ์ หญิง วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว นันทภรณ์ สาวดี หญิง วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สุดารัตน์ สีสิงห์ หญิง วัดทุ่งคอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วัชราภรณ์ พุ่มขาว หญิง วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สุภาพร ภิรมย์เมือง หญิง วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว พัชรี นาคผง หญิง วัดทุ่งคอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วิมลรัตน์ วงษ์กัณหา หญิง วัดทุ่งคอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สาวิตตรี ทับทิม หญิง วัดทุ่งคอก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เกรียงไกร โมรา ชาย วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว จารุณี ศรีอ่อนดี หญิง วัดทุ่งคอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พิภาค จอมพงษ์ ชาย วัดทุ่งคอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฎฐ์พัชร์ แจ้งโพธิ์ หญิง วัดทุ่งคอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชลธิชา สันตกิจ หญิง วัดทุ่งคอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ประภาส หลักเพชร ชาย วัดทุ่งคอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ผกาวรรณ พันธุ์พึ่ง หญิง วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว บุญพิทักษ์ โตวิจิตร์ หญิง วัดทุ่งคอก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว หทัยรัตน์ โลหะ หญิง วัดทุ่งคอก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุวรรณีย์ เชื้อฉ่ำหลวง หญิง วัดทุ่งคอก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ประไพ อุดมผล หญิง วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ปัทมาภรณ์ ทองขาว หญิง วัดทุ่งคอก ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว นันทวัน สุขสมกิจ หญิง วัดทุ่งคอก เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ไกรวุฒิ ลำตาล ชาย วัดทุ่งคอก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธนกฤตย์ ศิริเมธีกุล ชาย วัดทุ่งเข็น ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ทิพวรรณ ขำดี หญิง วัดทุ่งเข็น ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ยุทธนา พันธุเณร ชาย วัดทุ่งเข็น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สมพร สำราญพันธ์ หญิง วัดทุ่งเข็น ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว กาญจนา หอมกุล หญิง วัดทุ่งเข็น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุจิณณา ชื่นทรวง หญิง วัดทุ่งเข็น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง หัชญา สุวรรณดี หญิง วัดทุ่งเข็น ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย รัชนัย ไทยทวี ชาย วัดทุ่งเข็น ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย โกวิทย์ แสงสว่าง ชาย วัดทุ่งเข็น ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิชา อรุณแสงศิลป์ หญิง วัดทุ่งเข็น ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อรรถชัย พันธ์สุข ชาย วัดทุ่งเข็น เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ประพันธ์ โพธิ์น้อยงาม ชาย วัดทุ่งเข็น ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นุกูล รัมมิตร ชาย วัดศรีเฉลิมเขต ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สมถวิล เชียงโย หญิง วัดศรีเฉลิมเขต ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ตติยาภรณ์ คล้ายสุบรรณ หญิง วัดศรีเฉลิมเขต ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อารี ปฐมมีโชค หญิง วัดศรีเฉลิมเขต ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อ้อย แก้วไทรหาญ หญิง วัดศรีเฉลิมเขต ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สุรัตน์ ธรรมขัดดุก ชาย วัดศรีเฉลิมเขต ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรรณิศา ช่อมะม่วง หญิง วัดศรีเฉลิมเขต ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย จรัญ เงินดำรง ชาย วัดศรีเฉลิมเขต ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว นำ้ฝน ประภาสมณเฑียร หญิง วัดศรีเฉลิมเขต ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อรวี เงินดำรง หญิง วัดศรีเฉลิมเขต ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว บุษยมาส ส้มเอม หญิง วัดศรีเฉลิมเขต ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณัฐวุฒิ ทานคำ ชาย วัดศรีเฉลิมเขต ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กิตติยา ทองเชื้อ หญิง วัดศรีเฉลิมเขต ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เบญจวรรณ วงษ์อุบล หญิง วัดศรีเฉลิมเขต ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง บุญเรือน เดชาวิชิตเลิศ หญิง วัดดอนมะนาว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ปราณี ตันติวิศาลเกษตร หญิง วัดดอนมะนาว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ปราณี คาดการณ์ไกล หญิง วัดดอนมะนาว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นิภา โพธิ์ถนอม หญิง วัดดอนมะนาว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ประพิม บัวอิ่ม หญิง วัดดอนมะนาว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ลักขณา ใจเที่ยงกุล หญิง วัดดอนมะนาว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สุชาต เยื้องทิพย์ ชาย วัดดอนมะนาว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว วราภรณ์ ปานเพ็ชร หญิง วัดดอนมะนาว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อนุชา แสงอินทร์ ชาย วัดดอนมะนาว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธงชัย ชูศรีสุข ชาย วัดดอนมะนาว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุภาพร จุติ หญิง วัดดอนมะนาว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อัจฉรียา เพ็งบุญ หญิง วัดดอนมะนาว ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชรินรัตน์ ศรัทธาผล หญิง วัดดอนมะนาว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ภิรมย์ ขำดี ชาย วัดเทพพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สัมฤทธิ์ สะอาดเอี่ยม หญิง วัดเทพพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อรทัย ศรียา หญิง วัดเทพพิทักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ชนะ ศรีดอกไม้ ชาย วัดเทพพิทักษ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ณฐพล ยอยรู้รอบ ชาย วัดเทพพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศศิธร ช่างดำริ หญิง วัดเทพพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุรีย์พิชา เป็นสูงเนิน หญิง วัดเทพพิทักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ลัดดา ทองเหม หญิง วัดเทพพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วัชระ เหยียบคาย ชาย วัดเทพพิทักษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชุลีรัช พรเลิศเกษมสุข หญิง วัดเทพพิทักษ์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ดนัย ใจกล้า ชาย วัดเทพพิทักษ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อมเรศ เดชรุ่ง ชาย วัดเทพพิทักษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย คมสัน สุวรรณโท ชาย บ้านโป่ง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง น้ำทิพย์ ผิวทองงาม หญิง บ้านโป่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ปาลิดา น้ำทิพย์ หญิง บ้านโป่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นรินทร์โชติ คุรุเกียรติการณ์ ชาย บ้านโป่ง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว กนกวรรณ สุวรรณดี หญิง บ้านโป่ง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว จีรภา สำเนียงสูง หญิง บ้านโป่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พงศกร เมฆฉาย ชาย บ้านบัวขาว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ขวัญแก้ว ขำปู่ หญิง บ้านบัวขาว ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สุกัญญา วงศ์หิรัญ หญิง บ้านบัวขาว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อนุชา นักพรานบุญ ชาย บ้านบัวขาว ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ขวัญเนตร สอนแก้ว หญิง บ้านบัวขาว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วาสนา ทองเชื้อ หญิง บ้านบัวขาว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ศิริ ไทยทวี ชาย บ้านหนองวัลย์เปรียง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ศุภลักษณ์ ฉิมวารี หญิง บ้านหนองวัลย์เปรียง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อัจจิมา เพ็ชร์อินทร์ หญิง บ้านหนองวัลย์เปรียง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พลภัทร เพชรรัตน์ ชาย บ้านหนองวัลย์เปรียง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว บุญทิวา วงษ์เสือ หญิง บ้านหนองวัลย์เปรียง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พลภัทร ห่วงรักษ์ ชาย บ้านหนองวัลย์เปรียง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อนุศักดิ์ พวงธรรม ชาย วัดหัวกลับ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว จิดาภา เทพา หญิง วัดหัวกลับ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สมฤดี ศรีบรรเทา หญิง วัดหัวกลับ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พรรณิภา เกิดพงษ์ หญิง วัดหัวกลับ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุชาดา สุวรรณสาร หญิง วัดหัวกลับ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุภาวดี ลาภอินทรี หญิง วัดหัวกลับ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ลือชัย หอมสุวรรณ ชาย วัดหัวกลับ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พรทิพย์ แน่นพรมราช หญิง วัดหัวกลับ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิรดา พินิจบรรจง หญิง วัดหัวกลับ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อุดมพร ใยบุญมี หญิง วัดหัวกลับ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิชามญชุ์ พรมมา หญิง วัดหัวกลับ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จิรานุต เกิดฤทธิ์ หญิง วัดหัวกลับ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุพัตรา เหลืองรัตน์วัฒนะ หญิง วัดหัวกลับ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุทธิบัญชา มหาเมฆ ชาย วัดทับกระดาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว เมวิกรณ์ ผิวพิมพ์นภา หญิง วัดทับกระดาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย จัตตุพล ดลศรี ชาย วัดทับกระดาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นฤมล หอมเนียม หญิง วัดทับกระดาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ดวงนภา เกียรติเมธี หญิง วัดทับกระดาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธนันภร อิ่มอยู่ หญิง วัดทับกระดาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พัชรินทร์ กะโห้แก้ว หญิง วัดทับกระดาน ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง สุมาลี อนันตสุข หญิง วัดทับกระดาน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ปรีชา ภักดี ชาย วัดทับกระดาน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เอมอร ภักดี หญิง วัดทับกระดาน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย มีชัย นาคชัยยะ ชาย วัดทับกระดาน ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สุวีณา แก้วกระจ่าง หญิง วัดทับกระดาน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ปาริชาติ ใจตรง หญิง วัดทับกระดาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว บุศรินทร์ โพธิ์ทอง หญิง วัดทับกระดาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อิสสริยา ภมรพล หญิง วัดทับกระดาน ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ตรีเนตร ราชวงศ์ ชาย วัดทับกระดาน ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง อมรรัตน์ ใจโต หญิง วัดทับกระดาน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิมพ์พรรณ สุขสุวรรณ หญิง วัดทับกระดาน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นารีรัตน์ ผิวเกลี้ยง หญิง วัดทับกระดาน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง รดาพัชร ไทยทวี หญิง วัดเวฬุวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย คมสัน เกตุมอญ ชาย วัดเวฬุวัน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ไพ ข่วงชัย หญิง วัดเวฬุวัน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ศรัญญา สุนทโรจน์ หญิง วัดเวฬุวัน ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว วิภาพร แก่นจันทร์ หญิง วัดเวฬุวัน ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง เนตรนภา เขียวหวาน หญิง วัดเวฬุวัน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กนกพร มูลละออง หญิง วัดเวฬุวัน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ขวัญชัย ศรีเพียงจันทร์ ชาย วัดเวฬุวัน เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ทวีศักดิ์ ผิวทองอ่อน ชาย วัดเวฬุวัน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณฐดล โกมลสิงห์ ชาย วัดหนองพันเทา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว กมลวรรณ สุขเกษม หญิง วัดหนองพันเทา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กิตติยา แก้วสระแสน หญิง วัดหนองพันเทา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชาคร บุญส่งดี ชาย วัดหนองพันเทา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุวพัชร โพธิ์ปิ่น หญิง วัดหนองพันเทา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว มาลัย ล้ำเลิศ หญิง วัดหนองพันเทา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว จินตนา มาลาพงษ์ หญิง วัดหนองพันเทา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สุชาวลี บุญช่วย หญิง วัดหนองพันเทา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สุธีรา รอดชื่น หญิง วัดหนองพันเทา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สุนิสา เศรณีพงศ์ หญิง วัดหนองพันเทา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชลธิรา ชาวบ้านกร่าง หญิง วัดหนองพันเทา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุภาวดี มาลาพงษ์ หญิง วัดหนองพันเทา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ราตรี อร่ามศรี หญิง วัดหนองพันเทา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย บุญมา ศรีบัวสด ชาย วัดหนองพันเทา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธนากร ซงอ้วน ชาย วัดหนองพันเทา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุภาวดี มิสุนา หญิง บ้านหัววัง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ไพรินทร์ บุญเกิด หญิง บ้านหัววัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง เบญจมาศ เอี่ยมภูมิ หญิง บ้านหัววัง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว รัชนีวรรณ พวงวรินทร์ หญิง บ้านหัววัง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ธมลชนก แก้วเรือง หญิง บ้านหัววัง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย สุริยันต์ แจ้งสว่างศรี ชาย บ้านหัววัง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พรรณี สำเนียงงาม หญิง บ้านหัววัง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง รินณา แจ้งสว่างศรี หญิง บ้านหัววัง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ยรรยงค์ สำเนียงงาม ชาย บ้านหัววัง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว เบ็ญจะ พวงบุปผา หญิง บ้านหัววัง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุชารัตน์ ล้อมมหาดไทย หญิง บ้านหัววัง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว กรรณิการ์ กัณศิริ หญิง บ้านหัววัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง พัชรี ลูกอินทร์ หญิง บ้านหัววัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รุ่งทิวา ระวังไพร หญิง บ้านหัววัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธวัช จิตต์ใจดี ชาย บ้านหัววัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กาญจนา สดบัวงาม หญิง บ้านหัววัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นางสาวกานต์รุจิสา ภากรคุณากร หญิง บ้านหัววัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อนุพงศ์ เดชมงคลเจริญ ชาย บ้านหัววัง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุรชัย สร้อยสน ชาย บ้านหัววัง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย จักรพงษ์ กล่อมฤทธิ์ ชาย บ้านหัววัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กาญจนา เสนาพิทักษ์ หญิง บ้านหัววัง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นางสาวเกษรา ใจอดทน หญิง บ้านหัววัง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อภิชาติ เหมฬา ชาย บ้านหนองเฝ้า ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ไพลิน ญาติคำ หญิง บ้านหนองเฝ้า ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วาสนา ลี้ตระกูล หญิง บ้านหนองเฝ้า ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ยุพา ปรีมาท หญิง บ้านหนองเฝ้า ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ปัญญา น้ำใจสุข ชาย บ้านหนองเฝ้า ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ยศดนัย อาจวิชัย ชาย บ้านหนองเฝ้า ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว จันทิมา เลขยัน หญิง บ้านหนองเฝ้า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ศิริญญา ศรีสวัสดิ์ หญิง บ้านหนองเฝ้า ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อรวรรณ แต้มบุญนาค หญิง บ้านหนองเฝ้า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รัชฎาภรณ์ ฉายสีอ่อน หญิง บ้านหนองเฝ้า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุพัชตรา อุ่นอารมณ์เลิศ หญิง บ้านหนองกระดี่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อโรชา ทองแจ่ม หญิง บ้านหนองกระดี่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อารยา แก้วบัวดี หญิง บ้านหนองกระดี่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศุภพิชญ์ ตันติอภิโชติปรีชา หญิง บ้านหนองกระดี่ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ขวัญใจ ก้อนทองคำ หญิง บ้านหนองกระดี่ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ภัทรพงษ์ อินสว่าง ชาย บ้านหนองกระดี่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อารีรัตน์ เจริญศรี หญิง บ้านหนองกระดี่ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว จุฑาทิพย์ สงวนศักดิ์ศรี หญิง บ้านหนองกระดี่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุจารี ขำกล่ำ หญิง บ้านหนองกระดี่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นาฏนารี ดีเสมอ หญิง บ้านหนองกระดี่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นรินธา ใจตรง หญิง บ้านหนองกระดี่ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อุบลวรรณ ปรีมาท หญิง บ้านหนองกระดี่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ไพฑูรย์ ปานอำพันธ์ ชาย บ้านหนองกระดี่ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กุุสุมารี คชพงษ์ หญิง บ้านดอนตำลึง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ทินกร หอมกุล ชาย บ้านดอนตำลึง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว พิมบงกช โทรจุฬานนท์ หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วัณณิตา เรืองขจร หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อัญรัตน์ นุชกำบัง หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว พัชราภรณ์ กมลสัจจะ หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อนุชิต กสิรักษ์ ชาย บ้านดอนตำลึง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว แก้วใจ ตะภาพแก้ว หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สายใจ รัตนาชาตรี หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สุภาพร ตันกสิกิจ หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง สุนันท์ ศรีเมือง หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ชูชาติ ก้อนทองคำ ชาย บ้านดอนตำลึง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ฐิติมา คงคาหลวง หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง กนกอร นิยมญาติ หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุกัญญา เจนศิริวงษ์ หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นันทัชพร ศรีทอง หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ดวงนภา โตทัพ หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ปุณิกา ยอดเพชร หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เกศสุดา ชัยชมภู หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว พัชรี ใจโต หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว พิชชาพร โฉมศรี หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นภาวรรณ ปั้นทองสุข หญิง บ้านดอนตำลึง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ศักดิ์ชัย ใจโต ชาย บ้านดอนตำลึง ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ประเสริฐ อร่ามศรี ชาย บ้านดอนตำลึง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ทิพวรรณ ใจตรง หญิง บ้านดอนตำลึง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุธาภรณ์ เรืองรุ่งทรัพย์ หญิง บ้านดอนตำลึง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กิจติศักดิ์ จักขุจันทร์ ชาย บ้านดอนตำลึง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พจน ทาหนองบัว ชาย อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กัมพล ดีกาว ชาย อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ธีร์มาภัสร์ สามงามแสน หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง น้ำเพชร ผิวงาม หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว พัณณิตา ฤทธิ์ชัย หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อนันต์ธนา สามพุ่มพวง หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฐวรรณ หนูอ้น หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุนิสา แร่มี หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นารินทร์ อ่ำโต หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง โสภา วงษ์นาคเพ็ชร์ หญิง บ้านหนองโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว โชติรส ไกรกิจการ หญิง บ้านหนองโพธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วิริยา วงษ์มา หญิง บ้านหนองโพธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เพิ่มพล ศรีเพ็ชร ชาย บ้านหนองโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย จงรัก เย็นใจดี ชาย บ้านหนองโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว มยุรฉัตร มูลละออง หญิง บ้านหนองโพธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุดาวัลย์ ศรีเพชร หญิง บ้านหนองโพธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อานุภาพ งามบุญรอด ชาย บ้านหนองโพธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง เกวลี บัวแดง หญิง บ้านหนองโพธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชไมพร หล่ออุดมทรัพย์ หญิง บ้านหนองโพธิ์ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เสาวลักษณ์ อินทองน้อย หญิง บ้านหนองโพธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ชูเกษม โกมุทธิยานนท์ หญิง บ้านสะพังกร่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว แก้วใจ ยอดสมุทร หญิง บ้านสะพังกร่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ศักดิ์สิทธิ์ แก้วสระแสน ชาย บ้านสะพังกร่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จันดี จรเข้ หญิง บ้านสะพังกร่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ขวัญใจ บุญลือ หญิง บ้านสะพังกร่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ลูกเกตุ ภูษาทอง หญิง บ้านสะพังกร่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ศรีนาถ ศรัทธาผล หญิง บ้านสะพังกร่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ทศวรรณ สีเหลือง หญิง บ้านสะพังกร่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปภัสรา เพ็ชรศรี หญิง บ้านสะพังกร่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ชญานิศวร์ ศุภเศรษฐ์สิริ หญิง วัดเขาพนมนาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ปิยะดา อดทนดี หญิง วัดเขาพนมนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ไพโรจน์ ออระเอียม ชาย วัดเขาพนมนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นาตยา กล้าหาญ หญิง วัดเขาพนมนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วันดี หาญกุดเลาะ ชาย วัดเขาพนมนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุวิชชา หอละเอียด ชาย วัดเขาพนมนาง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว เนตรนภา ยิ้มยวน หญิง วัดเขาพนมนาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง จิราพร ฟ้าเฟื่องวิทยากุล หญิง วัดเขาพนมนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุชาดา การเกตุ หญิง วัดเขาพนมนาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชลดา สวยค้าข้าว หญิง วัดเขาพนมนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุพัฒน์ กลัดน้อย ชาย วัดเขาพนมนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศศิวิมล พลอยสว่าง หญิง วัดเขาพนมนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อมรรัตน์ ประคองรักษ์ หญิง วัดเขาพนมนาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุพจน์ จันทร์อินทร์ ชาย วัดเขาพนมนาง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นิพนธ์ บำรุงเวช ชาย วัดเขาพนมนาง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุไวย๊ะ ยูฮันนัน หญิง วัดเขาพนมนาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุมลรัตน์ ณ ถลาง หญิง วัดเขาพนมนาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง นิภารัตน์ ศรีสำราญ หญิง วัดพรสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วรนุช อุปวรรณ หญิง วัดพรสวรรค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ออม ใจซื่อ ชาย วัดพรสวรรค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อารมย์ ธาราเสาวรภย์ หญิง วัดพรสวรรค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ศรีบังอร ต๊ะปาง หญิง วัดพรสวรรค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ธีระวัฒน์ ต๊ะปาง ชาย วัดพรสวรรค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว จำเริญ พันธุเณร หญิง วัดพรสวรรค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ปนัดดา มนต์ประสิทธิ์ชัย หญิง วัดพรสวรรค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณิชาพัฒน์ พงษ์คำพันธ์ หญิง วัดพรสวรรค์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว อารีวัลย์ นาคมี หญิง วัดพรสวรรค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย คมกริช สังขรัตน์ ชาย วัดพรสวรรค์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เอนก ชาติทอง ชาย วัดพรสวรรค์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ขวัญชัย บัวงาม ชาย บ้านหนองกระทู้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว กฤษณา เชื้องาม หญิง บ้านหนองกระทู้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุมาลี โพธิ์พันธุ์ หญิง บ้านหนองกระทู้ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุภา ทัศนสุวรรณ หญิง บ้านหนองกระทู้ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย มนูญ วงษ์วันดี ชาย บ้านหนองกระทู้ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อมลวรรณ ดอกชะเอม หญิง บ้านหนองกระทู้ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สมศักดิ์ พลีดี ชาย บ้านหนองกระทู้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กิ่งแก้ว นพคุณ หญิง บ้านหนองกระทู้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จุฑามาศ พรหมบุญสุข หญิง บ้านหนองกระทู้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เอื้อมพร ส่ำประเสริฐ หญิง บ้านหนองกระทู้ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ทิพวรรณ เอี่ยมศรี หญิง บ้านหนองกระทู้ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ฉลาก ม่วงลัพธ์ ชาย บ้านหนองกระทู้ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย จักรพงศ์ เทพพันธุ์ ชาย บ้านหนองกระทู้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว หทัยชนก เปียรักษา หญิง บ้านหนองจิก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุวรรณา แก้วสระแสน หญิง บ้านหนองจิก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว กุลวดี ศรีมาลานนท์ หญิง บ้านหนองจิก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อภิญญา รักเพียร หญิง บ้านหนองจิก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุนทรี นาคประเสริฐ หญิง บ้านหนองจิก ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง แสงดาว ศรีชมเชย หญิง บ้านหนองจิก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย บุญชู เก็งสุวรรณ ชาย บ้านหนองจิก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กาญจนา ม่วงลัพธ์ หญิง บ้านหนองจิก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง มนทิรา นาคลำภา หญิง บ้านหนองจิก ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย สมชาย สระทองยอด ชาย บ้านหนองจิก ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว นิลุบล รูปหมอก หญิง บ้านหนองจิก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วิไลลักษณ์ เบ้าหนองบัว หญิง บ้านหนองจิก ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ฐิติรัตน์ เกียรติศักดิ์กำธร หญิง บ้านหนองจิก ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สุรีรัตน์ มากระจัน หญิง บ้านหนองจิก ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว เพ็ญพร ดวงเดช หญิง บ้านหนองจิก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อรอริญช์ ฤทธิ์เดช หญิง บ้านหนองจิก ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ศศิธร ปลอดภัย หญิง บ้านหนองจิก ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พรทิพย์ โสมนัส หญิง บ้านหนองจิก ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สราวุธ ใจยั่งยืน ชาย สองพี่น้อง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย รัชพล ไวสาริกรรม ชาย สองพี่น้อง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณัฐวุฒิ นันทะไสย ชาย สองพี่น้อง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วิไลพร เจนกิจเจริญชัย หญิง สองพี่น้อง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พเยาว์ วงศ์กล่อม หญิง สองพี่น้อง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง บังอร ศรีสวัสดิ์ หญิง สองพี่น้อง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุนทรา ขาวจันทร์แย้ม หญิง สองพี่น้อง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ปนัดดา ศุภวรรณรักษ์ หญิง สองพี่น้อง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ระวิวรรณ สดประเสริฐ หญิง สองพี่น้อง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว พสุญาณีย์ เทศทอง หญิง สองพี่น้อง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วันชิต กาญจนสุธา ชาย สองพี่น้อง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สิริพร กันยายน หญิง สองพี่น้อง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อภิชัย เสาร์แสง ชาย สองพี่น้อง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นิรันดร ชนะวงศ์ ชาย วัดท่าข้าม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จิติภา บุตรโท หญิง วัดท่าข้าม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง พิทยาภรณ์ เติมกล้า หญิง วัดท่าข้าม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ณัฐฐาพร ปิ่นแก้ว หญิง วัดท่าข้าม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุชาดา เดชบุรัมย์ หญิง วัดท่าข้าม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ศศินันท์ เขียนบัณฑิตย์ หญิง วัดท่าข้าม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว พัทธ์ศิริ ขำดี หญิง วัดท่าข้าม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สำเนา ธนากูล ชาย วัดท่าข้าม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว วีรินทร์ ภู่หิรัญ หญิง วัดท่าข้าม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชำนาญ ช้างป่าดี ชาย วัดท่าข้าม ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วราภรณ์ ศรีแจ่มดี หญิง วัดท่าข้าม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย บุญญาฤทธื์ สุนทรวิภาต ชาย วัดท่าข้าม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณัฐ น้อยอุทัย ชาย วัดไชยนาราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ประนอม ใจยั่งยืน หญิง วัดไชยนาราษฎร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ฐิติยา รัตนายน หญิง วัดไชยนาราษฎร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธิดารัตน์ เสนาะนิติ หญิง วัดไชยนาราษฎร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุชนมณิก ศรีดอกไม้ ชาย วัดไชยนาราษฎร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ชำเลือง กลิ่นลำดวน หญิง วัดไชยนาราษฎร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง รุ่งนภา แก้วสระแสน หญิง วัดไชยนาราษฎร์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เบญจมาศ รูปสมดี หญิง วัดไชยนาราษฎร์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย มนตรี จันทวาส ชาย วัดไชยนาราษฎร์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย มานพ สุภาบุตรี ชาย วัดไชยนาราษฎร์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วงศพัทธ์ วาฮับ หญิง วัดไชยนาราษฎร์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ว่าที่ร้อยตรี ศรายุทธ ภูถาวร ชาย บ้านไผ่ตาโม้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง สุพรรณ จันภักดี หญิง บ้านไผ่ตาโม้ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ปทิตตา ธัญญเจริญ หญิง บ้านไผ่ตาโม้ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว จินดา ประชุมพันธุ์ หญิง บ้านไผ่ตาโม้ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง มณีรัตน์ ม่วงพรวน หญิง บ้านไผ่ตาโม้ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว วรรณนิษา กาบแก้ว หญิง บ้านไผ่ตาโม้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศุชัชชล ฟักเจริญ หญิง บ้านไผ่ตาโม้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมหมาย รังมุณี ชาย บ้านไผ่ตาโม้ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นิธิพร คุ้มทรัพย์ หญิง บ้านไผ่ตาโม้ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง นุชนารถ ธรรมสนธิเจริญ หญิง บ้านไผ่ตาโม้ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ประดิษฐ์ โกมุทธิยานนท์ ชาย บ้านโคก 7 ลูก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย เฉลิมเกียรติ ศรีสว่าง ชาย บ้านโคก 7 ลูก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ศุภัชญา แสงจันทร์งาม หญิง บ้านโคก 7 ลูก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วารุณี ขำดี หญิง บ้านโคก 7 ลูก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภิญญดา ทรงสิทธิ์ หญิง บ้านโคก 7 ลูก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อำพร นิลดี ชาย บ้านโคก 7 ลูก นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิไลวรรณ กังวานทวีทรัพย์ หญิง บ้านโคก 7 ลูก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อรุณี ม่วงพรวน หญิง วัดสำเภาทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย อมร กิ่งมณี ชาย วัดสำเภาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สาวิตรี ม่วงพรวน หญิง วัดสำเภาทอง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย สุรสิทธิ์ เจริญหุน ชาย วัดสำเภาทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย อุดม ศรีสวัสดิ์ ชาย วัดสำเภาทอง ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วาสนา จันทร์พวง หญิง วัดสำเภาทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ยุทธนา โสจันทึก ชาย วัดสำเภาทอง เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นัฐฐา คำหอมกุล หญิง วัดสำเภาทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภรณพรรษ นวกวงค์ หญิง วัดย่านซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว อัมพร บัวผัน หญิง วัดย่านซื่อ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ปภาดา เชื้อฉำ่หลวง หญิง วัดย่านซื่อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รุ่งรัตน์ ช้างป่าดี หญิง วัดย่านซื่อ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุวิมล สุตโต หญิง วัดย่านซื่อ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ธงชัย หลิมทิพย์ ชาย วัดบางสาม ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญ
นางสาว นันท์นภัส บัวมี หญิง วัดบางสาม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีเพชร หญิง วัดบางสาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อารมณ์ หลิมทิพย์ หญิง วัดบางสาม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง รุ่งอรุณ เรือนทองดี หญิง วัดบางสาม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศรีสุดา คงชาตรี หญิง วัดบางสาม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว รัชนีกร วรรณดี หญิง วัดบางสาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปรานอม หอมจันทร์ หญิง วัดบางสาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วิมล กัญญาคำ หญิง วัดบางสาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สัมฤทธิ์ ผิวบัวคำ ชาย วัดทองประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญ
นางสาว กัญชริญา ม่วงน้อย หญิง วัดทองประดิษฐ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย โยธิน ผานิจ ชาย วัดทองประดิษฐ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ปรีชา หงษ์โต ชาย วัดทองประดิษฐ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง มาลิสา กลิ่นเกษร หญิง วัดทองประดิษฐ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย นที เทียนสมบูรณ์ ชาย วัดทองประดิษฐ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย นิคม นิรมาณ ชาย วัดทองประดิษฐ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เนาวรัตน์ ใจเที่ยงกุล หญิง วัดทองประดิษฐ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ยุพดี โชติพันธุ์ หญิง วัดทองประดิษฐ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ณรังสรรค์ ใจเที่ยงกุล ชาย วัดทองประดิษฐ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วันทา น้อยแก้ว หญิง วัดทองประดิษฐ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สมิทธิ์ บุปผา ชาย วัดทองประดิษฐ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ต่อศักดิ์ จันทร์เจริญ ชาย วัดทองประดิษฐ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นิรุตติ รัตโนสถ ชาย วัดทองประดิษฐ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วุฒิชัย สวิพันธุ์ ชาย วัดทองประดิษฐ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฎฐา ใจสุข หญิง วัดทองประดิษฐ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย รัฐฐพงษ์ ห่วงประโคน ชาย วัดทองประดิษฐ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นัฐติการณ์ ถือมั่น หญิง วัดทองประดิษฐ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อัชรากร ดอนหว่างไพร หญิง วัดทองประดิษฐ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ทศพร รุ่งแสง ชาย วัดใหม่พิบูลย์ผล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย อรรถพล พึ่งพานิช ชาย วัดใหม่พิบูลย์ผล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ขวัญดาว พูลสำราญ หญิง วัดใหม่พิบูลย์ผล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กนกกาญจน์ เล็กประยูร หญิง วัดใหม่พิบูลย์ผล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สำอางค์ เกิดโภคา ชาย วัดใหม่พิบูลย์ผล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สำเนา ชูประพันธ์ ชาย วัดใหม่พิบูลย์ผล ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุกฤตา สว่างใจธรรม หญิง วัดใหม่พิบูลย์ผล ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุรภา พักเรือนดี หญิง วัดใหม่พิบูลย์ผล ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว นราธิป ถาวรวงษ์ หญิง วัดใหม่พิบูลย์ผล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุกัญญา แตงดี หญิง วัดใหม่พิบูลย์ผล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุมิตตา เจริญหอม หญิง วัดใหม่พิบูลย์ผล อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธงชัย ตันไชยยะ ชาย วัดใหม่นพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ชัญญนิษฐ์ นิลประดิษฐ์ หญิง วัดใหม่นพรัตน์ ครูผู้ช่วย ปฏิบัติการ ปฏิบัติการ
นาง ยุพิน ช่างกลึงดี หญิง วัดใหม่นพรัตน์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง สมศรี เกษตระกูล หญิง วัดใหม่นพรัตน์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว มาลินี ศรีสุขา หญิง วัดใหม่นพรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ยุพา ธาตรีอุดม หญิง วัดใหม่นพรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุรีรัตน์ แสงพรเลิศ หญิง วัดใหม่นพรัตน์ ครู ปฏิบัติการ ปฏิบัติการ
นาง ศุภิกา ชูสินธราดล หญิง วัดใหม่นพรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เจริญศรี ผิวบัวคำ หญิง วัดใหม่นพรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ภัทรคุณ อินพลับ ชาย วัดใหม่นพรัตน์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อุทัยวรรณ ทวีโชคชาญชัย หญิง วัดใหม่นพรัตน์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมชาย บุญชอบ ชาย วัดไผ่โรงวัว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ธนวัฒน์ เพ็ชรศรี ชาย วัดไผ่โรงวัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ปวัณนัทธ์ ทับทอง หญิง วัดไผ่โรงวัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เนาวรัตน์ บุญประเทศ หญิง วัดไผ่โรงวัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อมรรัตน์ ลัดดากุล หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุกัญญา พวงศิลป์ หญิง วัดไผ่โรงวัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง รสธร พันธ์เพชร หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ภุชงค์ พันธ์เพชร ชาย วัดไผ่โรงวัว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ศรีประภา ปรางสร หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง โสภา นาคแก้ว หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว เบญจมาศ กิจสวัสดิ์ หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เต็มนภา รุ่งวิริยะวงศ์ หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สุนัย วงศ์ทอง ชาย วัดไผ่โรงวัว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เยาวภา ผิวขำทองดี หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง แพรวพรรณ์ ทองมี หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุรภี มโนธรรม หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วิมาลา ศรีสมเดช หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ปัทมา เกตุหลิม หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุรัตน์ คำหอมรื่น ชาย วัดไผ่โรงวัว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อัญชลี โกษะ หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุทธญาณ์ ใจซื่อ หญิง วัดไผ่โรงวัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง จิราพร บุญครอง หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สุรียา ศร๊พูล หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สมจิตร ปรีทอง หญิง วัดไผ่โรงวัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วลัยลักษณ์ โกพัฒน์ตา หญิง วัดไผ่โรงวัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กฤษฎา นิลจักร์ ชาย วัดไผ่โรงวัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นภัสวรรณ ศรีราคำ หญิง วัดไผ่โรงวัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กิตติพงษ์ เกิดสมนึก ชาย วัดไผ่โรงวัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว มาลีลักษณ์ ปิ่นกระจัน หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นงค์นภัทร ชาวบ้านคอย หญิง วัดไผ่โรงวัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ดรุณี เปลื้องทุกข์ หญิง วัดไผ่โรงวัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วันพร ปิ่นแก้ว หญิง วัดไผ่โรงวัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อุมาพร ทองน้อย หญิง วัดไผ่โรงวัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศิริวรรณ หมดจด หญิง วัดไผ่โรงวัว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมมาตร กลิ่นเกษร ชาย วัดใหม่บำรุงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ปริยากร โชคกิตติวรากูล หญิง วัดใหม่บำรุงธรรม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว หทัยชนก ชาวปลายนา หญิง วัดใหม่บำรุงธรรม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณัฐวุฒิ เย็นทรวง ชาย วัดใหม่บำรุงธรรม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นเรศ ธรรมถีติ ชาย วัดใหม่บำรุงธรรม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ธิดารัตน์ ธรรมถีติ หญิง วัดใหม่บำรุงธรรม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จิราพร ภิญญภาค หญิง วัดใหม่บำรุงธรรม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชาตรี โพธิกุล ชาย วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สันธณีย์ เนียมเพราะ หญิง วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ยุพิน วารีรัตน์ หญิง วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สำรวม ผลิเจริญสุข หญิง วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุมณฑา พูลกำลัง หญิง วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ชบาร์ โพธิกุล หญิง วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ขวัญชัย ผลิเจริญสุข ชาย วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อัมพวัน ทรัพย์มาก หญิง วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฐกาญจน์ ชาวสวน หญิง วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศศิธร ยอดวิถี หญิง วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธนกร ครุฑใจกล้า ชาย วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุนทรี บุญมี หญิง วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุรพงษ์ หงษ์โต ชาย วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง นันทยา ใจตรง หญิง วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วัฒนา สาลีงาม หญิง วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วนิดา ใจยั่งยืน หญิง วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ศิรินภา เรือนทองดี หญิง วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง กรรณิการ์ เมฆฉาย หญิง วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ศศิธร แตงโต หญิง วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สมศรี เสียงเพราะดี หญิง วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง แฉล้ม ช่างเรือนงาม หญิง วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย มานิตย์ เมฆฉาย ชาย วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ชโลธร สังข์เสืิอโพธิ์ หญิง วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุชญา รอดเชียงล้ำ หญิง วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว กมลฉัตร ละม้ายเมือง หญิง วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิลาวัลย์ ขาวสอาด หญิง วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ว่าที่ร.ต. วชิรวิชญ์ พิภัทร์เจริญกุล ชาย วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อัจฉรา สอาดเอี่ยม หญิง วัดสว่างอารมณ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กัญญา สูรโรคา หญิง วัดสว่างอารมณ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ดารณี ไตรยสุทธิ์ หญิง วัดสว่างอารมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วิโรจน์ อยู่วนิชชานนท์ ชาย วัดสว่างอารมณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สมถวิล พิมทอง หญิง วัดสว่างอารมณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย มานิตย์ กมลสัจจะ ชาย วัดสว่างอารมณ์ ช่างสีชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรวลัญช์ เดชรุ่ง หญิง วัดสว่างอารมณ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วัชรี สังข์เสือโพธิ์ หญิง วัดสว่างอารมณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ศริทร กลิ่นเกษร หญิง วัดสว่างอารมณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว มาลา ศรีราจันทร์ หญิง วัดสว่างอารมณ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นันท์นภัส ทับอาษา หญิง วัดสว่างอารมณ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จิตติมา มุสิจะ หญิง วัดสว่างอารมณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ขวัญเรือน พละวงษ์ หญิง วัดลาดประทุมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว มานิตา เขาแก้ว หญิง วัดลาดประทุมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อลิษา มณีอินทร์ หญิง วัดลาดประทุมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ลักษมณ เย็นมาก หญิง วัดลาดประทุมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิมพา สระทองขอ หญิง วัดลาดประทุมทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุกัญญา สนธิเณร หญิง วัดลาดประทุมทอง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย สมพิศ บุญวงษ์ ชาย วัดลาดประทุมทอง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อารมณ์ บุญวงษ์ หญิง วัดลาดประทุมทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว เรไร สติภา หญิง วัดลาดประทุมทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เก้าแสน น่วมสีนวน ชาย วัดลาดประทุมทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว หทัยรัตน์ พุฒซ้อน หญิง วัดลาดประทุมทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เรไร สติภา หญิง วัดลาดประทุมทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กมลชนก สิงห์โตทอง หญิง วัดลาดประทุมทอง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พิสิฐษ์ แก่นทอง ชาย อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว พนิดา แสงพันตา หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ศิริวรรณ อยู่เกิด หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง วรรณดี ชูจิต หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วราภรณ์ จอมทะรักษ์ หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วันเฉลิม รูปสูง ชาย อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วิไลพร แย้มกลีบบัว หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุภารวี ทับทิม หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศิริพร พงศ์รักษา หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุรินทร์ ธรรมศรี หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ขวัญยืน วาดโคกสูง หญิง อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ว่าที่ร.ต. ประกฤษ โพธะนัง ชาย อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ศิริรัตน์ เจริญใจ หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย อธิวรรธก์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ชาย อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิทยา บุญยเกตุ หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สุรีรัตน์ คงศิริ หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง พัทธ์ธีรา หงษ์ศรีจัน หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อัญชลี มากระจัน หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อังคณา โชติโภคา หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ศรีนวล รักอู่ หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย อุเทณ การจุระ ชาย อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย เกรียงไกร แย้มขยาย ชาย อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ปณิธาน หล่ำค้าขาย หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง นวรัตน์ จำปาทอง หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ฐิติพร แก้วตาสาม หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศศิธร จำเนียร หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว หยาดรุ้ง กลีบเมฆ หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว บุหลัน หนูหนุด หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง เพชรา เชื้อเพชร หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง เอื้อมดาว รัตนประดิษฐ์ หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง อารี ภูฆัง หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุดาลัด ปั้นบุญมี หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ประดิษฐ์ คำเรียง ชาย อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ณิชกานต์ สารทอง หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว จรรยา กนกนิรันดร หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุชานาฎ อุดมแสงเดือน หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ณัฐศอร มีเกียรติเดชาธร หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว พัชยา โรจน์บุญถึง หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง กชพร ทองธนศรี หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ดวงเดือน ชาวสวน หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จุฑารัตน์ กลิ่นกำเนิด หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สลิล คำเรียง หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ณัชชา สถิตพรพรหม หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ภัณฑิรา โพธิพันธุ์ หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว วิชุอร การบุรุษ หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อนุพงษ์ สังขรัตน์ ชาย อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จิรัฏฐิกาล อาจคงหาญ หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ประณต หัตถะปะนิตย์ ชาย อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว น้ำผึ้ง วงทอง หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุภาภรณ์ แก้วสะอาด หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ชัยวัฒน์ จิ๋วโคราช ชาย อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วราพรณ์ พุ่มบางแก้ว หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สุมนา กลิ่นพุฒซ้อน หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง พิชาพร รามัญอุดม หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ณดา อินทะจักร์ หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณรงค์ จารุพงศ์เดชา ชาย อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เบญจมาศ ซ้อนเสียงดัง หญิง อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ชูชาติ รักอู่ ชาย วัดปทุมสราวาส ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สาคร ชูสีจันทร์ หญิง วัดปทุมสราวาส ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สมร กลิ่นพุฒซ้อน หญิง วัดปทุมสราวาส ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ธารารัตน์ สุขสำราญ หญิง วัดปทุมสราวาส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นิภาพร แสนสี หญิง วัดปทุมสราวาส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ลำพูน เพชรมัด หญิง วัดปทุมสราวาส ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อรพินท์ แย้มสำราญ หญิง วัดปทุมสราวาส ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง กฤติกา พุฒพีระวิทย์ หญิง วัดปทุมสราวาส ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ปานใจ สารมะโน หญิง วัดปทุมสราวาส ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สมศรี ชัยนิตย์ หญิง วัดปทุมสราวาส ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นวลฉวี นักฟ้อน หญิง วัดปทุมสราวาส ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุรีย์พร คงณศิริ หญิง วัดปทุมสราวาส ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เสาวณีย์ อุ่นประเสริฐสุข หญิง วัดปทุมสราวาส ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว จีรพรรณ วงศ์วิรัติ หญิง วัดปทุมสราวาส ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ยุพา ชีพนุรัตน์ หญิง วัดปทุมสราวาส ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อริสา ลานซอ หญิง วัดปทุมสราวาส ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง จุฑามาศ แคนเพชร หญิง วัดปทุมสราวาส ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ทวีวัฒน์ พิมพวง ชาย วัดปทุมสราวาส ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย บำรุง แผนสมบูรณ์ ชาย วัดเขาพระ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นันทิยา อภิสิทธิเนตร หญิง วัดเขาพระ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง มะลิ แม้นมาลัย หญิง วัดเขาพระ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง โสภา กัณฑสังข์ หญิง วัดเขาพระ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ธารทิพย์ เพ็งเกร็ด หญิง วัดเขาพระ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ดวงสุดา อดทนดี หญิง วัดเขาพระ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย อารี ขุนจันทร์ดี ชาย วัดเขาพระ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง กัลยาณี แหวนเพชร หญิง วัดเขาพระ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ทวีวรรณ ห้อยแดง หญิง วัดเขาพระ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ชมพนัส เพิ่มนาม ชาย วัดเขาพระ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ปรีชา ศรีสว่าง ชาย วัดเขาพระ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ราชันย์ เสมียนคง ชาย วัดเขาพระ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ขวัญพีรากร แซ่ตั้น หญิง วัดโคกสำโรง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ศุภกิจ มาลัย ชาย วัดโคกสำโรง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วันเพ็ญ แก้ววิชิต หญิง วัดโคกสำโรง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว คณัสนันท์ เพียรสุวรรณ หญิง วัดโคกสำโรง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นิสา เบ็ญจวรรณ หญิง วัดโคกสำโรง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรรณศิริ สาททอง หญิง วัดโคกสำโรง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชุติกาญจน์ นิตินุพรรณมาศ หญิง วัดโคกสำโรง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุจารินทร์ เหมลี หญิง วัดโคกสำโรง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วิเชียร เหมลี ชาย วัดคอกวัว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ทนง ผ่องกัล ชาย วัดคอกวัว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุภาวดี อันทรินทร์ หญิง วัดคอกวัว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย อานุภาพ สถลนันทน์ ชาย วัดคอกวัว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว นันทิยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์ หญิง วัดคณฑี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย สุดใจ ชุมนุมเพชรทอง ชาย วัดคณฑี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เกษร เสสังงาม หญิง วัดคณฑี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง มะลิ แก้ววิชิต หญิง วัดคณฑี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ราตรี พวงศรี หญิง วัดคณฑี ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย มนตรี ลิ้มไพบูลย์ศิลป์ ชาย วัดคณฑี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วันเพ็ญ ตู้แก้ว หญิง วัดคณฑี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วา