ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง จันทิมา อัชชะสวัสดิ์ หญิง Chantima Uchasawad ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ ปริญญาเอก
นาย รพี ศรีวิเชียร ชาย RAPEE SRIWICHEAN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อิสราภรณ์ เกียรติคงนนท์ หญิง ITSARAPORN KIATKONGNON ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กันยรัตน์ ระโหฐาน หญิง Kanyarat Rahotan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วชิรวิชญ์ แก้วตา ชาย Wachirawit Kaewta ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง นุชนรี สุขสำราญ หญิง NUCHNAREE SUKSAMRAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พรรณจรุง จินตนประเสริฐ หญิง PUNJARONG JINTANAPRASER ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมัคร เทพสถิตย์ ชาย SAMAK THEPSATIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง น้ำทิพย์ เปียศิริ หญิง NAMTIP PIASIRI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เรณู รชตะบวรทัต หญิง RENU RATCHATABOWORNTUD ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย บรรยง มากสอน ชาย BUNYONG MAKSORN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุรีพร สุขช่วย หญิง SUREEPORN SOOKCHUAY ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ละเอียด สาธุพันธ์ หญิง LAEID SATUPAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นงลักษณ์ อ่วยสุข หญิง NONGLUCK AUYSOOK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รุ่งเรือง ตาดี หญิง ROONGRUANG TADEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ดวงดาว อยู่ยืนยง หญิง DUANGDOW YUYOENYONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมศักดิ์ หิรัญอ่อน ชาย SOMSAK HIRUNON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นิภา เตียบฉายพันธ์ หญิง NIPA TEABCHAIPHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ฉันทนา กานต์กัมพล หญิง CHANTANA KANKUMPOL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ธาริณี ผูกอยู่ หญิง TARINEE PHUKYOO ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ดวงตา บัวเอี่ยม หญิง Duangta Buaim ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว เจนจิรา พลายละหาร หญิง Janejira plailaharn ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว กาญจนา กาฬภักดี หญิง KANCHANA KANRAPUKDEE ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง เพ็ญศรี จำปีเรือง หญิง Pensri Jampeeruang ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญชนก เนียมแตง หญิง Thanchanok Niamtaeng ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง โสมอุษา สุขศิริศักดิ์ หญิง Somusa Suksirisak ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นันทิยา พันธุ์มาตร หญิง Nantiya Phanmart ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปฐมพงษ์ พฤกษชาติ ชาย Pathomphong Prueksachat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภรักษ์ จำปาสัก หญิง SUPARUL CHUMPASUK ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สมใจ ธนาจิระพัฒน์ หญิง Somjai Thanajirapat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หัทยา ศรีเหรา หญิง Hattaya Srihera ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จำลอง พันธ์เจริญ หญิง Jamlong Phancharoen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กาญจนา คำเทศ หญิง Kanchana kumtes ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย นัฎฐกิตติ์ เพชรี ชาย NATTAKIT PEDCHAREE ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วงค์มณี บ้งชมโพธิ์ หญิง WONGMANEE BONGCHOMPHO ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุลักษณา จุสมใจ หญิง Sulucksana Jusomjai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นัตติยา รุ่งเรือง หญิง ์Nattiya Roongrueang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจพร ดอกตะเคียน หญิง Benchaporn Doktakhien ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อมรทิพย์ ควนวิไล หญิง Amorntip Kounwilai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิตรลดา มีพอเห็น หญิง Jitlada Meepohen ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิตยา ผกาวรรณ หญิง Nittaya Pakawan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุเทพ เกตุนวม ชาย Sutap Ketnaum ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กิตติญา งีสันเทียะ หญิง Kittiya Ngeesantia ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เจนณรงค์ ตะคร้อ ชาย Jennarong Takhro ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วราพันธ์ ทิมทอง ชาย WARAPHAN TIMTHONG ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย เชาวลิต โพธิ์สุวรรณ ชาย Chaowalit Phosuwan นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่น ๆ
นางสาว เบญจมาศ อินโต หญิง Benjamas Into ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชลธิชา จันทร์อินทร์ หญิง Chonticha Junin ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เกญมณี การะเกตุ หญิง gelmane garaged ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัตติกาล เรืองทอง หญิง Ruttikal Ruengthong ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เมทินี มากสอน หญิง MAYTINEE MAKSON ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปณิธาน ป้อมพิมพ์ ชาย Panitan Pompim ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว พัชรพรรณ พึ่งนิล หญิง Patcharapan Puengnin ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจา คล้ายทอง หญิง Benja Klaithong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อาภาพิราศ มาลัยทอง หญิง Apapirads Malaythong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐพล เพ็งพันธ์ ชาย Nutapon Phangphan บรรณารักษ์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประสิทธิ์ ทรัพย์ประเสริฐ ชาย PRASIT SAPPRASERT ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ธนพร จุลสุคนธ์ หญิง Thanaporn Julsukhon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กมลวรรณ เกตุแก้ว หญิง KAMONWAN KATEKAEW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย กรัณภัก กาฬภักดี ชาย Karunnapak Karapakdee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เกียรติศักดิ์ สุพรรณคำ ชาย Kiattisak Supankam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง โสภา เกิดสมนึก หญิง Sopa Koedsomnuk ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว จิรวรรณ สุพรรณวิวัฒน์ หญิง Jirawan Suphanwiwat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญญา แจ่มแจ้ง หญิง TANYA jamjang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จรรยา อ่อนศรี หญิง Janya Onsri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พรพรรณ จันทร์สุวรรณ หญิง Pornpan Chansuwan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐิติกัญญ์ โชคสุขนิรันดร หญิง Thitikan Choksuknirundon ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย จรัญ อุดม ชาย JARUN UDOM ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง จิราภา ทองงาม หญิง JIRAPA THONGGRAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ศศิวิมล ตันหยงธัชชัย หญิง SASIWIMOL THANYONGTHATCHAI ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วีระ อาวาส ชาย Weera Awas นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ณัฐพล บุญศรี ชาย Nattapon Boonsri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สราวุธ พันธ์ุมาตร ชาย Sarawoot Panmart ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภลักษณ์ เฟื่องทิพย์ หญิง Supaluk Fiengtip ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ขจิต ทองเพ็ชร์ ชาย KAJIT THONGPHET ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อดุลย์ จันทร์แจ้ง ชาย ADUN JANJANG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุทิน เทพประสิทธิ์ หญิง SUTHIN TAPPRASIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อิงอร อบอุ่น หญิง INGON OBOON ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อโนชา ทนกล้า หญิง Anocha Tonkla ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กมลศักดิ์ นราจุล ชาย Kamonsak narajun ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริพรรณ พลายละหาร หญิง siriphan phayraharn ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่น ๆ
นางสาว อนิษา ช่อพะยอม หญิง Anisa Chopayom ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พนิดา มาโต หญิง Phanida Mato ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมชาย เกสรสุคนธ์ ชาย SOMCHAI KESORNSUKHON ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สุกัญญา ชูวงษ์ หญิง Sukkanya Choowong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ปนิศฐา เหรียญทอง หญิง PANISTA RIENTHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กรรณิกา สังขวรรณ หญิง KUNNIKA SUNGKHAWAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ขวัญดาว รุ่งวารินทร์ หญิง KHWANDAW RUNGVARIN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วุฒิชัย อินทร์อ่อนวงษ์ ชาย VUTTICHAI INONNONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นิภา ชนะวงษ์ หญิง NIPA Chanawong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รุ่งนภา เมฆอากาศ หญิง ROONGNAPA MEKAKAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นารีรัตน์ หมวดปัดมา หญิง NAREERAT MUADPADMA ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง บุญฑริกา แดงดี หญิง BOONTRAREKER DANGDEE ครู ชำนาญงาน ปริญญาโท
นางสาว สมรัก ปานคง หญิง somrak pankong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐพงษ์ ตั้นวัฒนานุสรณ์ ชาย ์Natthapong Tunwattananusorn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พิศสมัย กิจเจริญ หญิง Pisamai Kitcharoen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว น้ำฝน สิงห์ใจชื่น หญิง Namfon Singjaichuen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สินีนาฏ มีดี หญิง Sineenart Meedee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อังคณา คล้ายกระแส หญิง Angkana Klaykrasae ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชาญ สุขรักษ์ ชาย Chan Sukluck ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พยุง ละมูลมี ชาย Payung Lamoonmee นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว น้ำผึ้ง ผิวอ่อนดี หญิง NAMPUENG PEWONDEE ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อริศรา สมใจเพ็ง หญิง Arisara Somjaipeng ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศันสนีย์ สังข์เพ็ชร หญิง Sunsanee Sungpetch ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วาสนา ขำอรุณ หญิง WASANA SURIYA ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สัญญา แช่มช้อย ชาย SANYA CHAMCHOY ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย กณวรรธณ์ สุทธิประภา ชาย kanawad suttiprapa ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อังคณา นาคทอง หญิง ANGKANA NAKTONG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว มยุรฉัตร พูลธนสวัสดิ์ หญิง MAYURACHAT POOLTANSAWAD ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรมณ เจริญศรี หญิง woramon charoensri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว เบ็ญจา ด้วงอินทร์พงษ์ หญิง BENJA DUANGINPONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วัฒนา ม่วงอร่าม ชาย WATTANA MUANGARAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นุชจรี จันทวาท หญิง NUTCHAREE JANTAWAT ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ศรัณย์รัชต์ มณีวงษ์ หญิง SALUNRAD MANEEWONG ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วีรนุช สอดสี หญิง weeranoot sodsee ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วิมลภา ไขแสงทอง หญิง Wimolpha khaisaengthong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วิจิตรา อินทรมณี หญิง WIJITTRA INMANEE ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ขวัญธนา ศรีบุญเพ็ง หญิง khunthana Sriboonpang ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พิมลพรรณ นาคฉาย หญิง Phimolpan Nakchay ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัตรา มะลิอ่อง หญิง SUPHATTRA MALIONG ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิโรจน์ อาวาส ชาย VIROAD ARWAD อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง พรภัสส์ษา สินปกรณ์กุล หญิง TORNPATSA SINPAKONKUN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว กษมา เทียนทองคำ หญิง Kasama Theantongkum ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พายัพ เทพประสิทธิ์ ชาย PAYAP THEPPRASIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุธาสินี แผนสมบูรณ์ หญิง Sutasinee Phansomboon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เมทินี สุขสม หญิง Metinee Sooksom ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย รวิวัตน์ จันทร์ขอนแก่น ชาย rawiwat chankhonkaen ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิชย์ชัย ทองนวรัตน์ ชาย Pitchai Thongnavarat ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง บงกชชนก กุลชนะเชาวน์ หญิง BONGKOCHCHANOK KULCHANACHAO ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วัชราพร สุขสมวงศ์ หญิง Watcharaporn Suksomwong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง บรรจง แหยงกระโทก หญิง BANCHONG YANGKRATOK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ปรวี จันโอกุล หญิง Porawee Janokul ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง น้ำผึ้ง แช่มช้อย หญิง NAMPHUNG CHAMCHOY ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
ว่าที่ร.ต.หญิง น้ำอ้อย อ้นเงิน หญิง Numaoy Onngoen ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง รภัสสรณ์ ม่วงดี หญิง Rapatsorn Muangdee ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนพล แพรวงษ์ ชาย Thanaphon Phaewong นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว รุ่งราตรี มาตรศรีพงษ์ หญิง Roongratree Martsipong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชัยรัตน์ เงินเนื้อดี ชาย Chairat Ngoennurdi ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ฐิติพงศ์ ฐิตะวรรณ ชาย TITIPONG TITIWAN ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว แพรวพรรณ ฟักเงิน หญิง praewpan fakngoen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง สุริยา ศรีชมภู หญิง SURIYA SRICHOMPOO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อนุชา ผ้าขาว ชาย ANUCHA PHAKHAO ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ปวีณา พิมพ์ใหญ่ หญิง paweena pimyai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สรวิชญ์ ว่องสหตกุลชัย ชาย SORAWIT WONGSAHATAKULCHAI ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กอบกุล นูมหันต์ หญิง Kobkul Numahan ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง กาญจนา อู่อรุณ หญิง Kanjana Kaewkieaw ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง รัตนาภรณ์ ตรีเดชา หญิง Ratanaporn Teidacha ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว สุนันทา ขาวโต หญิง Sununta Khawto ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐาปนี สีน้ำเงิน หญิง Tapanee Seenamngorn ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิทยา พชรสกุล ชาย WITTAYA PACHARASAKUL ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ณัฐกฤตา ไทยวงษ์ หญิง Natthakitta Thaiwong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วรวุฒิ แก้วเรือง ชาย Worawut Kaew-rueang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ระวีวรรณ เรืองวิเศษ หญิง RAWEEWAN RUANGWISET ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มนัส อินทร์ละม่อม หญิง MANUS INLAMOM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จิรภา ภิรมกาญจนศักดิ์ หญิง JIRAPA PUROMKARNJANASAK ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พิมพ์กมล ชาติมนตรี หญิง Pimkamon Chatmontree ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุณัฏฐา บุญนราพิทักษ์ หญิง SUNATTHA BUNNARAPHITHAK ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อุดม แพรวงษ์ ชาย Audom Parwong อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว นลินี โพธิ์นุช หญิง Nalinee Phonuch ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กาญจนา ดอกกะถิน หญิง Kanchana DoKKatin ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วรศักดิ์ มาพลาย ชาย VORASAK MAPLAI ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ภณิตา สายจำเริญ หญิง Phanita Saijumreon ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐาปนี ตันสกุล หญิง Tapanee Tansakul ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต. สิรวิชญ์ ศิลป ชาย Acting Sub Lt.Sirawit Silapa ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว พรชนก เฉยพินิจ หญิง Pornchanok Cheryphinit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุภา แจ่มวิมล หญิง Supa Chaemwimon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เหมือนฝัน ฉิมพันธ์ หญิง mueanfan chimphan ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุริยาพร ทับแสง หญิง Suriyaporn Tubsang ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปานรดา บุญศรีรอด หญิง Panrada Boonsrirod ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ทวี ปิติรัตน์ หญิง TAWEE PITIRAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เกศินี พัฒน์ทอง หญิง Kasinee Patthong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย นพสิทธิ์ ฉายไชยพันธ์ ชาย NOPPASIT CHAYCHAIPHAN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เบญจวรรณ อนุรักษ์จันทรา หญิง BENJAWAN ANURUKJUNTRA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ภานุวัฒน์ กล่อมอู่ ชาย PANUWAT KLOMAU ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์ โอสธีรกุล ชาย Narong Osatheerakul ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัชชา ชาวบางงาม หญิง Natcha Chawbangngam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปรัชญา ทองสุข ชาย Practhaya Thongsuk ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จรินทร์ ขำอรุณ ชาย JARIN KUMAROON ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สังเวียน มณีวงษ์ ชาย SUNGWIAN MANEEWONG ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กัญจน์ณัฏฐ์ มีดี หญิง Kanchanut Meedee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุรีรัตน์ พันธ์เจริญ หญิง CHULEERAT PUNCHAROERN ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง รัตนา ธาดา หญิง RATTANA THADA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อุษณีย์ จริตพันธุ์ หญิง usanee charitpan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุชิน สุขรักษ์ หญิง SUCHIN SOOKRAK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อัญชลี หิรัญอ่อน หญิง ANCHALEE HIRUNON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กฤติมา สุดแสวง หญิง KRITIMA SUDSAWANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ทวีศักดิ์ ศรีหาภาค ชาย TAVEESAK SRIHAPAK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วันเพ็ญ คชการ หญิง WANPEN KOTCHAGAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เชษฐา เปลี่ยนราศรี ชาย Chettha Pianrasri ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว ชัชชญา นิ่งน้อย หญิง Chatchaya Ningnoi ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เมธินี จิตรใจตรง หญิง Maythinee Jitjaitrong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกพร สังขวรรณ หญิง Kanokporn Sangkhawan ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชิษณุพงศ์ จันทรัตน์ ชาย Chitsanupong Jantarat ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว กุสุมาพร คุ้มเดช หญิง Kusumaporn Komdech ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑาทิพย์ ช้างเผือก หญิง Jutatip Changpeauk ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จันทร์เพ็ญ พฤกษชาติ หญิง CHANPEN PREUKSACHAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กุลวรรณ มากมาย หญิง KULAWAN MAKMAY ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ดวงแข ภัทรารักษ์ หญิง DUANGKHAE PLAILAHARN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ชาติ สนธิเณร ชาย Chart WSontinen ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ศรีสุดา อุตมัง หญิง Srisuda Uttamang ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กนกกาญจน์ ดีปานแก้ว หญิง Kanockan Deepankaew ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สาวิตรี พลายละหาร หญิง Sawitree Playlahan ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิมทิพา พรมสุริย์ หญิง Pimtipa Promsuri ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรี นิยม โพธิ์ทอง ชาย NIYOM POTHONG ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง บังอร สัญญะเขตต์ หญิง BANGON SANYAKHAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วันเพ็ญ พวงขาว หญิง WANPEN PHUANGKHAO ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ภาณุวัฒน์ จันทร์ฉาย ชาย Phanuwat Chanchai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธิวา ดิษฐกระจันทร์ ชาย Tiwa Didkrajam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อนงค์นาฏ ร่มโพธิ์ชี หญิง Anongnat Romposhe ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑามาส ปัชชา หญิง Jutamas Phatcha ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พูลศักดิ์ ศรีธรรมรัชต์ ชาย Pulsak Sritammarat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศรราม เกิดศิริ ชาย Sornram Kerdsiri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จินตนา ช่อมะม่วง หญิง Jintana Chomamuang ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิรันดร์ ล้อมวงษ์ ชาย Nirun Longwong นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาง สันติภาพ ย่องเหล่ายูง ชาย Santipap Yonglaoyoong ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิรยากร เปียดี หญิง Sirayakorn Peadee ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประจวบ สังขวรรณ ชาย PRAJOUB SUNGKHAWAN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อนันตญา กาฬภักดี หญิง Anantaya Kalapakdee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อุทัยวรรณ หงษาวดี หญิง MrsUthaiwan Hongsawadee ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สมปอง แสงฉาย หญิง SOMPONG SANGCHAY ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พรพิมล บุญแช่มชู หญิง PORNPIMON BOONCHAMCHU ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ธันยนันท์ ทองพิลา หญิง THANYANAN THONGPILA ครู เชี่ยวชาญพิเศษ ปริญญาโท
นาย ฉัตรไทย รักชาติ ชาย Chutthai Ruckchat ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชูศักดิ์ โชติพันธุ์ ชาย CHOOSAK CHOTIPAN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สรศักดิ์ ตันติปัญญาเทพ ชาย Sorasak Tantipanyathep ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฆนรส ผูกพยนต์ หญิง khanarose phugphayon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กมล เกิดสมบุญ ชาย kamon kerdsomboon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิตยา เสร็จกิจ หญิง Nittaya Setkit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัญชลี ล่านาลาว หญิง Aunchalee Lanalao ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชลิตา ผิวเกลี้ยง หญิง chalita Phiokliang ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐวุฒิ อุบล ชาย ืnathawut Ubon เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประเยียน สุนทรวิภาต ชาย Prayein Soonthornwipat ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว บุญชู วงษ์ท่าข้าม หญิง Boonchoo Wongtakham ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย มนูญ แจ่มแจ้ง ชาย Manoon Jamjang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ละมัย ปั้นไว ชาย Lamai Panwai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปราณี ปั้นไว หญิง Pranee Panwai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ฉันทนา ศรีหาภาค ชาย Chanthana Srihapak ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วิรัลพัชร ทองงาม หญิง Wiranphat Thongngam อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กัมปนาท เปลื้องประเสริฐ ชาย Kampanat Pueangprasoet อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาพร ศักดิ์ทองดี หญิง Supaporn Suktongdee ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย สมปอง สุภาภา ชาย Sompong Subhabha ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พูนศรี ศรีศักดา หญิง Phoonsri Srisakda ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สัมพันธ์ พุ่มพวง ชาย SAMPHAN PHUMPHUANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ทรงพล ลือบรรเลง ชาย Songpon Leabanlang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง กันยา พลายมี หญิง KUNYA PLAIMEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วิไล อินทร์บำรุง หญิง WILAI INBUMRUNG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย มงคล ชมสุวรรณ ชาย Mongkon Chomsuwan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุปรีดา พรหมทอง หญิง Supreeda promthong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธนภร เพ็ชรวงษ์ หญิง Thanapon Phetwong ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เสกสรรค์ อู่อรุณ ชาย Seksan Uarun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หทัยชนก โพธิ์กลิ่น หญิง hathaichanok phoklin ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กฤษณะ พลายละหาร ชาย KITSANA PYERAHAN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นงเยาว์ แช่มช้อย หญิง NONGYAO CHAMCHOY ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง แสงทอง ศรีวิพัฒครุฑ หญิง SANGTONG SRIWIPATKRUT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บุษบา มั่นช้อย หญิง BUDSABRA MANCHOI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุรินทร์ ศรีบุญเพ็ง ชาย SURIN SRIBOONPENG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง การเกตุ เกิดสมบัติ หญิง CARAKET GAEDSOMBUT ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มะลิวัลย์ สอดศรี หญิง Maliwan Sordsri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลัดดา พลายเพ็ชร หญิง Radda Pynpecth ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วราภรณ์ คำเสมอ หญิง Waraporn Khumsamer ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑามาศ วิชัยวงศ์ หญิง jutamas wichaiwong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรวรรณ ทองลิ้ม หญิง Worawan Tonglim ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นพวิชญ์ รามแสง ชาย NOPAWIT RAMSANG ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพชรรัตน์ พิมพ์ทอง หญิง phetcharat phimtong ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว คณิดา พักตร์เพียงจันทร์ หญิง KANIDA PAKEPIANGCHAN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง บุญเอื้อ โค้วไล้ หญิง BOONAUE KOWLAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุทัศน์ โชระเวก หญิง SUTHAD CHORAWEK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ลมัยพร ดาวเรือง หญิง LAMAIPORN DAOWRUENG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ชบา ดอกพุฒ หญิง CHABA DOKPUT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เบญจวรรณ คำดี หญิง BENJAWAN KAMDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อรรถพล คำดี ชาย Auttapon Khamdee เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย รณชัย ทิพย์อุทัย ชาย RONNACHAI THIPUTAI ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง มาลัย จิ๋วเจริญ หญิง MALAI JEWCHAROEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อำไพ เตี้ยมฉายพันธ์ หญิง AMPAI TIEMCHAYPAN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง บัวเลียว ทรัพย์ประเสริฐ หญิง BUALIEW SUPPRASERT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร้อยตรี หญิง สุรีรัตน์ พลเสน หญิง Sureerat Phonlasan ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ขจรศักดิ์ รักชาติ ชาย KHACHONSAK RAKCHAT ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฏฐ์ฎาพร ชูศรีจันทร์ หญิง NUTDAPORN CHUSRIJAN ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทนง แก้วเขียว ชาย TANONG KAEWKHIEW ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุพการญ์ พรหมช่วย ชาย SOOPHAKARN BOONCHUAY นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว นฤมล บงพูเขียว หญิง Narumol Bongpookiew ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ประกายดาว ชุมภูบาง หญิง Prakaidao Chumpubang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขวัญฤทัย จันทร์เรือง หญิง Kwanruetai Chanrueng ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วาสนา แก้วเขียว หญิง WASANA KAEWKHIEW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ปรีชา โค้วไล้ ชาย PREECHA KOWLAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วินัย ดีปานแก้ว ชาย Winai Diparnkeaw ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุกฤตา ขุนพรหม หญิง Sukitta Khunphrom ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐชนนท์ คงอยู่ ชาย Natchanon Kongyu ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มนสิชา ตรีธัญญา หญิง Monsicha Treetunya ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นคร คำพล ชาย Nakhon Khumpol ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พัชริดา แจ่มแจ้ง หญิง Patcharida jamjang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ไพลิน มั่งคั่ง หญิง Prilin Mangkung ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทัตภูมิ คงวิเชียร ชาย TUTPOOM KONGWICHIAN ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิสากร เพชรดำดี หญิง Nisakorn Pethdamdee ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัญญ์สิรี จีนขี หญิง Kansiree Jeenkee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุทัด พลเสน ชาย SUTHAD PHONSEN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เกตุวรางค์ รัตนวัน หญิง KATWARANG RATTANAWAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ดารินทร์ ปฎิสนธิ หญิง DARIN PATISONTI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิภา หอมชื่น หญิง WIPA HOMCHEUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ขนิษฐา สมใจเพ็ง หญิง KANITTA SOMJAIPENG ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย รุ่งโรจน์ ศรีบุญเพ็ง ชาย Rungroht Seebunpeng นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว กัญญารัตน์ น้อยชื่นพันธ์ุ หญิง Kanyarat Notchuenpan เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว สุดารัตน์ ชาววังเย็น หญิง Sudarut Chawwangyen ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐกฤตา ทีปะลา หญิง Nutkita Theepala ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว พรทิชา ผลทวีทรัพย์ หญิง Pornticha Phontaweesap ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง ทับทิม มาลาคำ หญิง Tubtim Malakam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย นเรศ หล้าอ่อน ชาย Naled Laoon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว นุสรณ์ โฉมงาม หญิง ์Nusorn Chomngam ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อายุทธ เพ็งพันธุ์ ชาย Aryut Pengpun ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ชลธิชา การจารี หญิง Chonthicha kancharee เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เกรียงศักดิ์ โกลากุล ชาย Kriangsak Kolakul ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ชีวกานต์ สายนุช ชาย chiwakant saynut ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สุพัฒน์ สุขเกษม ชาย SUPAT SUKASAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อาบศักดิ์ พฤกษชาติ ชาย ABSAK PHLUKSACHAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปารีณา แสงฉาย หญิง PARENA SHANGCHAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วารุณี เจือจันทร์ หญิง WARUNEE JURJAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วันชัย ภักดีวงษ์ ชาย WANCHAI PAKDEEWONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปราณี จันทร์ฉาย หญิง PRANEE CHANCHAI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง นิสากร คุณโท หญิง NISAKORN KHUNTHO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ชุติกาญจน์ ภักดีวงษ์ หญิง CHUTIKHAN PAKDEEWONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ศิตาพร พิมพันธุ์ หญิง Sitaporn Pimphan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปราณี หว่างเขา หญิง PRANEE HVANGHOU ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว กิตติยา เพ็งพันธ์ หญิง KITTIYA PENGPHAN ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย อภินันท์ กลมเกลี้ยง ชาย Apinan Klomkliang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาวดี ระวังงาน หญิง Supawadi Rawangngan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เกสรา ธนาเมธากรณ์ หญิง Ketesara Thanamethakorn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วรพล พุ่มฉาก ชาย Wonraphon Phumchak ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกวรรณ จาดพันธ์อินทร์ หญิง kanokwan chadphanin เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สะอาด จาดพันธ์อินทร์ หญิง Saart Chatphanain นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย สมพงษ์ สมใจเพ็ง ชาย SOMPONG SOMJAIPENG ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุพรรณพร สาลีผล หญิง Suphannaphon Saleephol ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิราพร ปานสุวรรณ หญิง ่Jiraporn Parnsuwan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัศมีแข กิจประเสริฐ หญิง Rassameekhae Kitprasert ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปิยาภรณ์ แจ่มแจ้ง หญิง PIYAPORN JAMJANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย บุญชู สอดสี ชาย BOONCHU SODSEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เกษม ก้องแดนไพร ชาย KASEM KOMGDANPAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บุญจิรา พุทธิวัย หญิง BOONJIRA PUTTIWAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อาภรณ์ สมณวัฒนา หญิง A-PORN SAMANAWATTAMA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย มีเชาว์ พุทธิวัย ชาย MEECHAOW PUTTIWAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ชัชชัย เพ็งพันธุ์ ชาย CHATCHAI PHENGPHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นิตยา สอดสี หญิง NITTAYA SODSEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิศาล หาญพุทธ ชาย VISAN HANPHUT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย กำธร เกตุแก้ว ชาย KUMTHORN KATKAVE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ชลอ รักษี ชาย CHALOR RUXSRI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พัทธนันท์ น้อมระวี หญิง PATTANAN NOMRAWEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สายสมร วงษ์จันทร์ หญิง SAISAMON WONGJAN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว เดือนเพ็ญ ไกรหา หญิง Duenpen Kaiha ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลลิตา สุวรรณคง หญิง Lalita Suwankong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นันทพร พลายละหาร หญิง Nantaporn Plaiyrahan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
ว่าที่ร้อยตรี สมเดช เรืองขจร ชาย SOMDET RUANGKAJORN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ยิ่งลักษณ์ อินทร์ทองขาว หญิง Yingluk Inthongkhow ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง นัยนา เรืองขจร หญิง Naiyana Raungkajorn ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว นัยนา เอี่ยมประเสริฐ หญิง ์Naiyana Aeyamparsert ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิวิมล อดทน หญิง Sasiwimon Otthon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว แคทรียา อภิเดช หญิง Kattareeya Aphidech ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ณัฐพล สาระยิ่ง ชาย Natthaphon Saraying ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อรวรรณ แก้วมี หญิง Orawan Kaewmee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นิศาชล รัตนสุวรรณชัย หญิง ์Nisachon Rattanasuwanchai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปกิตตา ยาบาจิ หญิง Pakitta Yabaji ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพ็ญพิมล พยอมศรี หญิง Penpimon Payomsri ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐศิยา ชาวเนื้อดี หญิง ์Natsiya Chaonuedi ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สัญญา เฉลิมสุข ชาย Sanya Chaluamsuk นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย ณธกร ทองนทพรรณ ชาย natakorn tongnotphon ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง หนึ่งฤทัย พระสุทา หญิง Neungretuy prasuta ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กนกพร ดอนงาม หญิง kanokporn donngam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มะลิ สรวยล้ำ หญิง mali salvailam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ญัฐญา จิ๋วเชื้อพันธุ์ หญิง natthaya chiwchueapham ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นาวิน เรืองขจร ชาย ์NAWIN RENGKAJON นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว กาญจนา เอี่ยมสะอาด หญิง kanjana iamsaard ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วาสนา จำปาศักดิ์ หญิง WASSANA JUMPASAK ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สรวิศ ทนุการ ชาย SORAVIS TANUKARN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว บุญยาพร สีหะวงษ์ หญิง Boonyaphorn Sihawong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ช่อมณฑา บุญชอบ หญิง CHOMONTA BUNCHOB ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุขสันต์ แสงดาว ชาย SUKSUN SANGDOW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เรวัต ดอนจินดา ชาย RAWAT DONJINDA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุรีย์ ดอนจินดา หญิง SUREE DONJINDA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปฎาสิริ วุฒิวิชาภรณ์ หญิง PADASIRI WUTTIWICHAPOR ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อารีรัตน์ สอาดเอี่ยม หญิง AREERAT SAARDAIUM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พาสิณีย์ โสภา หญิง PASINEE SOPA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฏฐา ทองอิสาณ หญิง Nattha Thong-isan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรทิพย์ ภู่ด้าย หญิง Pornthip Poodai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขวัญเนตร พึ่งจะแย้ม หญิง Khuannaate Phuengjayaem ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ชนินทร์ สุขสำราญ ชาย Chanin Suksamran ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ธัญนันท์ บุญทศ หญิง Thunyanun Boonthot ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว โอรัญ สุวรรณภูมิ หญิง Orun Suwannaphoom ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อภิญญา ชื่นอารมณ์ หญิง Apinya Chuenarom ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วินัย กงกำปั่น ชาย Winai Kongkampan นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว ปิยาภรณ์ เปี่ยมสุกไส หญิง Piyaporn Peamsuksai ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย เกียรติภัฎ โต๊ะปลื้ม ชาย Klattipat Toapluem ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรัญภร ขยันคิด หญิง Waranporn Khayankid ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วรรณภา ธัญญเจริญ หญิง Wannapa Thanyajaroen ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย อาคเนย์ ธัญญเจริญ ชาย Arkane Thanyajaroen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ลมฝน ตลึงธรรม หญิง Lomfon Taluengtham ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อนันต์ สังข์แสง หญิง Anan Sangsaeng นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย ธเนศ พจน์สุนทร ชาย THANES POJSUNTHORN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ปรานอม สุขเกษม หญิง PRANOM SUKASAME ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย อำนวย สงวนศรี ชาย Amnuai Sanguansri ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง ฤทัยลักษณ์ ส้มเทศ หญิง RUTHAILAK SOMTED ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ยุทธนา. สงวนศรี ชาย Yutthana Sanguansri เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรรณภิรมย์ สมบูรณ์ หญิง Kanphirom Somboon ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมหวัง คมขำ ชาย somhon komkmo ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รุจิรา โสภา หญิง RUjira sopa ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สมพร แสงแก้ว หญิง SOMPORN SANGKAEW ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ทิพวรรณ สมบูรณ์ หญิง TIPAWAN SOMBUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อรณิชา โพธิ์ทอง หญิง Onnicha Phothong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สำเนา กมลสัจจะ หญิง SAMNAO KAMOLSAJJA ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วัลลี ศรีแก้วเมือง หญิง Wanlee Srikaewmueang ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สำรวน ผิวบาง ชาย Samruan Phiwbang นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว จุฑารัตน์ รูปคมสัน หญิง Jutarat Roopkomsan ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศักดิ์ชัย พิมนิสัย ชาย SAKCHAI PIMNISAI ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สงัด บุญทศ ชาย Sangad Boontod ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ไพลินทร์ ใจแจ้ง หญิง PAILIN JAIJAENG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กาญจนา วงษ์ราช หญิง KANJANA Wongrat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ไพริน เถาสิม หญิง Phairin Thaosim ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ประพาน ทนเถื่อน หญิง prapan thuntain ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย นพพล เชี่ยวชาญ ชาย NOPPON CHEAWCHAN ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วิชุดา ครุฑธาพันธ์ หญิง Wichuda Krutthaphan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธัญมลภัทร์ เพชรคุ้ม หญิง Tanmolphat Phetkhoom ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ฉวีวรรณ วงษ์พันธ์ตรี หญิง Chaweewan Wongphantee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จุฑามาส คล้ายสุบรรณ หญิง JUTHAMAS KLAYSUBUN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เรวดี ซ้อนเพชร หญิง Ravadee Sonpach ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว แสงดาว แก้วสระแสน หญิง SAENGDOW KAEWSRASAN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กฤติยา เพชรธำมรงค์ หญิง Krittiya Phettammarong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปัญญา ทองสุกใส ชาย PANYA THONGSUKSAI ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง นภาวรรณ ศรีกงพาน หญิง NAPAWAN SRIKONGPHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นริสา พรมหมื่นไวย์ หญิง NARISA PROMMUEANWAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จันทิมา ทองสุกใส หญิง JANTIMA THONGSUKSAI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สาลินี พละเลิศ หญิง SALINEE PALALERD ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มาลี วิเชียรศรี หญิง MALEE WICHIANSRI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วัลย์วิสา แจ้งสว่าง หญิง WANWISA CHAENGSAWANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ณัฐหทัย เนตรพระ หญิง NATHATHAI NATEPRA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อดิศร เนตรพระ ชาย ADISORN NATEPRA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อัมพร แสงดี หญิง UMPORN SANGDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วิชุดา บัวแจงงาม หญิง WICHUDA BUAJANGNGARM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุคนธ์ สุขสุวรรณ หญิง SUKON SUKSUWAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ศรีรัตน์ วงษ์บุญส่ง หญิง SRIRAT WONGBUNSONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วราภรณ์ สีดำนิล หญิง WARAPORN SEEDUMNIL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย บุญเลิศ แสงดี ชาย BOONLERT SANGDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ณัชฌาน์ เที่ยงธรรม หญิง NADCHAR THIANGTUM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว แววตา วิเศษสิงห์ หญิง WAEWTA WISADSING ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เทพนม ปัตลา ชาย TEPPANOM PATTALA ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สุริยะ คนสูงดี ชาย SURIYA KHONSOONGDEE ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ผุสดี เหลี่ยมดี หญิง PUSADEE LIUMDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อาภรณ์ ช่างเรือนกุล หญิง ARPORN CHANGRUANKUL ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ฝันฟ้า ปัตลา หญิง FHUNFAR PATTALA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อรอนงค์ เชาว์ไวพจน์ หญิง ONANONG CHAOWAIPOJ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณพร ระย้าทอง หญิง Wannaporn Rayathong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัญชลี รุ่งชีวัน หญิง Anchalee Rungchiwan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ณิติยา พรมดี หญิง Nitiya Phromdee ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง อุสุมา เชิดฉาย หญิง USUMA CHEADCHAI ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วิเกษินี แจ่มบูชา หญิง Wikesinee Jamboocha ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กิตติพงษ์ พลเสน ชาย Kitiphong Ponsen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดวงพร มูลละออง หญิง Duangporn Moonla-ong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมเกียรติ เสถียรอินทร์ ชาย SOMKEAT SATEANIN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์ แสงหิรัญ ชาย NARONG SANGHIRUN ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ฉกรรจ์ พูลสวัสดิ์ ชาย CHAKAN PULLSAWAT นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว กัลยกร ศรีบุญเรือง หญิง Kanyakorn Sriboonruang ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สำราญ รัตนปัญญา หญิง Samran Ratanapanya ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่น ๆ
นาย พรชัย ชูชื่น ชาย PHONCHAI CHUCHEUN ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศักรนันทน์ รอดทัดทาน ชาย SAKKRANAN RODTHADTHAN ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ครรชิต ปานมุณี ชาย Kunchit Panmunee ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ณัฐดนัย มูลเมือง ชาย Natdanai Mulmuang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว คามภีร์ ปัญสมคิด หญิง KAMPEE PANSOMKID ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง วนิดา ภายใน หญิง WANIDA PAINAI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สายจิต วงษ์ขวัญเมือง หญิง SAICHIT WONGKWANMUANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ผกามาศ แยกผิวผ่อง หญิง PAKAMAL YEAKPIWPONG ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ทิพย์สุคนธ์ โรจนวิเชียร หญิง Thipsukon Rojchanawichian ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย เอก สามเพชรเจริญ ชาย AEK SAMPHETCHAROEN นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว วิชุดา บูรณะสุวรรณ หญิง Vichuda Buranasuwan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐปภัสร์ สุโขทัย หญิง Natpaphat Sukothai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิชามญธุ์ อิศรางกูร์ ณ อยุธยา หญิง Pichamon Issarangkura na ayuthaya ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มณีรัตน์ บุญช่วย หญิง Manirat Boonchuai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริลักษณ์ คนใหญ่บ้าน หญิง sirilug knonyualban ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อาภาพัชร์ ถั่วทอง หญิง arphaphat thuathong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รุ่งรัตน์ อรุณแสงศิลป์ หญิง Rungrut Arunsangsilp ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นพรัตน์ มิ่งมีสุข หญิง nopparat mingmeesook ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญนำ จันทร์โอกุล ชาย BOONNUM JUNOGUL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รุ่งรัตน์ ผิวเผือด หญิง RUNGRAT PHEWPHUED ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปราณีต บูรณะกนก หญิง PRANEET BURANAKANOK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจรัตน์ ศรีวัชรพงศ์ หญิง benjarut sriwwatcharapong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นันทนา คนสูููงดี หญิง nunthana khonsoongdee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นาฎอนงค์ ศรีวิเชียร หญิง Nadanong Sriwichain ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ลัดดาวัลย์ บุญส่งดี หญิง LADDAWAN BOONSONGDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ณัฏฐากูล กองม่วง ชาย ืnatthakun kongmoung นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว วิภาดา วงศ์เปี่ยมทรัพย์ หญิง Wipada Wongpiamsup ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว น้ำฝน ปั้นยิ้ม หญิง namfon panylm ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เอกชัย ศรีกงพาน ชาย Aekkachai Srikongphan ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นิลเนตร ท้วมพงษ์ หญิง Ninned Thoumphong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ปาริชาต สมใจ หญิง PARICHAT SOMJAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาง เพชรดา เนตรผง หญิง PHETRADA NETPHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ฐปนี สำเนียงล้ำ หญิง THAPANI SAMNIANGLAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จารึก สุขสวัสดิ์ หญิง ๋JARUK SUKSAWAT ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว มีน เกียรติสำรอง หญิง MEEN Kiattisumrong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ณัฐพงษ์ เทศทอง ชาย ์ีNUTTHAPONG TESTONG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว เภกะนันท์ พุกะนัดด์ หญิง Phekanun Phukanud ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เยาวพร ใจตรง หญิง Yaowaporn jaithong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ฐิติกานต์ บุญเกิด หญิง Thitikan Boonkerd ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อภิชญา เดชชาย หญิง Apichaya Dechchai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริพร ดอนม่วง หญิง Siriporn Donmuang ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ปิยะ จงรอบคอบ ชาย Piya Jongropkop ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุทิน แร่มี ชาย Sutin Reamee ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว ยุพาวรรณ ใจตรง หญิง Yupawan Jaithong ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กาญจนพรรณ ทองไหลรวม หญิง Kanjanaphan Thonglairoum ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว วันเพ็ญ คุ้มโต หญิง WANPHEN KUMTO ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ธงชัย เกิดสำราญ ชาย THONGCHAI KAEDSAMRAN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สุรัต ศรีจันทร์อ่อน ชาย SURAT SRIJANTRON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว หฤทัย หมอนวดดี หญิง ็Haruethai Hmornuaddee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัมพวัน วิงเวียน หญิง Ampawan Vingvean ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มีนา แก้วกุดสิน หญิง Meena Kaewkudsin ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สำเภา รอดผุย ชาย Sampao Rodpui ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว กชพร ชาติเมืองปัก หญิง Kochchaporn Chatmuangpak ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นพวรรณ กรรณเทพ หญิง Noppawan Kunnathep ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิคม พุทธทัน ชาย Nikom Puttatan ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ศรัณย์ ปานเจริญ ชาย Sarun Panjaroen ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จุฑารัตน์ วิจิตรจันทร์กุล หญิง JUTARAT VIJITCHANKUL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วะรา นะวะมะโรจน์ หญิง WARA NAWAMAROST ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ลัดดา พึ่งพานิช หญิง LADDA PUENGPANICH ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กนกวรรณ อิ่มรัง หญิง Kanokwan Aimrung ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรียา คนสูงดี หญิง Patchareeya Konsongdee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรพินท์ มูลละออง หญิง Orapin Moonlaong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย พิชัยยุทธ ทั่งดี ชาย Pichayut Tangdi ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เอกรินทร์ อินทร์นิ่ม ชาย Aekkarin Innim ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อารี พวงวรินทร์ หญิง AREE PHANGVARIN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สำเริง สุวาท ชาย Samroeng Suwat ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ผกามาส หอมกระจุย หญิง Pakamas Homkrajui ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว นวลศรี งามทรัพย์ หญิง NUANSRI NGAMSUB ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สุนันท์ ประกอบทรัพย์ หญิง SUNAN PRAKOPSAP ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุเทพ ด้วงต้อย ชาย SUTHEP DUANGTOY ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รชยา วิภาณุรัตน์ หญิง RACHAYA VIPANURAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ยุพา กิจส่งเสริมกุล หญิง YUPA KITSONGSERMKU ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สายัณห์ ใจซื่อ หญิง SAYUN JAISUE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิชัย ทิพย์พานทอง ชาย WICHAI THIPPHANTHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย คำนึง สอิ้งทอง ชาย KUMNUENG SAINGTHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นงลักษณ์ แสงดิษฐ์ หญิง NONGLUK SANGDIS ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว นันทภรณ์ สาวดี หญิง NANTHAPORN SAWADEE ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุดารัตน์ สีสิงห์ หญิง Sudarat SeeSing ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วัชราภรณ์ พุ่มขาว หญิง WATCHARAPORN PHOOMKHAW ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุภาพร ภิรมย์เมือง หญิง Supaporn Pirommeuang ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว พัชรี นาคผง หญิง Patcharee Nakphong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วิมลรัตน์ วงษ์กัณหา หญิง Wimonrat Wongkanha ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สาวิตตรี ทับทิม หญิง Sawittree Tubtim ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เกรียงไกร โมรา ชาย Kriangkai Mora ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว จารุณี ศรีอ่อนดี หญิง JARUNEE SRIONDEE ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย พิภาค จอมพงษ์ ชาย Pipak Jompong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฎฐ์พัชร์ แจ้งโพธิ์ หญิง Natthaphat changpho ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชลธิชา สันตกิจ หญิง Chonticha suntakit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประภาส หลักเพชร ชาย Praphas Hlukpech ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ผกาวรรณ พันธุ์พึ่ง หญิง Pakawan Punphueng ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว บุญพิทักษ์ โตวิจิตร์ หญิง Bunpitak Tovichit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หทัยรัตน์ โลหะ หญิง ้Hathairat Loha ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุวรรณีย์ เชื้อฉ่ำหลวง หญิง Suwannee Chuechamluang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ประไพ อุดมผล หญิง PRAPAI UDOMPHOL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ปัทมาภรณ์ ทองขาว หญิง PATHMAPORN THONGKAO ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว นันทวัน สุขสมกิจ หญิง Nanthawan Suksomkit เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ไกรวุฒิ ลำตาล ชาย Kraiwut Lamtal ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนกฤตย์ ศิริเมธีกุล ชาย THANAKRIT SIRIMETHEEKUN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ทิพวรรณ ขำดี หญิง TIPPAVAN KHAMDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ยุทธนา พันธุเณร ชาย YUTTANA PUNTHUNEN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สมพร สำราญพันธ์ หญิง SOMPORN SUMRANPHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กาญจนา หอมกุล หญิง KANJANA HOMGUL ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุจิณณา ชื่นทรวง หญิง Sujinna Cneansoung ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง หัชญา สุวรรณดี หญิง hutchaya suwandee ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย รัชนัย ไทยทวี ชาย Ratchanai Thaitawee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย โกวิทย์ แสงสว่าง ชาย Kowit Saengsawang ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่น ๆ
นางสาว พิชา อรุณแสงศิลป์ หญิง Picha Arunseangsin ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อรรถชัย พันธ์สุข ชาย Auttachai Pansuk เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประพันธ์ โพธิ์น้อยงาม ชาย Prapan Phonoyngam ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นุกูล รัมมิตร ชาย Nukool Rammit ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สมถวิล เชียงโย หญิง Somtawin Chiengyo ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ตติยาภรณ์ คล้ายสุบรรณ หญิง Tatiyaporn Klaisubun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง อารี ปฐมมีโชค หญิง AREE PATHOMMEECHOK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อ้อย แก้วไทรหาญ หญิง OIY KAEWSAIHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุรัตน์ ธรรมขัดดุก ชาย Surat Thammakudduk ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณิศา ช่อมะม่วง หญิง Wannisa Chomamuang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จรัญ เงินดำรง ชาย Jarun Ngoendamrong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นำ้ฝน ประภาสมณเฑียร หญิง Namfon Praphatmonthian ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อรวี เงินดำรง หญิง Orawi Ngoendamrong ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว บุษยมาส ส้มเอม หญิง Butsayamat Somaem ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ณัฐวุฒิ ทานคำ ชาย Nattawut tankham ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กิตติยา ทองเชื้อ หญิง Kittiya Thongchue ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจวรรณ วงษ์อุบล หญิง Benjawan Wongubon ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง บุญเรือน เดชาวิชิตเลิศ หญิง BOONRAUN DECHAWICHITLE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปราณี ตันติวิศาลเกษตร หญิง PRANEE TUNTIWISANKAS ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปราณี คาดการณ์ไกล หญิง PRANEE KARDKARNKLAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นิภา โพธิ์ถนอม หญิง NIPA PHOTANOM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ประพิม บัวอิ่ม หญิง PRAPIM BUA - IM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ลักขณา ใจเที่ยงกุล หญิง LUGKHANA JAITHIANGKUL ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุชาต เยื้องทิพย์ ชาย SUCHAT YUANGTIP ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วราภรณ์ ปานเพ็ชร หญิง WARAPHORN PANPHET ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนุชา แสงอินทร์ ชาย ANUCHA SAENGIN ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธงชัย ชูศรีสุข ชาย Thongchai Choosrisuk ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุภาพร จุติ หญิง SUPAPHORN JUTI ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัจฉรียา เพ็งบุญ หญิง Achareeya Pengboon ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชรินรัตน์ ศรัทธาผล หญิง Charinrat Satthaphon ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภิรมย์ ขำดี ชาย PIROM KHUMDEE ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สัมฤทธิ์ สะอาดเอี่ยม หญิง SUMRIT SAARDIRM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อรทัย ศรียา หญิง ORATAI SRIYA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ชนะ ศรีดอกไม้ ชาย CHANA SRIDOKMAI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ณฐพล ยอยรู้รอบ ชาย ์Nataphon Yoyruerob ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิธร ช่างดำริ หญิง sasitorn changdamri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุรีย์พิชา เป็นสูงเนิน หญิง sureepicha pensungnern ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลัดดา ทองเหม หญิง LADDA THONHHEM ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วัชระ เหยียบคาย ชาย WATCHARA YIABKAI ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชุลีรัช พรเลิศเกษมสุข หญิง churirat phonledkasammsuk ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ดนัย ใจกล้า ชาย DANAi JAIKLA ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อมเรศ เดชรุ่ง ชาย Amaret detrung ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย คมสัน สุวรรณโท ชาย KHOMSAN SUWANNATO ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง น้ำทิพย์ ผิวทองงาม หญิง Namthip Piwthongngam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปาลิดา น้ำทิพย์ หญิง parida namthip ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นรินทร์โชติ คุรุเกียรติการณ์ ชาย Narinchot kurukiatkarn ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว กนกวรรณ สุวรรณดี หญิง KANOKWAN SUWANDEE ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว จีรภา สำเนียงสูง หญิง jirapha sumniangsung ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พงศกร เมฆฉาย ชาย Pongsakorn Mekchay ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ขวัญแก้ว ขำปู่ หญิง KWANKAEW KUMPOO ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุกัญญา วงศ์หิรัญ หญิง sukanya wonghirun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนุชา นักพรานบุญ ชาย ANUCHA NUGPRANBOON ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ขวัญเนตร สอนแก้ว หญิง KHWANNATE SORNKAEW ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วาสนา ทองเชื้อ หญิง Watsana Thonchuea ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศิริ ไทยทวี ชาย Siri Thaitavee ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ศุภลักษณ์ ฉิมวารี หญิง Supaluck Chimwaree ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัจจิมา เพ็ชร์อินทร์ หญิง Aujjima Petch-in ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พลภัทร เพชรรัตน์ ชาย PHONLAPHAT PECHARAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว บุญทิวา วงษ์เสือ หญิง Buntiva Wongsua ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พลภัทร ห่วงรักษ์ ชาย Polapat hongrak นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย อนุศักดิ์ พวงธรรม ชาย Anusak poungtham ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จิดาภา เทพา หญิง Jidapa Tapa ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมฤดี ศรีบรรเทา หญิง SOMRUDEE SREEBANTAO ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรรณิภา เกิดพงษ์ หญิง PHANNIPHA KOEDPHONG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุชาดา สุวรรณสาร หญิง Suchada Suwannasan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาวดี ลาภอินทรี หญิง Supawadee lapinsee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ลือชัย หอมสุวรรณ ชาย Lhechai Homsuwan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พรทิพย์ แน่นพรมราช หญิง Porntip Nacnpomrart ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิรดา พินิจบรรจง หญิง Pirada Pinitbanjung ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อุดมพร ใยบุญมี หญิง Udomporn Yaibunmee ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิชามญชุ์ พรมมา หญิง phichamon POMMA ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว จิรานุต เกิดฤทธิ์ หญิง Chiranut Koedrit ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัตรา เหลืองรัตน์วัฒนะ หญิง SUPATTRA LUEANGRATWATTHANA ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุทธิบัญชา มหาเมฆ ชาย sutthibuncha mahamek ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เมวิกรณ์ ผิวพิมพ์นภา หญิง Mevikorn Piwpimnapa ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จัตตุพล ดลศรี ชาย Jattupon Donsri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นฤมล หอมเนียม หญิง Narumon Homniem ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดวงนภา เกียรติเมธี หญิง Doungnapa Kiatmethee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ธนันภร อิ่มอยู่ หญิง tananporn imou ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรินทร์ กะโห้แก้ว หญิง PATCHARIN KOHOKGEAW ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สุมาลี อนันตสุข หญิง SUMALEE ANANTASUK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ปรีชา ภักดี ชาย PREECHA PUKDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เอมอร ภักดี หญิง AMORN PUKDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย มีชัย นาคชัยยะ ชาย MEECHAI NAKCHAIYA ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุวีณา แก้วกระจ่าง หญิง SUWEENA KAEWKRAJANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ปาริชาติ ใจตรง หญิง parichad jaitrong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว บุศรินทร์ โพธิ์ทอง หญิง Busarin Phothong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อิสสริยา ภมรพล หญิง Itsariya phamornphon ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ตรีเนตร ราชวงศ์ ชาย Treenad Ratchawong ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
ว่าที่ร้อยตรีหญิง อมรรัตน์ ใจโต หญิง Amonrut Jaito ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิมพ์พรรณ สุขสุวรรณ หญิง PIMPHAN SUKSUWAN ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นารีรัตน์ ผิวเกลี้ยง หญิง NARIRAT PHIOKLIANG ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง รดาพัชร ไทยทวี หญิง RADAPAT THAITAVEE ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย คมสัน เกตุมอญ ชาย KOMSAN KETMON ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ไพ ข่วงชัย หญิง PAI CHUNGCHAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ศรัญญา สุนทโรจน์ หญิง SARANYA SONTHAROD ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วิภาพร แก่นจันทร์ หญิง WIPAPORN GANJAN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เนตรนภา เขียวหวาน หญิง NATNAPA KHIAHWAN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกพร มูลละออง หญิง KANOKPORN MOONLAOONG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ขวัญชัย ศรีเพียงจันทร์ ชาย Khwanchai Sripeangchan เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทวีศักดิ์ ผิวทองอ่อน ชาย TAWEESAK PEWTONG-ON นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย ณฐดล โกมลสิงห์ ชาย NATHADOL KOMONSING ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กมลวรรณ สุขเกษม หญิง KHWANJAI KAMOLWUN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว กิตติยา แก้วสระแสน หญิง Kittiya Kaewsrasaen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ชาคร บุญส่งดี ชาย CHAKORN BUNSONGDEE ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุวพัชร โพธิ์ปิ่น หญิง SUWAPHAT PHOPIN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มาลัย ล้ำเลิศ หญิง MALAI LUMLERT ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว จินตนา มาลาพงษ์ หญิง Chintana Malaphong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุชาวลี บุญช่วย หญิง Suchawalee Boonchuay ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุธีรา รอดชื่น หญิง Suteera Rawdchouen ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุนิสา เศรณีพงศ์ หญิง Sunisa Seraneepong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชลธิรา ชาวบ้านกร่าง หญิง CHONTHIRA CHAOBANKRANG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สุภาวดี มาลาพงษ์ หญิง SUPHAWADEE MALAPHONG ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ราตรี อร่ามศรี หญิง Ratree Aramsee ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย บุญมา ศรีบัวสด ชาย Bunma Sribuasod นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย ธนากร ซงอ้วน ชาย THANAKON SONGOUAN ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาวดี มิสุนา หญิง SUPAUADEE MISUNA ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ไพรินทร์ บุญเกิด หญิง PAIRIN BOONKIRD ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เบญจมาศ เอี่ยมภูมิ หญิง BENCHAMAD EIAMPOOM ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว รัชนีวรรณ พวงวรินทร์ หญิง RACHANEEWAN PUANGWARIN ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ธมลชนก แก้วเรือง หญิง THAMONCHANOK KAEWRUENG ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สุริยันต์ แจ้งสว่างศรี ชาย SURIYUN JANGSWUNGSIE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พรรณี สำเนียงงาม หญิง PHUNNEE SUMNENGNGAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รินณา แจ้งสว่างศรี หญิง RINNA JANGSWUNGSIE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ยรรยงค์ สำเนียงงาม ชาย YUNYONG SUMNENGNGAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เบ็ญจะ พวงบุปผา หญิง BENJA PHUANGBUBPA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุชารัตน์ ล้อมมหาดไทย หญิง SUCHARAT LOMMAHATTHAI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว กรรณิการ์ กัณศิริ หญิง KANNIKA KANSIRI ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พัชรี ลูกอินทร์ หญิง PATCHAREE LOOKIN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รุ่งทิวา ระวังไพร หญิง RUNGTHIWA RAWANGPHRAI ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธวัช จิตต์ใจดี ชาย THAWAT JITJAIDEE ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง กาญจนา สดบัวงาม หญิง Kanjana Sodbuengame ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นางสาวกานต์รุจิสา ภากรคุณากร หญิง Kanrujisa Pakornkunakorn ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนุพงศ์ เดชมงคลเจริญ ชาย ANUPONG DECHMONGKONJARUEN ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรชัย สร้อยสน ชาย SURACHAI SOISON นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย จักรพงษ์ กล่อมฤทธิ์ ชาย JAKRAPONG KLOMRIT ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กาญจนา เสนาพิทักษ์ หญิง Kanjana Sanpituk ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นางสาวเกษรา ใจอดทน หญิง Miss.Gedsara Chaiotthon ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อภิชาติ เหมฬา ชาย Apichat Hemmala ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ไพลิน ญาติคำ หญิง PAILIN YATKHAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วาสนา ลี้ตระกูล หญิง YASSANA LITRAKUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ยุพา ปรีมาท หญิง YUPA PREEMART ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ปัญญา น้ำใจสุข ชาย PANYA NAMJAISUK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ยศดนัย อาจวิชัย ชาย YOTDANAI ARCHWICHAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จันทิมา เลขยัน หญิง Chanthima Lekyan ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศิริญญา ศรีสวัสดิ์ หญิง Sirinya Srisawat ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรวรรณ แต้มบุญนาค หญิง Orawan Tamboonnak ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัชฎาภรณ์ ฉายสีอ่อน หญิง Ratchadaporn Chaiseeon ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัชตรา อุ่นอารมณ์เลิศ หญิง Supathtra Ounaromlead ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อโรชา ทองแจ่ม หญิง Arocha Tongcham ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อารยา แก้วบัวดี หญิง Araya Keaubuadee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภพิชญ์ ตันติอภิโชติปรีชา หญิง Supaphit Tantiapichodprecha ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ขวัญใจ ก้อนทองคำ หญิง KWANJAI KORNTONGKHAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ภัทรพงษ์ อินสว่าง ชาย PATTARAPONG INSAWANG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อารีรัตน์ เจริญศรี หญิง AREERAT CHAROENSRI ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว จุฑาทิพย์ สงวนศักดิ์ศรี หญิง Juthathip sanguansaksri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุจารี ขำกล่ำ หญิง sujaree khumkram ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นาฏนารี ดีเสมอ หญิง Natnaree Deesamer ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นรินธา ใจตรง หญิง Narintha Jaitrong เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อุบลวรรณ ปรีมาท หญิง ubonwan preemart ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ไพฑูรย์ ปานอำพันธ์ ชาย Phaitool Parnumphan นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว กุุสุมารี คชพงษ์ หญิง Kusumaree Kotchapong ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทินกร หอมกุล ชาย TINNAKON HOMKUL ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พิมบงกช โทรจุฬานนท์ หญิง Pimbongkoch Trojuranon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วัณณิตา เรืองขจร หญิง Wannita Ruangkhajorn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัญรัตน์ นุชกำบัง หญิง ANYARAT NUCHKAMBANG ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พัชราภรณ์ กมลสัจจะ หญิง Patcharaporn Kamolsajja ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย อนุชิต กสิรักษ์ ชาย Anuchit Kasirak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว แก้วใจ ตะภาพแก้ว หญิง Kaewjai Tapapkaew ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สายใจ รัตนาชาตรี หญิง SAYJAI RATTANACHATREE ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุภาพร ตันกสิกิจ หญิง SUPAPORN TANKASIKIT ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สุนันท์ ศรีเมือง หญิง SUNAN SRIMUANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ชูชาติ ก้อนทองคำ ชาย CHUCHAT KONTHONGKAM ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ฐิติมา คงคาหลวง หญิง THITIMA KONGKALUANG ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง กนกอร นิยมญาติ หญิง KANOKON NIYOMYAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุกัญญา เจนศิริวงษ์ หญิง SUKANYA JANESIRIWONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นันทัชพร ศรีทอง หญิง NUNTADCHAPRON SRITHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ดวงนภา โตทัพ หญิง DUANGNAPA TOTUP ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปุณิกา ยอดเพชร หญิง PUNIKA YODPECH ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เกศสุดา ชัยชมภู หญิง Ketsuda chaichompoo ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรี ใจโต หญิง PATCHREE JAITO ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว พิชชาพร โฉมศรี หญิง Pitchaporn Chomsri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นภาวรรณ ปั้นทองสุข หญิง Napawan Panthongsuk ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ศักดิ์ชัย ใจโต ชาย SAKCHAI JAITO ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ประเสริฐ อร่ามศรี ชาย PRASEART ARAMSRI ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทิพวรรณ ใจตรง หญิง Tippawan Jaitong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุธาภรณ์ เรืองรุ่งทรัพย์ หญิง SUTAPRON REONGRINGSUP ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย กิจติศักดิ์ จักขุจันทร์ ชาย Kittisak Chakkhuchan ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พจน ทาหนองบัว ชาย PHOT THANONGBUA ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย กัมพล ดีกาว ชาย KAMPOL DEEKAW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ธีร์มาภัสร์ สามงามแสน หญิง Theemaphat samngamsean ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง น้ำเพชร ผิวงาม หญิง ์NSMPHET PHIWNGAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พัณณิตา ฤทธิ์ชัย หญิง Phannita Ritchai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อนันต์ธนา สามพุ่มพวง หญิง Anantana Sampumpoung ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ณัฐวรรณ หนูอ้น หญิง ์๊Nutthawan Noo-on ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนิสา แร่มี หญิง sunisa raemee ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นารินทร์ อ่ำโต หญิง ื์Narin Amto ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง โสภา วงษ์นาคเพ็ชร์ หญิง SOPA WONGNAKPHET ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว โชติรส ไกรกิจการ หญิง Chotirot Kaikitchakan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิริยา วงษ์มา หญิง Wariya Wongma ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เพิ่มพล ศรีเพ็ชร ชาย PERMPON SRIPHET ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย จงรัก เย็นใจดี ชาย JONGRAK YENJAIDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว มยุรฉัตร มูลละออง หญิง MAYURACHAT MOONLA-ONG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุดาวัลย์ ศรีเพชร หญิง Sudawan Sripetch ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อานุภาพ งามบุญรอด ชาย Anuphap Ngamboonrod ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เกวลี บัวแดง หญิง Kawalee Beaudang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชไมพร หล่ออุดมทรัพย์ หญิง CHAIMAIPHON LOAUDOMSAP ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวลักษณ์ อินทองน้อย หญิง Saowaluck Inthongnoi ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชูเกษม โกมุทธิยานนท์ หญิง CHUKACHEM KOMUTTIYANON ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว แก้วใจ ยอดสมุทร หญิง Kaeojai ััYodsamut ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศักดิ์สิทธิ์ แก้วสระแสน ชาย SAKSIT KAWESASAN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันดี จรเข้ หญิง JANDEE JORAKHE ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ขวัญใจ บุญลือ หญิง KHUANJAI BOONLUE ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลูกเกตุ ภูษาทอง หญิง LOOKKAT PHUSATONG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศรีนาถ ศรัทธาผล หญิง SRINAT SATARPHON ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ทศวรรณ สีเหลือง หญิง Tasawan Seelung ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ปภัสรา เพ็ชรศรี หญิง Papassara Petsre ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชญานิศวร์ ศุภเศรษฐ์สิริ หญิง CHAYANID SUPASETSIRI ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ปิยะดา อดทนดี หญิง Miss Piyada Odtondee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ไพโรจน์ ออระเอียม ชาย Pairot Orraeam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว นาตยา กล้าหาญ หญิง Miss Nattaya Klaharn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วันดี หาญกุดเลาะ ชาย WANDEE HANKUDLOR ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สุวิชชา หอละเอียด ชาย Suwitcha Horraead ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว เนตรนภา ยิ้มยวน หญิง Netnapha Yimyuan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จิราพร ฟ้าเฟื่องวิทยากุล หญิง JIRAPORN PHAPHUANGWITTAYAKUL ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุชาดา การเกตุ หญิง Suchada Karakad ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชลดา สวยค้าข้าว หญิง Chollada Suaykakaw ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สุพัฒน์ กลัดน้อย ชาย supat gladnoy ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิวิมล พลอยสว่าง หญิง Miss Sasiwimon PLoysawang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อมรรัตน์ ประคองรักษ์ หญิง MisAmornrat prakongrak ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุพจน์ จันทร์อินทร์ ชาย Suphot Junin นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย นิพนธ์ บำรุงเวช ชาย Niphon Bumrungvech ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุไวย๊ะ ยูฮันนัน หญิง SUWAIYAH YUHANNAN ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุมลรัตน์ ณ ถลาง หญิง SUMONRUT NA TALANG ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นิภารัตน์ ศรีสำราญ หญิง NIPARAT SRISAMRAN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วรนุช อุปวรรณ หญิง WORANUCH AUPPAVAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ออม ใจซื่อ ชาย AOM JAISUE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อารมย์ ธาราเสาวรภย์ หญิง AROM THARASAOWAROP ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศรีบังอร ต๊ะปาง หญิง SRIBANGORN THAPANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธีระวัฒน์ ต๊ะปาง ชาย TEERAWAT THAPANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จำเริญ พันธุเณร หญิง JUMREAN PUNTHUNEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ปนัดดา มนต์ประสิทธิ์ชัย หญิง PANUDDA MONPRASITCHAI ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณิชาพัฒน์ พงษ์คำพันธ์ หญิง Nichapat Pongkompan ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อารีวัลย์ นาคมี หญิง AREEWAN NAKMEE ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย คมกริช สังขรัตน์ ชาย Komkrit Sangkarat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เอนก ชาติทอง ชาย ANEK CHATTONG นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ขวัญชัย บัวงาม ชาย KHWANCHAI BUANGAM ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กฤษณา เชื้องาม หญิง Kritsana Choungam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุมาลี โพธิ์พันธุ์ หญิง SUMALEE PHONPHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุภา ทัศนสุวรรณ หญิง SUPA TASANASUWAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย มนูญ วงษ์วันดี ชาย MANOON WONGVUNDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อมลวรรณ ดอกชะเอม หญิง AMOLWON DOKCHAAEM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมศักดิ์ พลีดี ชาย somsak pildi ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กิ่งแก้ว นพคุณ หญิง Kingkaew Noppakhun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑามาศ พรหมบุญสุข หญิง Jutamat Phombunsuk ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เอื้อมพร ส่ำประเสริฐ หญิง Aueamphon sampasoed ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ทิพวรรณ เอี่ยมศรี หญิง Thippawan Iemsri ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย ฉลาก ม่วงลัพธ์ ชาย chalak muanglap ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จักรพงศ์ เทพพันธุ์ ชาย Juckapong Tappan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หทัยชนก เปียรักษา หญิง Hathaichanok Piaruksa ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุวรรณา แก้วสระแสน หญิง SUWANNA Kaewsrasan ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กุลวดี ศรีมาลานนท์ หญิง koonlawadee Srimalanon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อภิญญา รักเพียร หญิง apinya rukpeaun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว สุนทรี นาคประเสริฐ หญิง Soontaree Nakprasaid ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง แสงดาว ศรีชมเชย หญิง SANGDOWN SRICHOMCHEY ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย บุญชู เก็งสุวรรณ ชาย BOONCHOO KANGSUWAN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กาญจนา ม่วงลัพธ์ หญิง KANCHANA MAUNGLAP ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง มนทิรา นาคลำภา หญิง MONTHIRA NAKLUMPA ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สมชาย สระทองยอด ชาย Somchai Sathongyod ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว นิลุบล รูปหมอก หญิง Nilubol Roopmog ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิไลลักษณ์ เบ้าหนองบัว หญิง wilailuck baonongbua ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ฐิติรัตน์ เกียรติศักดิ์กำธร หญิง Titirat kiattisakkamtorn ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุรีรัตน์ มากระจัน หญิง sureerut makachun ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว เพ็ญพร ดวงเดช หญิง Penporn daungdech ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรอริญช์ ฤทธิ์เดช หญิง Aonarin Ritdet ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ศศิธร ปลอดภัย หญิง Sasithorn Plodpuy ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรทิพย์ โสมนัส หญิง Pornthip Somanut ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สราวุธ ใจยั่งยืน ชาย SARAWUT JAIYUNGYUEN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย รัชพล ไวสาริกรรม ชาย Ratchapol Waisarikam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย ณัฐวุฒิ นันทะไสย ชาย Nuttavut Nuntasai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิไลพร เจนกิจเจริญชัย หญิง WILAIPORN JANKITCHAREAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พเยาว์ วงศ์กล่อม หญิง PAYAO WONGKLOM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บังอร ศรีสวัสดิ์ หญิง BUNGORN SRISAWAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุนทรา ขาวจันทร์แย้ม หญิง SUNTARA KHAWCHUNYAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปนัดดา ศุภวรรณรักษ์ หญิง PANADDA SUPAVANARUK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ระวิวรรณ สดประเสริฐ หญิง RAWIWAN SODPRASERT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พสุญาณีย์ เทศทอง หญิง Phasuyani Thesthong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วันชิต กาญจนสุธา ชาย Wanchit Kranchanasutha นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง สิริพร กันยายน หญิง Siriporn kanyayun เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อภิชัย เสาร์แสง ชาย Apichai saowsang ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิรันดร ชนะวงศ์ ชาย Nirundorn Chanarong ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จิติภา บุตรโท หญิง Jitipa Butto ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง พิทยาภรณ์ เติมกล้า หญิง pitthayaporn theamkla ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ณัฐฐาพร ปิ่นแก้ว หญิง NATTAPORN PINKAEW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุชาดา เดชบุรัมย์ หญิง SUCHADA DADBURUM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ศศินันท์ เขียนบัณฑิตย์ หญิง SASINAN KHIANBANTHIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พัทธ์ศิริ ขำดี หญิง PATSIRI KHUMDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สำเนา ธนากูล ชาย Sumnoa Tanaklun ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วีรินทร์ ภู่หิรัญ หญิง veerin phuhirun ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชำนาญ ช้างป่าดี ชาย ckamnan changpadi ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว วราภรณ์ ศรีแจ่มดี หญิง Waraporrn Srijaemdi ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญญาฤทธื์ สุนทรวิภาต ชาย Bunyalit Sunthonwiphat ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐ น้อยอุทัย ชาย NUT NOYUTHAI ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ประนอม ใจยั่งยืน หญิง PRANOM JAIYUNGYUAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ฐิติยา รัตนายน หญิง Thitiya Rattanayon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธิดารัตน์ เสนาะนิติ หญิง Thidarat Sanorniti ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุชนมณิก ศรีดอกไม้ ชาย Suchonmanik Sridokmai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชำเลือง กลิ่นลำดวน หญิง SHAMLUANG KLINLUMDUAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รุ่งนภา แก้วสระแสน หญิง Rungnapa Kaewsasan ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจมาศ รูปสมดี หญิง Benjamas Rupsomdee ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มนตรี จันทวาส ชาย Montree Janthawat ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มานพ สุภาบุตรี ชาย manop supabudtree นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง วงศพัทธ์ วาฮับ หญิง wongsapat wahub ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรี ศรายุทธ ภูถาวร ชาย Sarayuth Phuthaworn ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สุพรรณ จันภักดี หญิง SUPHAN JUNPUGDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปทิตตา ธัญญเจริญ หญิง PATITTA TANYAJAROEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จินดา ประชุมพันธุ์ หญิง JINDA PRACHUMPHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มณีรัตน์ ม่วงพรวน หญิง MANEERUT MUNGPRUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณนิษา กาบแก้ว หญิง Wannisa Kapkaeo ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศุชัชชล ฟักเจริญ หญิง Suchatchon Fakjaroen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมหมาย รังมุณี ชาย Sommai Rangmunee ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิธิพร คุ้มทรัพย์ หญิง Nithiphon Khumsap ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นุชนารถ ธรรมสนธิเจริญ หญิง Nutchanat Thammasonthijaroen ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประดิษฐ์ โกมุทธิยานนท์ ชาย PRADIT KOMUTTIYANON ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เฉลิมเกียรติ ศรีสว่าง ชาย CHALEMKIAT SRISAWANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศุภัชญา แสงจันทร์งาม หญิง SUPATCHAYA SANGJANNGAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วารุณี ขำดี หญิง WARUNEE KHUMDEE ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภิญญดา ทรงสิทธิ์ หญิง Phinyada Songsit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อำพร นิลดี ชาย Amporn neendee นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว พิไลวรรณ กังวานทวีทรัพย์ หญิง Pilaiwan Kumgwantaveesup ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อรุณี ม่วงพรวน หญิง ARUNEE MONGPROUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อมร กิ่งมณี ชาย AMORN KINGMANEE ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สาวิตรี ม่วงพรวน หญิง Sawitree moungproun ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สุรสิทธิ์ เจริญหุน ชาย SURASIT CHAROENHUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อุดม ศรีสวัสดิ์ ชาย Audom Sresawat ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว วาสนา จันทร์พวง หญิง Wassana Janpuang ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ยุทธนา โสจันทึก ชาย ํYuttana SoJanTuek เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นัฐฐา คำหอมกุล หญิง nattha comhomkul ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภรณพรรษ นวกวงค์ หญิง Pornnaput Nawagawong ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อัมพร บัวผัน หญิง AMPORN BUAPHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปภาดา เชื้อฉำ่หลวง หญิง Paphada Chueachamluang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รุ่งรัตน์ ช้างป่าดี หญิง Rungrat Changpadee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุวิมล สุตโต หญิง SUWIMON SHUTTO ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ธงชัย หลิมทิพย์ ชาย TONGCHAI LIMTIP ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ ปริญญาโท
นางสาว นันท์นภัส บัวมี หญิง ืNannaphat BUAMEE ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีเพชร หญิง Saowalak Sriphet ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อารมณ์ หลิมทิพย์ หญิง Arom Limthip ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รุ่งอรุณ เรือนทองดี หญิง RUNGARUN REUNTHONGDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศรีสุดา คงชาตรี หญิง SRISUDA KONGCHATREE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว รัชนีกร วรรณดี หญิง Rutchaneekorn Wandee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปรานอม หอมจันทร์ หญิง Pranom Homchan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิมล กัญญาคำ หญิง Wimol Kanyakum ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สัมฤทธิ์ ผิวบัวคำ ชาย SOMRID PEWBUAKUM ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ ปริญญาโท
นางสาว กัญชริญา ม่วงน้อย หญิง Kanchariya Muangnoy ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย โยธิน ผานิจ ชาย yothin panig ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปรีชา หงษ์โต ชาย PREECHA HONGTO ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง มาลิสา กลิ่นเกษร หญิง MALISA KLINGASORN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย นที เทียนสมบูรณ์ ชาย NATEE THIANSOMBOON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย นิคม นิรมาณ ชาย NIKOM NIRAMARN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เนาวรัตน์ ใจเที่ยงกุล หญิง NAOWARAT JAJTIENGKUL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ยุพดี โชติพันธุ์ หญิง YUPADEE CHOTIPAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ณรังสรรค์ ใจเที่ยงกุล ชาย NARANGSAN JAJTIENGKUL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วันทา น้อยแก้ว หญิง WANTA NOIKAEW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมิทธิ์ บุปผา ชาย smith buppha ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ต่อศักดิ์ จันทร์เจริญ ชาย TORSAK CHANCHAROEN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิรุตติ รัตโนสถ ชาย NIRUTTI RUTANOSOD ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย วุฒิชัย สวิพันธุ์ ชาย WATTICHAI SAWIPHAN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฎฐา ใจสุข หญิง Nattha Jaisuk ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย รัฐฐพงษ์ ห่วงประโคน ชาย Ratthapong Haungprakon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นัฐติการณ์ ถือมั่น หญิง Nuttigarn Thuman ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัชรากร ดอนหว่างไพร หญิง Autcharakorn Donwangprai ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทศพร รุ่งแสง ชาย TOSSAPORN ROONGSANG ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อรรถพล พึ่งพานิช ชาย Atthaphon Phuengphanit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขวัญดาว พูลสำราญ หญิง Khwandao Phoonsamran ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกกาญจน์ เล็กประยูร หญิง Kanokkarn Lekprayoon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สำอางค์ เกิดโภคา ชาย Samang Koedphokha ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สำเนา ชูประพันธ์ ชาย SAMNAO CHOOPHRAPAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุกฤตา สว่างใจธรรม หญิง SUPALUCK SAWANGJAITAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุรภา พักเรือนดี หญิง SURAPA PAGRUNDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นราธิป ถาวรวงษ์ หญิง Naratip Thavonvong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา แตงดี หญิง Sukanya Teangdi ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุมิตตา เจริญหอม หญิง Sumitta Charoenhom อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธงชัย ตันไชยยะ ชาย THONGCHAI TANCHAIYA ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ชัญญนิษฐ์ นิลประดิษฐ์ หญิง CHANYANIT NILPRADIT ครูผู้ช่วย ปฏิบัติการ ปริญญาตรี
นาง ยุพิน ช่างกลึงดี หญิง YUPHIN CHANGKLUNGDEE ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สมศรี เกษตระกูล หญิง SOMSRI KESTRAKUL ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว มาลินี ศรีสุขา หญิง MALINEE SRISUKHA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ยุพา ธาตรีอุดม หญิง YUPA THATREEUDOM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุรีรัตน์ แสงพรเลิศ หญิง Sureerat Sangpornlert ครู ปฏิบัติการ ปริญญาตรี
นาง ศุภิกา ชูสินธราดล หญิง SUPIGA CHOOSINTARADO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เจริญศรี ผิวบัวคำ หญิง CHAROENSRI PHEWBOUAKUM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ภัทรคุณ อินพลับ ชาย Phatarakun Inpap เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อุทัยวรรณ ทวีโชคชาญชัย หญิง Uthaiwan Thaweechocchanchai ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่น ๆ
นาย สมชาย บุญชอบ ชาย SOMCHAI BUNCHOB ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธนวัฒน์ เพ็ชรศรี ชาย Thanawat Phetsri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปวัณนัทธ์ ทับทอง หญิง Pawannat Thabthong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว เนาวรัตน์ บุญประเทศ หญิง Naowvarat Bunprathet ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อมรรัตน์ ลัดดากุล หญิง Amornrat Laddakul ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สุกัญญา พวงศิลป์ หญิง Sukanya Puangsin ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง รสธร พันธ์เพชร หญิง ROSATHON PHUNPHET ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ภุชงค์ พันธ์เพชร ชาย PUCHONG PHUNPHET ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ศรีประภา ปรางสร หญิง SRIPRAPA PRANGSORN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง โสภา นาคแก้ว หญิง SOPA NAKKEAW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจมาศ กิจสวัสดิ์ หญิง BENJAMAT GITSAWAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เต็มนภา รุ่งวิริยะวงศ์ หญิง TEMNAPA RUNGWIRIYAWON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุนัย วงศ์ทอง ชาย SUNAI WONGTHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เยาวภา ผิวขำทองดี หญิง YAOWAPA PHEWKHUMTHONGDEE ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง แพรวพรรณ์ ทองมี หญิง PHAWPUN THONGMEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุรภี มโนธรรม หญิง SURAPHI MANOTHAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิมาลา ศรีสมเดช หญิง WIMALA SRISOMDACH ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ปัทมา เกตุหลิม หญิง PATAMA GATELIM ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สุรัตน์ คำหอมรื่น ชาย SURAT KUMHOMRUEN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัญชลี โกษะ หญิง AUNCHALEE GOSA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุทธญาณ์ ใจซื่อ หญิง Sutthaya Jaisue ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จิราพร บุญครอง หญิง Jiraphorn Boonkrong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุรียา ศร๊พูล หญิง sureeya sreepool ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สมจิตร ปรีทอง หญิง Somjit Preethong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วลัยลักษณ์ โกพัฒน์ตา หญิง Walailak Kopatta ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย กฤษฎา นิลจักร์ ชาย Krissada Niljak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นภัสวรรณ ศรีราคำ หญิง NapassWAN sRIRAKHAM ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กิตติพงษ์ เกิดสมนึก ชาย Kittipong Koedsomnuk ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มาลีลักษณ์ ปิ่นกระจัน หญิง Maleeluk Pinkrajan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นงค์นภัทร ชาวบ้านคอย หญิง Nongnapat Chawbankoy ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ดรุณี เปลื้องทุกข์ หญิง Darunee Plueangthuk ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วันพร ปิ่นแก้ว หญิง Wanporn Pinkaew ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อุมาพร ทองน้อย หญิง ๊U-maporn Thongnoi ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริวรรณ หมดจด หญิง Siriwan Modjod ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมมาตร กลิ่นเกษร ชาย SOMMARD KLINKASORN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ปริยากร โชคกิตติวรากูล หญิง Pariyakorn Chokkittiwarakoon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หทัยชนก ชาวปลายนา หญิง Hataichanok Chaowplayna ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐวุฒิ เย็นทรวง ชาย Natthawut Yensuang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นเรศ ธรรมถีติ ชาย Nares Thumthiti นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาง ธิดารัตน์ ธรรมถีติ หญิง Tidarat Thumthiti ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิราพร ภิญญภาค หญิง Jiraporn Pinyapak ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชาตรี โพธิกุล ชาย CHATREE POTHIKUL ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สันธณีย์ เนียมเพราะ หญิง Santhanee Neamproh ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ยุพิน วารีรัตน์ หญิง YUPIN WAREERAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สำรวม ผลิเจริญสุข หญิง SUMROUM PLICHARUENSUK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุมณฑา พูลกำลัง หญิง SUMONTA POOLKUMLUNG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชบาร์ โพธิกุล หญิง CHABA POTHIKUL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ขวัญชัย ผลิเจริญสุข ชาย KHWANCHAI PLICHARUENSUK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อัมพวัน ทรัพย์มาก หญิง Aumphawan Sapmak ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐกาญจน์ ชาวสวน หญิง Nuttakarn Chawsuan ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิธร ยอดวิถี หญิง Sasithorn Yortwithi ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย ธนกร ครุฑใจกล้า ชาย Thanakorn Krutjaikla ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนทรี บุญมี หญิง Sunthree Bunmee ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย สุรพงษ์ หงษ์โต ชาย Surapong Hongto จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นันทยา ใจตรง หญิง NANTAYA CHAITRONG ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วัฒนา สาลีงาม หญิง WATTANA SALEENGAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วนิดา ใจยั่งยืน หญิง WANIDA JAIYANGYUEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิรินภา เรือนทองดี หญิง SIRINAPA RUEANTHONGDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กรรณิการ์ เมฆฉาย หญิง KANNIKA MAKECHAY ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศศิธร แตงโต หญิง SASITHORN TANGTO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมศรี เสียงเพราะดี หญิง SOMSRI SIANGPROHDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง แฉล้ม ช่างเรือนงาม หญิง CHALAM CHANGRUEANNGA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย มานิตย์ เมฆฉาย ชาย MANIT MAKECHAY ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ชโลธร สังข์เสืิอโพธิ์ หญิง CHALOTORN SUNGSUEPO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุชญา รอดเชียงล้ำ หญิง SUCHAYA RODCHIANGLAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กมลฉัตร ละม้ายเมือง หญิง kamonchat ramaimueng ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิลาวัลย์ ขาวสอาด หญิง pilawan khaosa-ard ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร.ต. วชิรวิชญ์ พิภัทร์เจริญกุล ชาย Wachirawich Piphatjarernkul ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัจฉรา สอาดเอี่ยม หญิง Atchara Saardearm ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัญญา สูรโรคา หญิง KANYA SUNROKHA ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ดารณี ไตรยสุทธิ์ หญิง DARANEE TRAIYASUD ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วิโรจน์ อยู่วนิชชานนท์ ชาย WIROJ YUVANICHANONT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สมถวิล พิมทอง หญิง SOMTAWIN BHIMTHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย มานิตย์ กมลสัจจะ ชาย Manit Kamolsadja ช่างสีชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว วรวลัญช์ เดชรุ่ง หญิง Worawaran Dechrung ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วัชรี สังข์เสือโพธิ์ หญิง WATCHAREE Sangsuapho ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศริทร กลิ่นเกษร หญิง SARITHORN GLINKESON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว มาลา ศรีราจันทร์ หญิง Mala Srerajan ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นันท์นภัส ทับอาษา หญิง ฺNannapat Tuparsa ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิตติมา มุสิจะ หญิง Chittima Musicha ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขวัญเรือน พละวงษ์ หญิง Kwuanruan Palawong ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว มานิตา เขาแก้ว หญิง MANITA KHOKAEW ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อลิษา มณีอินทร์ หญิง ALISA MANEEIN ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลักษมณ เย็นมาก หญิง LAKSAMON YENMAK ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิมพา สระทองขอ หญิง PIMPA SRATHONGKOR ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุกัญญา สนธิเณร หญิง SUKANYA SONTHINEN ครู ชำนาญการ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย สมพิศ บุญวงษ์ ชาย SOMPIT BOONVONG ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อารมณ์ บุญวงษ์ หญิง AROM BOONVONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เรไร สติภา หญิง Lalai Stipa ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เก้าแสน น่วมสีนวน ชาย KAOSEAN NUAMSINUAN ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หทัยรัตน์ พุฒซ้อน หญิง HATHAIRAT PHUSORN ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เรไร สติภา หญิง RERAI SATIPA ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กมลชนก สิงห์โตทอง หญิง KAMONCHANOK SINGTOTHONG ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย พิสิฐษ์ แก่นทอง ชาย Pisit Kantong ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว พนิดา แสงพันตา หญิง PANIDA SAENGDANTA ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศิริวรรณ อยู่เกิด หญิง SIRIWAN YUKERD ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง วรรณดี ชูจิต หญิง Wandee Choujit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วราภรณ์ จอมทะรักษ์ หญิง Waraporn Jomtaruk ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วันเฉลิม รูปสูง ชาย Wanchalrem Roopsoong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิไลพร แย้มกลีบบัว หญิง Wilaiphon Yaemklipbbua ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุภารวี ทับทิม หญิง Suparawee Thapthim ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ศิริพร พงศ์รักษา หญิง Siriporn Phongraksa ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุรินทร์ ธรรมศรี หญิง Surin Thammasri ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ขวัญยืน วาดโคกสูง หญิง Khwanyuen Watkhoksung นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
ว่าที่ร.ต. ประกฤษ โพธะนัง ชาย PRAKRIT PHOTANUNG ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ศิริรัตน์ เจริญใจ หญิง Sirirat Charoenchai รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย อธิวรรธก์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ชาย Athiwath pangboon na ayuttaya ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พิทยา บุญยเกตุ หญิง Pittaya Boonyaket ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุรีรัตน์ คงศิริ หญิง sureerat kongsiri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พัทธ์ธีรา หงษ์ศรีจัน หญิง PHAPPHIRA HONGSRICHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อัญชลี มากระจัน หญิง UNCHALEE MAKRAJUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อังคณา โชติโภคา หญิง ANGKANA CHOTIPOKA ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ศรีนวล รักอู่ หญิง SRINUAN RAKOO ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย อุเทณ การจุระ ชาย UTHEN KANJURA ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย เกรียงไกร แย้มขยาย ชาย kriengkrai yamkhayai ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ปณิธาน หล่ำค้าขาย หญิง PANITAN Lumkhakai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นวรัตน์ จำปาทอง หญิง Nawarat Jumpathong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ฐิติพร แก้วตาสาม หญิง Thitiporn Kaewtasam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ศศิธร จำเนียร หญิง Sasitorn Jmnein ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หยาดรุ้ง กลีบเมฆ หญิง Yadrng Kleebmake ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว บุหลัน หนูหนุด หญิง Bulan Hnuhnud ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เพชรา เชื้อเพชร หญิง PHETCHARA CHUAPHET ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เอื้อมดาว รัตนประดิษฐ์ หญิง AEUMDAO RATTANAPRADIT ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อารี ภูฆัง หญิง AREE PUKUNG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุดาลัด ปั้นบุญมี หญิง SUDALAD PHANBOONMEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประดิษฐ์ คำเรียง ชาย PRADIT KUMRAENG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ณิชกานต์ สารทอง หญิง NITCHAKAN SANTHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จรรยา กนกนิรันดร หญิง CHANYA KANOKNIRUNDOR ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุชานาฎ อุดมแสงเดือน หญิง SUCHANAT UDOMSANGDEAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ณัฐศอร มีเกียรติเดชาธร หญิง NUTSAON MEEKEATDACHATHORN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พัชยา โรจน์บุญถึง หญิง PATCHAYA ROJBOONTHENG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กชพร ทองธนศรี หญิง KODCHAPORN THONGTANASRI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ดวงเดือน ชาวสวน หญิง DUANGDUEAN CHOUSOUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จุฑารัตน์ กลิ่นกำเนิด หญิง JUTHARAT KLINKUMNERD ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สลิล คำเรียง หญิง SALIN KUMREANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ณัชชา สถิตพรพรหม หญิง NATCHA SATITPORNPOM ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ภัณฑิรา โพธิพันธุ์ หญิง PANTIRA POTIPAN ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วิชุอร การบุรุษ หญิง Wichuorn Karnburus ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนุพงษ์ สังขรัตน์ ชาย Anupong Sakarats ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว จิรัฏฐิกาล อาจคงหาญ หญิง Jirattikarn Arjkongharn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประณต หัตถะปะนิตย์ ชาย Pranot Huttapanit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว น้ำผึ้ง วงทอง หญิง Numphung Wongthong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาภรณ์ แก้วสะอาด หญิง Supapon Kaewsauard ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ชัยวัฒน์ จิ๋วโคราช ชาย Chaiwat Jewkorat ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วราพรณ์ พุ่มบางแก้ว หญิง Waraporn Pumbangkaew ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุมนา กลิ่นพุฒซ้อน หญิง Sumana Klinputsorn ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พิชาพร รามัญอุดม หญิง Phichaporn Ramanudom ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ณดา อินทะจักร์ หญิง Nada Intajak ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์ จารุพงศ์เดชา ชาย narung jarupongdacha นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว เบญจมาศ ซ้อนเสียงดัง หญิง Benchamat Sonsirangdang ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ชูชาติ รักอู่ ชาย CHOOCHAT RAK-OO ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นางสาว สาคร ชูสีจันทร์ หญิง Sakorn Choosijun ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สมร กลิ่นพุฒซ้อน หญิง Samorn Klinputsorn ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ธารารัตน์ สุขสำราญ หญิง Tararat Suksamran ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิภาพร แสนสี หญิง Nipaporn Sansee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง ลำพูน เพชรมัด หญิง LAMPHUM PHETMAT ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อรพินท์ แย้มสำราญ หญิง ORAPIN YAMSAMUAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กฤติกา พุฒพีระวิทย์ หญิง KITTIKA PUTPERAVIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปานใจ สารมะโน หญิง PANJAI SANMANO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมศรี ชัยนิตย์ หญิง SOMSRI CHAINIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นวลฉวี นักฟ้อน หญิง NAUNCHAWEE NAKFON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุรีย์พร คงณศิริ หญิง SUREEPORN KONGNASIRI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เสาวณีย์ อุ่นประเสริฐสุข หญิง SAOWANEE UNPASEARSUK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จีรพรรณ วงศ์วิรัติ หญิง JEERAPHAN WONGVIRAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ยุพา ชีพนุรัตน์ หญิง Yupa Chipnurat ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อริสา ลานซอ หญิง Arisa Larnsor ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จุฑามาศ แคนเพชร หญิง Jutamas Canphet ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทวีวัฒน์ พิมพวง ชาย Tawewat Pimpong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บำรุง แผนสมบูรณ์ ชาย BAMRUNG PHEANSOMBOON ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นันทิยา อภิสิทธิเนตร หญิง Nantiya Apisitinate ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง มะลิ แม้นมาลัย หญิง Mali Manmalai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง โสภา กัณฑสังข์ หญิง SOopa Kanthasung ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ธารทิพย์ เพ็งเกร็ด หญิง Tantip Pengkred ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ดวงสุดา อดทนดี หญิง Daungsuda Odtondee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อารี ขุนจันทร์ดี ชาย Aree Khunjundee ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง กัลยาณี แหวนเพชร หญิง Kanrayanee Whenphech ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ทวีวรรณ ห้อยแดง หญิง Tavewun Hoydaeng ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ชมพนัส เพิ่มนาม ชาย Chompanus Permnarm นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย ปรีชา ศรีสว่าง ชาย Preecha Srisavang ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ราชันย์ เสมียนคง ชาย Rachun Sameankhong ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขวัญพีรากร แซ่ตั้น หญิง Khwanpheerakorn Saetun ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ศุภกิจ มาลัย ชาย suphakit malai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วันเพ็ญ แก้ววิชิต หญิง WANPEN Kaewwichit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว คณัสนันท์ เพียรสุวรรณ หญิง Khanatsanan Pearnsuwan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิสา เบ็ญจวรรณ หญิง Nisa Benchawan ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณศิริ สาททอง หญิง Wansiri Sartthong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชุติกาญจน์ นิตินุพรรณมาศ หญิง Chutigran Nitinupunmas ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุจารินทร์ เหมลี หญิง Sujarin Hemlee ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิเชียร เหมลี ชาย WICHIAN HEMLEE ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ทนง ผ่องกัล ชาย TANONG PONGKAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุภาวดี อันทรินทร์ หญิง SUPAWADEE UNTARIN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อานุภาพ สถลนันทน์ ชาย ANUPARP SATOLANAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นันทิยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์ หญิง ืNanthiyaphorn Hongwiangchan ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาเอก
นาย สุดใจ ชุมนุมเพชรทอง ชาย SUDJAI CHUMNUMPETTHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เกษร เสสังงาม หญิง kasron seasunggam ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มะลิ แก้ววิชิต หญิง MALI KAEWWICHIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ราตรี พวงศรี หญิง RATREE PHUANGSRI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย มนตรี ลิ้มไพบูลย์ศิลป์ ชาย MONTRI LIMPRAIBUNSIL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วันเพ็ญ ตู้แก้ว หญิง WANPEN TOOKAEW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วารีรัตน์ ดามาพงษ์ หญิง WAREERAT DAMAPHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กิตติมา แสนชา หญิง Kittima Sancha ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รุจิอร โรจน์บุญถึง หญิง Ruchion Rotbunthueng ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อารีวัลย์ จำปานิล หญิง Areewon Jumpanin ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จิรัฐวรรณ แผนสมบูรณ์ หญิง Jirattawon Phansomboon ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ปรยา เคนผาพงศ์ หญิง PORAYA KENPAPONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ประภัสสร แจ้งโพธิ์ หญิง PRAPASSORN CHAENGPHO ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สุดใจ หมดทุกข์ หญิง SUDJAI MODTUK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อโนชา ขาวประเสริฐ หญิง ANOCHA KAWPRASERT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์ หมดทุกข์ ชาย Narong Modtuk ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วาสนา ศิษย์ฤาษี หญิง Wasana Sitvuesee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มนตรา แก้ววิชิต หญิง MONTRA KAEWWICHIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เสนาะ สำแดงเดช ชาย Sanor Samdangdet ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย เกรียงศักดิ์ อำนวยชัยศิลป์ ชาย Kriangsak Amnuaychaisilp ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประกอบ คงใจดี ชาย PRAGOB kongjaidee ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วารี อรุณแสงศิลป์ หญิง WAREE ARUNSANGSIN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ปัทมา กาฬภักดี หญิง Pattama Karapukdee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดวงสมร หงษ์เวียงจันทร์ หญิง Duangsamon Hongwiangchan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภณิดา ตะระวิสิทธิ์ หญิง Panida Taravisit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กุสุมา ประสิทธิ์ผล หญิง Kusama Prasitphol ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุดารัตน์ หงษ์เวียงจันทร์ หญิง SUDARAT HONGWIANGJAN ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณพร ตั้งแสงสุวรรณ หญิง WANNAPORN TANCSAENGSUWA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ดารารัตน์ สุภาคมล หญิง DARARAT SUPAKMON ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วราวรรณ ศรีเพียงจันทร์ หญิง Warawan Sripianggan ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุปราณี พุ่มกระจันทร์ หญิง Supranee Pumkrajan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
สิบเอก สุรสิทธิ์ ชำนาญอักษร ชาย SURASIT CHAMNAN-AKSORN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ประสิทธิ์ โพธิ์ทอง ชาย PRASIT PHOTHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง ยุพิน พงษ์เพ็ง หญิง YUPIN PHONGPENG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นพวรรณ ศรีทองดี หญิง NOPPAWAN SRITHONGDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รสสุคนธ์ จันทร์มณี หญิง ROSSUKON JANMANEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เกสร เรืองโรจน์ หญิง Kesorn Ruangrot ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนุพล ทองเหม ชาย Anupon Thongham ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ไอลดา หงษ์เวียงจันทร์ หญิง Ailada Hongwiangjun ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วันเพ็ญ รักน้อย หญิง Wanpen Raknoy เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมบัติ กาบแก้ว ชาย SOMBAT KABKAEW ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง มานิตย์ ทิพย์สภาพกุล หญิง MANIT THIPSAPHAPKUL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย บุญสม กัณฑสังข์ ชาย BOONSOM KANTHASUNG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วารินทร์ กาบแก้ว หญิง WARIN JABJAEW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย นพพร ขาวประเสริฐ ชาย NOPPORN KHAOPRASERT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พิสิทธิ์ นนท์แก้ว ชาย PISIT NONKAEW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุวรรณา มากระจัน หญิง SUWANNA MAKRAJUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นฤมล นนท์แก้ว หญิง Naruemon Nonkaew ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุภาวดี เชียงทอง หญิง Supavadee Chiangtong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว พิชชญาญ์ ภัทรกุลพิศุทธิ์ หญิง Pichaya Pattarakunpisut ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นฤมล เสือเมือง หญิง ืnarumon suemumeng ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นวลจันทร์ ลีสุขสาม หญิง Nuanjan Leesuksam ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นิศารัตน์ รักอู่ หญิง Nisarat Rug-Ou ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประทีป แสงทองดี ชาย Prateep Saengtongdee ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วันวิสาข์ ทับศรี หญิง Wanwisa Tabsee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กชรัตน์ คูหามณีโชติ หญิง Kotcharat Kuhamaneechot ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มลธิชา ฉิมวัย หญิง Monticha Chimwai ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นันทิกา จุ้ยเสียงเพราะ หญิง Nuntika Juisiangpor ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญคนิต ทิพย์สภาพกุล ชาย ฺBoonkanit Tipsapapkug ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศุภร์ชัย จันทร์ดี ชาย Suphachai Jandee ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย รัฐศรัณย์ ธรรมวิชิต ชาย Mr.Russarun Thumawichit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปิติภูมิ เปี่ยมบริบูรณ์ หญิง PITIPHUM PIUMBORIBUN ผู้อำนวยการโรงเรียน