ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.97
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 49.20
ภาษาอังกฤษ 36.45
คณิตศาสตร์ 43.27
วิทยาศาสตร์ 43.29
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.96
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 44.54
ภาษาอังกฤษ 29.64
คณิตศาสตร์ 39.82
วิทยาศาสตร์ 40.76
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.27
ภาษาอังกฤษ 30.90
คณิตศาสตร์ 36.76
วิทยาศาสตร์ 39.25
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.93
ภาษาอังกฤษ 34.56
คณิตศาสตร์ 37.24
วิทยาศาสตร์ 39.10
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.48
ภาษาอังกฤษ 30.13
คณิตศาสตร์ 32.81
วิทยาศาสตร์ 35.34