ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.83
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 46.73
ภาษาอังกฤษ 26.85
คณิตศาสตร์ 25.25
วิทยาศาสตร์ 31.90
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.56
ภาษาอังกฤษ 26.53
คณิตศาสตร์ 21.42
วิทยาศาสตร์ 30.94
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.36
ภาษาอังกฤษ 25.75
คณิตศาสตร์ 26.02
วิทยาศาสตร์ 34.21
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.46
ภาษาอังกฤษ 27.57
คณิตศาสตร์ 22.32
วิทยาศาสตร์ 28.84