ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

ข้อมูลนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

ข้อมูลนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

ดูรายละเอียด ปีการศึกษา ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม
1/2558 4,715 15,813 1,967 0 22,495
2/2558 4,741 15,800 1,937 0 22,478
1/2559 4,668 15,542 2,026 0 22,236
2/2559 4,667 15,449 2,017 0 22,133
1/2560 5,076 15,152 1,916 0 22,144
2/2560 5,090 15,138 1,890 0 22,118
1/2561 4,997 14,988 1,873 0 21,858
2/2561 4,999 14,933 1,832 0 21,764
1/2562 4,758 14,759 1,852 0 21,369
2/2562 4,822 14,777 1,808 0 21,407
1/2563 4,671 14,572 1,875 0 21,118
2/2563 4,682 14,603 1,837 0 21,122
1/2564 4,327 14,431 1,822 0 20,580
2/2564 4,348 14,443 1,817 0 20,608