ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

134 โรงเรียน

สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

กระทรวงศึกษาธิการ

53 โรงเรียน

อำเภออู่ทอง

รายละเอียด

54 โรงเรียน

อำเภอสองพี่น้อง

รายละเอียด

27 โรงเรียน

อำเภอดอนเจดีย์

รายละเอียด

พิกัดโรงเรียน ดอนเจดีย์

ประถมศึกษา ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-ประถมศึกษา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

รหัส 6 หลัก รหัส 8 หลัก รหัส 10 หลัก โรงเรียน ตำบล
630065 72020001 1072630065 อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์
630066 72020002 1072630066 บ้านนเรศ ดอนเจดีย์
630067 72020003 1072630067 วัดสระศรีเจริญ ดอนเจดีย์
630078 72020004 1072630078 วัดราษฎรบำรุง ดอนเจดีย์
630085 72020005 1072630085 วัดหนองหลอด ดอนเจดีย์
630079 72020006 1072630079 บ้านทะเลบก ทะเลบก
630080 72020007 1072630080 บ้านสระหลวง ทะเลบก
630081 72020008 1072630081 บ้านบ่อสำราญ ทะเลบก
630082 72020009 1072630082 บ้านหนองแขม ทะเลบก
630092 72020010 1072630092 บ้านหนองสานแตร ทะเลบก
630068 72020011 1072630068 วัดธัญญวารี ไร่รถ
630076 72020012 1072630076 วัดชีธาราม ไร่รถ
630069 72020013 1072630069 บ้านหนองจิกรากข่า ไร่รถ
630077 72020014 1072630077 บ้านดงกะเชา ไร่รถ
630093 72020015 1072630093 วัดหนองแจง ไร่รถ
630071 72020016 1072630071 บ้านหนองฝ้าย สระกระโจม
630086 72020017 1072630086 บ้านสระกระโจม สระกระโจม
630087 72020018 1072630087 บ้านยมเบือ สระกระโจม
630088 72020019 1072630088 บ้านหนองสลัดได สระกระโจม
630089 72020020 1072630089 บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี สระกระโจม
630090 72020021 1072630090 บ้านหัวเขา สระกระโจม
630091 72020022 1072630091 บ้านดอนกลาง สระกระโจม
630084 72020023 1072630084 บ้านห้วยม้าลอย หนองสาหร่าย
630083 72020025 1072630083 บ้านโคกหม้อ หนองสาหร่าย
630070 72020026 1072630070 วัดสระด่าน หนองสาหร่าย
630073 72020028 1072630073 วัดบ้านกรวด หนองสาหร่าย
630074 72020029 1072630074 วัดท่ากุ่ม หนองสาหร่าย