ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# ประเภท จำนวน รายละเอียด
1 ถนน 46
2 ถังเก็บน้ำ 193
3 บ่อน้ำตื้น 3
4 บ่อเลี้ยงปลา 14
5 บ้านพักครู 132
6 บ้่านพักภารโรง 3
7 รั้ว 58
8 สนามกีฬา 119
9 สนามเด็กเล่น 85
10 ส้วม 309
11 หอสมุด 56
12 อาคารอเนกประสงค์ 209
13 อาคารเรียน 371
14 เรือนเพาะชำ 15