ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

รหัส SMIS โรงเรียน คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
แหล่งที่มา สถานะการใช้งาน รวม แหล่งที่มา สถานะการใช้งาน รวม
สพฐ. จัดหาเอง/จัดหาเอง ใช้ได้ ชำรุด สพฐ. จัดหาเอง/บริจาค ใช้ได้ ชำรุด
72020001 อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์   25  50  40  35  75  12  12 
72020002 บ้านนเรศ   24  24  24  14  14  14 
72020003 วัดสระศรีเจริญ   11  10  16 
72020004 วัดราษฎรบำรุง   12  12 
72020005 วัดหนองหลอด   10  10  16 
72020006 บ้านทะเลบก   15  13  15 
72020007 บ้านสระหลวง   18  18  18 
72020008 บ้านบ่อสำราญ  
72020009 บ้านหนองแขม  
72020010 บ้านหนองสานแตร   10  10 
72020011 วัดธัญญวารี  
72020012 วัดชีธาราม   11  11  17 
72020013 บ้านหนองจิกรากข่า   30  24  30 
72020014 บ้านดงกะเชา  
72020015 วัดหนองแจง   20  11  11  22 
72020016 บ้านหนองฝ้าย  
72020017 บ้านสระกระโจม   40  15  25  40 
72020018 บ้านยมเบือ   11  11  11 
72020019 บ้านหนองสลัดได   14  14  14 
72020020 บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี   21  21  21  10  11  11 
72020021 บ้านหัวเขา   10  10 
72020022 บ้านดอนกลาง  
72020023 บ้านห้วยม้าลอย   15  15  10  10  10 
72020025 บ้านโคกหม้อ   10 
72020026 วัดสระด่าน   29  16  27  18  45  14  11  14 
72020028 วัดบ้านกรวด   10  10 
72020029 วัดท่ากุ่ม   10  10  15 
72020030 วัดศรีเฉลิมเขต   10  10  10 
72020031 วัดดอนมะนาว   21  20  27  10  10  10 
72020032 วัดสองพี่น้อง   15  11  19 
72020033 บ้านโคกงูเห่า  
72020034 บ้านบัวขาว  
72020035 บ้านหนองวัลย์เปรียง  
72020036 วัดทุ่งคอก   46  30  76  76  10  13  13 
72020037 วัดทุ่งเข็น   11  15  18  26 
72020038 วัดเทพพิทักษ์   20  20  20  40 
72020039 บ้านโป่ง   10  15  17 
72020040 วัดเนินพระปรางค์   21  25  26 
72020041 วัดใหม่นพรัตน์   15  11  15 
72020042 บ้านหัววัง   25  25  25  10  10  10 
72020043 บ้านหนองเฝ้า   11  11 
72020044 บ้านหนองกระดี่   12  12  12 
72020045 บ้านดอนตำลึง   66  15  62  19  81  25  25  26 
72020046 วัดหัวกลับ   10  10  10  20 
72020047 วัดทับกระดาน   15  13  28  12  28 
72020048 วัดเวฬุวัน   11  12  12  11  23 
72020049 วัดหนองพันเทา   40  34  40 
72020050 วัดบางสาม   10  10  15  20 
72020051 วัดสำเภาทอง   15  15  22 
72020052 บ้านโคก 7 ลูก   14 
72020053 วัดใหม่บำรุงธรรม   13  13 
72020054  
72020056 สองพี่น้อง   20  13  22 
72020057 วัดไชยนาราษฎร์   10  16  16 
72020058 วัดท่าข้าม   12  12 
72020059 บ้านไผ่ตาโม้   12  12  12 
72020060 วัดไผ่โรงวัว   15  15  15 
72020061 อนุบาลวัดดงตาล   10  13 
72020062 วัดท่าจัด   10  10  14 
72020063 วัดใหม่พิบูลย์ผล   11  11 
72020064 วัดทองประดิษฐ์   20  20  20 
72020065 วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)   11  11  11  11  11  11 
72020066 วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)   11  12  15 
72020067 วัดสว่างอารมณ์   19  13  10  23 
72020069 วัดลาดประทุมทอง   11  10  11 
72020070 อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว   13  13 
72020071 วัดย่านซื่อ   10  11  19  10  10 
72020072 วัดไผ่ขาด   10  19  29  29 
72020073 วัดรางกร่าง   20  11  20  13  13  13 
72020074 วัดใหม่เพชรรัตน์   13  13 
72020075 บ้านหนองโพธิ์   10  10  10  10 
72020076 บ้านสะพังกร่าง   10  10 
72020077 อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู   20  20  20 
72020078 บ้านหนองกระทู้   25  24  28  14 
72020079 บ้านหนองจิก   12  12 
72020081 วัดพรสวรรค์   11  11 
72020082 วัดเขาพนมนาง   11  11  11 
72020083 วัดดอนสงวน  
72020084 วัดหัวโพธิ์  
72020085 บ้านประทุนทอง   14  14 
72020086 วัดท่าไชย(ประชานุกูล)   23  60  70  13  83  10  13  13 
72020087 วัดบางบอน   20  10  30  30 
72020088 วัดยางยี่แส   10  10  10 
72020089 วัดสามัคคีธรรม   10  15  16 
72020090 วัดจันทราวาส   18  17  20 
72020091 บ้านจรเข้สามพัน   21  21  21 
72020092 บ้านเขาชานหมาก   21  10  31  31 
72020093 วัดปทุมวนาราม   13  17  18 
72020094 บ้านรางโพธิ์  
72020095 วัดโคกยายเกตุ  
72020096 พานิชชีวะอุปถัมภ์   10  16  16  16 
72020097 วัดโภคาราม  
72020098 วัดคีรีรัตนาราม   36  36  36 
72020099 วัดสระกร่างเจริญธรรม   10  10  10  10  20  15  15 
72020100 บ้านเขากำแพง   20  20  20 
72020101 วัดห้วยคู้สามัคคี   16  11  10  21 
72020102 บ้านโป่งพรานอินทร์  
72020103 วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)   37  20  25  32  57  12  12  12 
72020105 วัดจำปา   36  36  36 
72020106 วัดโพธิ์เขียว   15  18  30  33 
72020107 วัดกกม่วง  
72020108 บ้านสระบัวทอง   12  12 
72020109 บ้านทุ่งดินดำ   18  13  18  11  11  11 
72020110 วัดศรีสร้อยเพชร   10  10  13 
72020111 บ้านหัวทำนบ   14  14 
72020112 วัดกลางบ้านดอน   16  15  16 
72020113 วัดยางสว่างอารมณ์   21  16  23 
72020114 วัดเขาดีสลัก   10  10 
72020115 วัดคีรีเจริญผล   19  19  19 
72020117 วัดโพธิ์ทองเจริญ   21  20  25 
72020118 พลับพลาไชย   15  15  20 
72020119 บ้านหนองกุฏิ   10  15  15 
72020120  
72020122 วัดใหม่สิทธาวาส   33  33  33 
72020123 บ้านดอนพุทรา  
72020124 วัดสระพังลาน   31  31  31 
72020125 วัดดอนสุโข  
72020126 วัดนันทวัน   10  10  10 
72020127 หรรษาสุจิตต์วิทยา 1  
72020128 วัดบ่อคู่  
72020129 วัดสระยายโสม   20  10  30  30 
72020130 วัดใหม่ปทุมสูตร   13  19  19  32 
72020131 วัดคลองตัน   10  15 
72020132 วัดหนองยายทรัพย์   20  14  20 
72020133 บ้านห้วยหิน   12  18 
72020134 วัดหนองหลุม   19  22  25 
72020135 บ้านหนองแหน   11  11  11 
72020136 วัดโคกสำโรง  
72020137 วัดคอกวัว   13  13  16 
72020138 วัดคณฑี   12  12 
72020139 วัดบ้านหนองโอ่ง  
72020140 วัดปทุมสราวาส   25  17  25  10  16  16 
72020141 วัดเขาพระ   20  20  20  20  20  20 
72020141 วัดเขาพระ   20  20 
72020142 วัดหนองตาสาม   25  10  35  35 
72020143 วัดช่องลม  
72020144 อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร   29  30  40  19  59  16  14  16