ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

กรุณาเลือกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน 2561

ข้อมูลนักเรียน 2561
ดูรายละเอียด ประเภทการออกกลางคัน จำนวน
มีปัญหาในการปรับตัว 9
สมรส 3
ต้องคดี/ถูกจับ 0
เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ 1
หาเลี้ยงครอบครัว 2
อพยพตามผู้ปกครอง 17
ฐานะยากจน 5
มีปัญหาครอบครัว 12
กรณีอื่นๆ 0
อายุนอกเกณฑ์ 0