ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

กรุณาเลือกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน 2560

ข้อมูลนักเรียน 2560
ดูรายละเอียด ประเภทการออกกลางคัน จำนวน
มีปัญหาในการปรับตัว 0
สมรส 4
ต้องคดี/ถูกจับ 0
เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ 0
หาเลี้ยงครอบครัว 0
อพยพตามผู้ปกครอง 1
ฐานะยากจน 0
มีปัญหาครอบครัว 3
กรณีอื่นๆ 0
อายุนอกเกณฑ์ 0