ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

กรุณาเลือกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน 2559

ข้อมูลนักเรียน 2559
ดูรายละเอียด ประเภทการออกกลางคัน จำนวน
มีปัญหาในการปรับตัว 2
สมรส 5
ต้องคดี/ถูกจับ 0
เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ 1
หาเลี้ยงครอบครัว 4
อพยพตามผู้ปกครอง 26
ฐานะยากจน 4
มีปัญหาครอบครัว 3
กรณีอื่นๆ 0
อายุนอกเกณฑ์ 0