ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

ดูรายละเอียด ปีการศึกษา ผู้ชาย ผู้หญิง รวม
2558 4 2 6
2559 23 22 45
2560 4 4 8
2561 31 18 49