ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630363

รหัส Obec 6 หลัก

46

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020144

รหัส SMIS 8 หลัก

1,270

จำนวนนักเรียน

1072630363

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 37 43 80 3
อนุบาล 1 68 61 129 5
อนุบาล 2 65 65 130 5
รวม อนุบาล 170 169 339 13
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 89 67 156 4
ประถมศึกษาปีที่ 2 74 75 149 4
ประถมศึกษาปีที่ 3 92 64 156 4
ประถมศึกษาปีที่ 4 72 79 151 4
ประถมศึกษาปีที่ 5 72 73 145 4
ประถมศึกษาปีที่ 6 90 84 174 4
รวม ประถมศึกษาปีที่ 489 442 931 24
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 659 611 1,270 37

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
ว่าที่ร.ต. ประกฤษ โพธะนัง ชาย PRAKRIT PHOTANUNG ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ศิริรัตน์ เจริญใจ หญิง Sirirat Charoenchai รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย อธิวรรธก์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ชาย Athiwath pangboon na ayuttaya ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พิทยา บุญยเกตุ หญิง Pittaya Boonyaket ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุรีรัตน์ คงศิริ หญิง sureerat kongsiri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พัทธ์ธีรา หงษ์ศรีจัน หญิง PHAPPHIRA HONGSRICHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อัญชลี มากระจัน หญิง UNCHALEE MAKRAJUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อังคณา โชติโภคา หญิง ANGKANA CHOTIPOKA ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ศรีนวล รักอู่ หญิง SRINUAN RAKOO ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย อุเทณ การจุระ ชาย UTHEN KANJURA ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย เกรียงไกร แย้มขยาย ชาย kriengkrai yamkhayai ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ปณิธาน หล่ำค้าขาย หญิง PANITAN Lumkhakai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นวรัตน์ จำปาทอง หญิง Nawarat Jumpathong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ฐิติพร แก้วตาสาม หญิง Thitiporn Kaewtasam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ศศิธร จำเนียร หญิง Sasitorn Jmnein ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หยาดรุ้ง กลีบเมฆ หญิง Yadrng Kleebmake ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว บุหลัน หนูหนุด หญิง Bulan Hnuhnud ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เพชรา เชื้อเพชร หญิง PHETCHARA CHUAPHET ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เอื้อมดาว รัตนประดิษฐ์ หญิง AEUMDAO RATTANAPRADIT ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อารี ภูฆัง หญิง AREE PUKUNG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุดาลัด ปั้นบุญมี หญิง SUDALAD PHANBOONMEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประดิษฐ์ คำเรียง ชาย PRADIT KUMRAENG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ณิชกานต์ สารทอง หญิง NITCHAKAN SANTHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จรรยา กนกนิรันดร หญิง CHANYA KANOKNIRUNDOR ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุชานาฎ อุดมแสงเดือน หญิง SUCHANAT UDOMSANGDEAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ณัฐศอร มีเกียรติเดชาธร หญิง NUTSAON MEEKEATDACHATHORN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พัชยา โรจน์บุญถึง หญิง PATCHAYA ROJBOONTHENG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กชพร ทองธนศรี หญิง KODCHAPORN THONGTANASRI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ดวงเดือน ชาวสวน หญิง DUANGDUEAN CHOUSOUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จุฑารัตน์ กลิ่นกำเนิด หญิง JUTHARAT KLINKUMNERD ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สลิล คำเรียง หญิง SALIN KUMREANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ณัชชา สถิตพรพรหม หญิง NATCHA SATITPORNPOM ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ภัณฑิรา โพธิพันธุ์ หญิง PANTIRA POTIPAN ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วิชุอร การบุรุษ หญิง Wichuorn Karnburus ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนุพงษ์ สังขรัตน์ ชาย Anupong Sakarats ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว จิรัฏฐิกาล อาจคงหาญ หญิง Jirattikarn Arjkongharn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประณต หัตถะปะนิตย์ ชาย Pranot Huttapanit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว น้ำผึ้ง วงทอง หญิง Numphung Wongthong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาภรณ์ แก้วสะอาด หญิง Supapon Kaewsauard ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ชัยวัฒน์ จิ๋วโคราช ชาย Chaiwat Jewkorat ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วราพรณ์ พุ่มบางแก้ว หญิง Waraporn Pumbangkaew ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุมนา กลิ่นพุฒซ้อน หญิง Sumana Klinputsorn ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พิชาพร รามัญอุดม หญิง Phichaporn Ramanudom ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ณดา อินทะจักร์ หญิง Nada Intajak ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์ จารุพงศ์เดชา ชาย narung jarupongdacha นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว เบญจมาศ ซ้อนเสียงดัง หญิง Benchamat Sonsirangdang ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.05
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 47.17
ภาษาอังกฤษ 38.43
คณิตศาสตร์ 38.28
วิทยาศาสตร์ 39.98
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.68
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 47.87
ภาษาอังกฤษ 34.85
คณิตศาสตร์ 41.07
วิทยาศาสตร์ 46.25
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.70
ภาษาอังกฤษ 38.02
คณิตศาสตร์ 35.94
วิทยาศาสตร์ 40.12
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.35
ภาษาอังกฤษ 36.02
คณิตศาสตร์ 37.32
วิทยาศาสตร์ 39.37
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.89
ภาษาอังกฤษ 30.63
คณิตศาสตร์ 30.38
วิทยาศาสตร์ 31.40

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
ลำดับที่ 1
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
ลำดับที่ 2
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.2/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 1,940,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 9 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.2/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 6,458,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 18 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 16 ตารางเมตร
ห้องเรียน 18 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
ลำดับที่ 6
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 75,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
ลำดับที่ 7
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.206/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 1,750,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 21 เมตร
ยาว 38 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
ลำดับที่ 9
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
ลำดับที่ 10
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
ลำดับที่ 11
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
ลำดับที่ 12
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2514
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 212 ล/57-ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 17,505,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 12 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 72 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
ลำดับที่ 15
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด