ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630374

รหัส Obec 6 หลัก

6

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020143

รหัส SMIS 8 หลัก

59

จำนวนนักเรียน

1072630374

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 2 1 3 1
อนุบาล 2 3 3 6 1
รวม อนุบาล 5 4 9 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 3 4 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 4 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 5 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 4 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 6 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 1 5 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 26 24 50 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 31 28 59 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดช่องลม

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ปิติภูมิ เปี่ยมบริบูรณ์ หญิง PITIPHUM PIUMBORIBUN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว รัตนา ว่องวิวิธกุล หญิง RATANA VONGVIVITGUL ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง กัญจน์ชญาน์ พลอยแสงสาย หญิง KANCHAYA POAYSANGSAY ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุเทพ นวมทอง ชาย SUTHEP NUAMTHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธีระ สุขวงศ์จันทร์ ชาย THEERA SUKWONGJAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ชัยยงค์ สุนเชียง ชาย CHAIYONG SUNCHEANG นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.50
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 50.33
ภาษาอังกฤษ 50.00
คณิตศาสตร์ 50.83
วิทยาศาสตร์ 51.50
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.33
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 48.61
ภาษาอังกฤษ 33.33
คณิตศาสตร์ 49.44
วิทยาศาสตร์ 44.22
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 37.43
ภาษาอังกฤษ 30.00
คณิตศาสตร์ 30.00
วิทยาศาสตร์ 29.00
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 64.63
ภาษาอังกฤษ 38.75
คณิตศาสตร์ 37.50
วิทยาศาสตร์ 38.69
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.30
ภาษาอังกฤษ 36.50
คณิตศาสตร์ 33.00
วิทยาศาสตร์ 39.75

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดช่องลม
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 75,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดช่องลม
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดช่องลม
ลำดับที่ 3
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 25 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดช่องลม
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.พิเศษ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2514
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดช่องลม
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 180,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดช่องลม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดช่องลม

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด