ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630371

รหัส Obec 6 หลัก

12

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020142

รหัส SMIS 8 หลัก

242

จำนวนนักเรียน

1072630371

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 20 12 32 1
อนุบาล 2 17 13 30 1
รวม อนุบาล 37 25 62 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 21 16 37 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 19 32 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 24 10 34 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 13 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 14 11 25 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 14 12 26 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 99 81 180 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 136 106 242 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดหนองตาสาม

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย เกรียงศักดิ์ อำนวยชัยศิลป์ ชาย Kriangsak Amnuaychaisilp ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประกอบ คงใจดี ชาย PRAGOB kongjaidee ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วารี อรุณแสงศิลป์ หญิง WAREE ARUNSANGSIN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ปัทมา กาฬภักดี หญิง Pattama Karapukdee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดวงสมร หงษ์เวียงจันทร์ หญิง Duangsamon Hongwiangchan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภณิดา ตะระวิสิทธิ์ หญิง Panida Taravisit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กุสุมา ประสิทธิ์ผล หญิง Kusama Prasitphol ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุดารัตน์ หงษ์เวียงจันทร์ หญิง SUDARAT HONGWIANGJAN ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณพร ตั้งแสงสุวรรณ หญิง WANNAPORN TANCSAENGSUWA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ดารารัตน์ สุภาคมล หญิง DARARAT SUPAKMON ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วราวรรณ ศรีเพียงจันทร์ หญิง Warawan Sripianggan ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุปราณี พุ่มกระจันทร์ หญิง Supranee Pumkrajan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.20
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 47.04
ภาษาอังกฤษ 36.60
คณิตศาสตร์ 45.20
วิทยาศาสตร์ 41.70
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.37
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 46.17
ภาษาอังกฤษ 26.75
คณิตศาสตร์ 47.17
วิทยาศาสตร์ 42.23
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.82
ภาษาอังกฤษ 28.93
คณิตศาสตร์ 44.52
วิทยาศาสตร์ 40.98
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 61.84
ภาษาอังกฤษ 30.56
คณิตศาสตร์ 37.08
วิทยาศาสตร์ 43.53
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.66
ภาษาอังกฤษ 28.52
คณิตศาสตร์ 32.50
วิทยาศาสตร์ 38.28

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน โรงเรียนวัดหนองตาสาม
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 3,456,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน โรงเรียนวัดหนองตาสาม
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 352,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน โรงเรียนวัดหนองตาสาม
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 1,700,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน โรงเรียนวัดหนองตาสาม
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 20 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน โรงเรียนวัดหนองตาสาม
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 2,537,600.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดหนองตาสาม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดหนองตาสาม

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด