ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630365

รหัส Obec 6 หลัก

12

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020141

รหัส SMIS 8 หลัก

138

จำนวนนักเรียน

1072630365

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 4 7 11 1
อนุบาล 2 11 8 19 1
รวม อนุบาล 15 15 30 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 15 6 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 6 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 11 5 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 11 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 9 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 11 6 17 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 65 43 108 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 80 58 138 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดเขาพระ

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย บำรุง แผนสมบูรณ์ ชาย BAMRUNG PHEANSOMBOON ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นันทิยา อภิสิทธิเนตร หญิง Nantiya Apisitinate ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง มะลิ แม้นมาลัย หญิง Mali Manmalai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง โสภา กัณฑสังข์ หญิง SOopa Kanthasung ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ธารทิพย์ เพ็งเกร็ด หญิง Tantip Pengkred ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ดวงสุดา อดทนดี หญิง Daungsuda Odtondee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อารี ขุนจันทร์ดี ชาย Aree Khunjundee ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง กัลยาณี แหวนเพชร หญิง Kanrayanee Whenphech ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ทวีวรรณ ห้อยแดง หญิง Tavewun Hoydaeng ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ชมพนัส เพิ่มนาม ชาย Chompanus Permnarm นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย ปรีชา ศรีสว่าง ชาย Preecha Srisavang ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ราชันย์ เสมียนคง ชาย Rachun Sameankhong ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.97
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 49.00
ภาษาอังกฤษ 33.13
คณิตศาสตร์ 35.00
วิทยาศาสตร์ 40.13
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.79
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 47.50
ภาษาอังกฤษ 27.12
คณิตศาสตร์ 44.62
วิทยาศาสตร์ 43.58
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.90
ภาษาอังกฤษ 33.20
คณิตศาสตร์ 35.40
วิทยาศาสตร์ 39.86
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 67.35
ภาษาอังกฤษ 37.29
คณิตศาสตร์ 45.83
วิทยาศาสตร์ 43.96
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.00
ภาษาอังกฤษ 43.16
คณิตศาสตร์ 41.05
วิทยาศาสตร์ 42.26

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดเขาพระ
ลำดับที่ 1
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 62,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 13 เมตร
ยาว 23 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเขาพระ
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดเขาพระ
ลำดับที่ 3
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 130,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดเขาพระ
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 180,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเขาพระ
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเขาพระ
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 12 เมตร
ยาว 24 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเขาพระ
ลำดับที่ 7
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดเขาพระ
ลำดับที่ 8
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเขาพระ
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 75,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดเขาพระ
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 20,639.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 8 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเขาพระ
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ พิเศษ 1 ชั้น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 1,000,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 189 ตารางเมตร
ห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเขาพระ
ลำดับที่ 12
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ แท้งค์น้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 7,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 1 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดเขาพระ
ลำดับที่ 13
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 20 เมตร
ยาว 22 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเขาพระ
ลำดับที่ 14
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 5,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดเขาพระ
ลำดับที่ 15
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 85,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดเขาพระ
ลำดับที่ 16
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 220,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเขาพระ
ลำดับที่ 17
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 320 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดเขาพระ

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดเขาพระ

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด