ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630364

รหัส Obec 6 หลัก

18

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020140

รหัส SMIS 8 หลัก

244

จำนวนนักเรียน

1072630364

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 9 12 21 1
อนุบาล 2 14 9 23 1
รวม อนุบาล 23 21 44 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 15 8 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 14 15 29 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 21 16 37 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 22 15 37 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 18 20 38 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 20 16 36 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 110 90 200 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 133 111 244 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดปทุมสราวาส

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ชูชาติ รักอู่ ชาย CHOOCHAT RAK-OO ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นางสาว สาคร ชูสีจันทร์ หญิง Sakorn Choosijun ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สมร กลิ่นพุฒซ้อน หญิง Samorn Klinputsorn ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ธารารัตน์ สุขสำราญ หญิง Tararat Suksamran ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิภาพร แสนสี หญิง Nipaporn Sansee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง ลำพูน เพชรมัด หญิง LAMPHUM PHETMAT ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อรพินท์ แย้มสำราญ หญิง ORAPIN YAMSAMUAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กฤติกา พุฒพีระวิทย์ หญิง KITTIKA PUTPERAVIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปานใจ สารมะโน หญิง PANJAI SANMANO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมศรี ชัยนิตย์ หญิง SOMSRI CHAINIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นวลฉวี นักฟ้อน หญิง NAUNCHAWEE NAKFON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุรีย์พร คงณศิริ หญิง SUREEPORN KONGNASIRI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เสาวณีย์ อุ่นประเสริฐสุข หญิง SAOWANEE UNPASEARSUK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จีรพรรณ วงศ์วิรัติ หญิง JEERAPHAN WONGVIRAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ยุพา ชีพนุรัตน์ หญิง Yupa Chipnurat ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อริสา ลานซอ หญิง Arisa Larnsor ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จุฑามาศ แคนเพชร หญิง Jutamas Canphet ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทวีวัฒน์ พิมพวง ชาย Tawewat Pimpong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.05
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 54.63
ภาษาอังกฤษ 39.30
คณิตศาสตร์ 50.47
วิทยาศาสตร์ 53.14
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.39
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 48.87
ภาษาอังกฤษ 30.54
คณิตศาสตร์ 39.88
วิทยาศาสตร์ 46.40
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.38
ภาษาอังกฤษ 36.87
คณิตศาสตร์ 34.72
วิทยาศาสตร์ 43.94
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 61.22
ภาษาอังกฤษ 38.82
คณิตศาสตร์ 36.53
วิทยาศาสตร์ 45.76
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.51
ภาษาอังกฤษ 35.28
คณิตศาสตร์ 37.22
วิทยาศาสตร์ 44.49

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดปทุมสราวาส
ลำดับที่ 1
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 369,300.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 176 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดปทุมสราวาส
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดปทุมสราวาส
ลำดับที่ 3
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 126,945.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 9 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดปทุมสราวาส
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 3,740,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดปทุมสราวาส
ลำดับที่ 5
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 73 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดปทุมสราวาส
ลำดับที่ 6
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 26,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 12 เมตร
ยาว 16 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดปทุมสราวาส
ลำดับที่ 7
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดปทุมสราวาส
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดปทุมสราวาส
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 1,940,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดปทุมสราวาส
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อาคารโดมอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 24 เมตร
ยาว 48 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดปทุมสราวาส
ลำดับที่ 11
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ แท้งค์น้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 4 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 4 หน่วย
ความจุ 16 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดปทุมสราวาส
ลำดับที่ 12
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดปทุมสราวาส
ลำดับที่ 13
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 22,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดปทุมสราวาส
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 650,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดปทุมสราวาส
ลำดับที่ 15
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 111,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดปทุมสราวาส

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดปทุมสราวาส

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด