ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630377

รหัส Obec 6 หลัก

8

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020139

รหัส SMIS 8 หลัก

37

จำนวนนักเรียน

1072630377

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 3 3 1
อนุบาล 1 2 1 3 1
อนุบาล 2 2 1 3 1
รวม อนุบาล 4 5 9 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 2 2 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 5 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 1 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 2 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 1 7 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 17 11 28 5
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 21 16 37 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่ง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว นิสากร ดิษฐ์กระจัน หญิง Nisakorn Ditkrajan ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง กรรณิการ์ จันทรังษี หญิง KARNNIGAR JURNTARUNSRI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ภัสรานันท์ ธัญญการ หญิง Passaranun Tanyakan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธวัชชัย เสสังงาม ชาย TAWATCHAI SESUNGNGAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ไกรสร ผิวอ่อนดี ชาย Kaisorn Peauondee นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย จักรพันธ์ แก้วกุดสิน ชาย Jakkaphan Kaeokudsin ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กุหลาบ สีทำมา หญิง Kularb Sritamma ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่น ๆ
นางสาว นัฏฐ์ชวัล โตอุ่นเพชร หญิง Natchawan Toaunphet ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.25
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 48.00
ภาษาอังกฤษ 39.17
คณิตศาสตร์ 36.67
วิทยาศาสตร์ 40.67
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.33
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 35.00
ภาษาอังกฤษ 36.67
คณิตศาสตร์ 45.00
วิทยาศาสตร์ 42.17
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.44
ภาษาอังกฤษ 35.00
คณิตศาสตร์ 42.50
วิทยาศาสตร์ 41.75
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.18
ภาษาอังกฤษ 30.36
คณิตศาสตร์ 35.00
วิทยาศาสตร์ 39.50
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.08
ภาษาอังกฤษ 35.83
คณิตศาสตร์ 33.33
วิทยาศาสตร์ 41.75

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดบ้านหนองโอ่ง
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 18 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบ้านหนองโอ่ง
ลำดับที่ 2
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 140,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 22 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบ้านหนองโอ่ง
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบ้านหนองโอ่ง
ลำดับที่ 4
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 36.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 33 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดบ้านหนองโอ่ง
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดบ้านหนองโอ่ง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดบ้านหนองโอ่ง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด