ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630369

รหัส Obec 6 หลัก

10

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020138

รหัส SMIS 8 หลัก

98

จำนวนนักเรียน

1072630369

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 1 5 6 1
อนุบาล 1 4 9 13 1
อนุบาล 2 1 4 5 1
รวม อนุบาล 6 18 24 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 8 6 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 8 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 9 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 6 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 5 10 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 38 36 74 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 44 54 98 9

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดคณฑี

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว นันทิยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์ หญิง ืNanthiyaphorn Hongwiangchan ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาเอก
นาย สุดใจ ชุมนุมเพชรทอง ชาย SUDJAI CHUMNUMPETTHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เกษร เสสังงาม หญิง kasron seasunggam ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มะลิ แก้ววิชิต หญิง MALI KAEWWICHIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ราตรี พวงศรี หญิง RATREE PHUANGSRI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย มนตรี ลิ้มไพบูลย์ศิลป์ ชาย MONTRI LIMPRAIBUNSIL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วันเพ็ญ ตู้แก้ว หญิง WANPEN TOOKAEW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วารีรัตน์ ดามาพงษ์ หญิง WAREERAT DAMAPHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กิตติมา แสนชา หญิง Kittima Sancha ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รุจิอร โรจน์บุญถึง หญิง Ruchion Rotbunthueng ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.41
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 49.09
ภาษาอังกฤษ 37.05
คณิตศาสตร์ 50.00
วิทยาศาสตร์ 41.64
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.83
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 39.75
ภาษาอังกฤษ 26.75
คณิตศาสตร์ 38.50
วิทยาศาสตร์ 40.70
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.71
ภาษาอังกฤษ 37.75
คณิตศาสตร์ 44.00
วิทยาศาสตร์ 45.40
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.93
ภาษาอังกฤษ 37.32
คณิตศาสตร์ 43.57
วิทยาศาสตร์ 38.21
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.60
ภาษาอังกฤษ 32.50
คณิตศาสตร์ 35.50
วิทยาศาสตร์ 40.35

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดคณฑี
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 101,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดคณฑี
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2516
งบประมาณ 180,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 216 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดคณฑี
ลำดับที่ 3
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 407,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 14 เมตร
ยาว 19 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดคณฑี
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 432 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดคณฑี
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดคณฑี

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดคณฑี

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด