ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630366

รหัส Obec 6 หลัก

8

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020136

รหัส SMIS 8 หลัก

31

จำนวนนักเรียน

1072630366

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 0 2 2 1
อนุบาล 2 5 1 6 1
รวม อนุบาล 5 3 8 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 1 2 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 2 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 1 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 0 1 1 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 0 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 2 3 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 15 8 23 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 20 11 31 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดโคกสำโรง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว ขวัญพีรากร แซ่ตั้น หญิง Khwanpheerakorn Saetun ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ศุภกิจ มาลัย ชาย suphakit malai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วันเพ็ญ แก้ววิชิต หญิง WANPEN Kaewwichit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว คณัสนันท์ เพียรสุวรรณ หญิง Khanatsanan Pearnsuwan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิสา เบ็ญจวรรณ หญิง Nisa Benchawan ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณศิริ สาททอง หญิง Wansiri Sartthong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชุติกาญจน์ นิตินุพรรณมาศ หญิง Chutigran Nitinupunmas ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุจารินทร์ เหมลี หญิง Sujarin Hemlee ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.36
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 47.43
ภาษาอังกฤษ 31.07
คณิตศาสตร์ 45.71
วิทยาศาสตร์ 37.86
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.78
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 43.50
ภาษาอังกฤษ 28.00
คณิตศาสตร์ 45.67
วิทยาศาสตร์ 41.03
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.20
ภาษาอังกฤษ 27.08
คณิตศาสตร์ 43.33
วิทยาศาสตร์ 38.83
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.28
ภาษาอังกฤษ 25.28
คณิตศาสตร์ 33.89
วิทยาศาสตร์ 37.06
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.33
ภาษาอังกฤษ 25.83
คณิตศาสตร์ 21.67
วิทยาศาสตร์ 29.83

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดโคกสำโรง
ลำดับที่ 1
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 9 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดโคกสำโรง
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2508
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดโคกสำโรง
ลำดับที่ 3
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 5 เมตร
ยาว 5 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดโคกสำโรง
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 15 เมตร
ยาว 6 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดโคกสำโรง
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.104/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 600,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดโคกสำโรง
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 1 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดโคกสำโรง
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2513
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดโคกสำโรง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดโคกสำโรง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด