ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630378

รหัส Obec 6 หลัก

10

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020134

รหัส SMIS 8 หลัก

88

จำนวนนักเรียน

1072630378

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 4 5 9 1
อนุบาล 1 4 3 7 1
อนุบาล 2 5 5 10 1
รวม อนุบาล 13 13 26 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 2 4 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 10 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 4 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 7 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 6 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 3 8 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 28 34 62 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 41 47 88 9

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดหนองหลุม

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว นภาพร นุชพูล หญิง ืnapaporn nudchapoon ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐกานต์ อยู่เย็น หญิง ์Nattakan Yuyen ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สิรินทิพย์ ภัทรกุลพิศุทธิ์ หญิง SIRINTIP PATTARAKULPISUTE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อมรา วิลัยทอง หญิง AUMARA WILAITHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เปรมิณทร์ กล้าหาญ หญิง Miss Paramin Krahan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เนตรนภา สีเกตุสุข หญิง Nednapa Sriketsook ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จรูญ มาลาคำ ชาย Jarone Malakome ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พีรชัย ทองขาว ชาย PRERACHAI THONGKAWE ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว มัลลิกา ลีสุขสาม หญิง Munlika Leesuksam ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริรัตน์ ศรีเหรา หญิง Sirirat Srihera ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.50
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 51.00
ภาษาอังกฤษ 40.00
คณิตศาสตร์ 46.67
วิทยาศาสตร์ 45.42
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.94
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 50.31
ภาษาอังกฤษ 37.50
คณิตศาสตร์ 43.75
วิทยาศาสตร์ 51.13
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.14
ภาษาอังกฤษ 38.28
คณิตศาสตร์ 38.13
วิทยาศาสตร์ 41.22
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 60.81
ภาษาอังกฤษ 44.17
คณิตศาสตร์ 42.22
วิทยาศาสตร์ 34.94
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.39
ภาษาอังกฤษ 44.64
คณิตศาสตร์ 45.00
วิทยาศาสตร์ 43.57

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดหนองหลุม
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 22,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองหลุม
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 15 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองหลุม
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 1,920,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 14 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 10 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองหลุม
ลำดับที่ 4
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองหลุม
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองหลุม
ลำดับที่ 6
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 380,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 10 เมตร
ยาว 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดหนองหลุม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดหนองหลุม

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด