ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630420

รหัส Obec 6 หลัก

9

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020133

รหัส SMIS 8 หลัก

68

จำนวนนักเรียน

1072630420

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 5 4 9 1
อนุบาล 2 4 4 8 1
รวม อนุบาล 9 8 17 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 1 10 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 2 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 8 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 4 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 6 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 4 5 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 17 34 51 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 26 42 68 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านห้วยหิน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย เสวย เสนแก้ว ชาย sawoei senkaew ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุรีย์พร อนุศรี หญิง sureeporn anusri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปัญญา ศรีรอบรู้ ชาย PUNYA SRIROBRU ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พรนิชา ฉายวงษ์ หญิง PORNNICHA CHAIWONG ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เกศสุดา ศรีเหรา หญิง Kessuda Sirhara ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว จารุวรรณ โพธิ์ทอง หญิง jaruwan pothong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เกศินี พุกมีพันธ์ หญิง kesinee pukmeepan ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วรินทร์ ลำไยพงศธร ชาย warin lamyaiphongsathorn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ดวงธิดา เพชรดำดี หญิง Duangtida Phetdamdee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.75
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 44.50
ภาษาอังกฤษ 28.75
คณิตศาสตร์ 37.50
วิทยาศาสตร์ 39.25
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.35
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 47.00
ภาษาอังกฤษ 30.17
คณิตศาสตร์ 37.00
วิทยาศาสตร์ 33.47
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.19
ภาษาอังกฤษ 25.63
คณิตศาสตร์ 35.00
วิทยาศาสตร์ 34.38
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.61
ภาษาอังกฤษ 24.64
คณิตศาสตร์ 40.71
วิทยาศาสตร์ 38.71
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 36.95
ภาษาอังกฤษ 31.25
คณิตศาสตร์ 24.50
วิทยาศาสตร์ 26.18

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านห้วยหิน
ลำดับที่ 1
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 134,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 332 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านห้วยหิน
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 77,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 1 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านห้วยหิน
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 1,860,200.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านห้วยหิน
ลำดับที่ 4
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 4 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 120 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านห้วยหิน
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 720,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านห้วยหิน
ลำดับที่ 6
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 170,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 50 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านห้วยหิน
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 179,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านห้วยหิน

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านห้วยหิน

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด