ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630399

รหัส Obec 6 หลัก

11

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020132

รหัส SMIS 8 หลัก

92

จำนวนนักเรียน

1072630399

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 2 3 5 1
อนุบาล 1 6 6 12 1
อนุบาล 2 2 2 4 1
รวม อนุบาล 10 11 21 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 5 4 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 2 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 4 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 4 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 11 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 6 15 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 40 31 71 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 50 42 92 9

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง ชุฒิณี หอมสุวรรณ หญิง CHUTINE HOMSUWAN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง มาลี ขวัญเมือง หญิง MALEE KWANMUANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สิริกาญ ชมวงษ์ หญิง SIRIKAN CHOMWONG ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ปิยะภรณ์ แสงสุข หญิง PIYAPORN SAENGSUK ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อัจจิมา บุษมาโร หญิง AUJJIMA BUSSAMARO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สิริพร ศรีเหรา หญิง SIRIPORN SRIHARA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชะเอม รัตนะ หญิง CHAAIM RATTANA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วิกาญดา ปทุมสูติ หญิง Wikanda Pratummasoot ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สุชาติ น้ำใจดี ชาย Suchat Namchaidee ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุวัฒชัย ปืนฮวน ชาย Suwatchai paenhuan นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว ปณิตา ลำทา หญิง Panita Lumta ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.28
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 54.44
ภาษาอังกฤษ 51.39
คณิตศาสตร์ 48.89
วิทยาศาสตร์ 48.78
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.83
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 42.33
ภาษาอังกฤษ 29.50
คณิตศาสตร์ 40.33
วิทยาศาสตร์ 40.37
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.61
ภาษาอังกฤษ 36.25
คณิตศาสตร์ 36.25
วิทยาศาสตร์ 41.58
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 60.28
ภาษาอังกฤษ 29.25
คณิตศาสตร์ 41.00
วิทยาศาสตร์ 39.35
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.69
ภาษาอังกฤษ 30.19
คณิตศาสตร์ 32.31
วิทยาศาสตร์ 35.21

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดหนองยายทรัพย์
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 5,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองยายทรัพย์
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 600,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองยายทรัพย์
ลำดับที่ 3
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 89,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 9 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองยายทรัพย์
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 229,572.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองยายทรัพย์
ลำดับที่ 5
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 99 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองยายทรัพย์
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2506
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองยายทรัพย์
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดหนองยายทรัพย์

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดหนองยายทรัพย์

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด