ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630395

รหัส Obec 6 หลัก

13

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020131

รหัส SMIS 8 หลัก

92

จำนวนนักเรียน

1072630395

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 8 1 9 1
อนุบาล 2 3 1 4 1
รวม อนุบาล 11 2 13 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 5 4 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 7 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 8 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 5 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 4 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 13 10 23 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 41 38 79 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 52 40 92 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดคลองตัน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว ธัญยธรณ์ ส้มแก้ว หญิง Thanyathon Somkaew ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พุฒิเดช จันทรา ชาย Puttedech Chantra ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เศกชัย เพ็งเกร็ด ชาย SEKCHAI PENGKRED ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อุดมลักษณ์ งามเหมือน หญิง UDOMLUK NGAMMEUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุวิตา อ้อแย้ม หญิง SUVITA OYAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปิยะมาศ มีสวัสดิ์ หญิง Piyamas Meesawad ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง พิชยา แร่เพชร หญิง PICHAYA RAEPETCH ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปัญจพร ช้างเขียว หญิง PANJAPORN CHANGKIEW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวนีย์ สระศรีสม หญิง Saowanee Srasrisom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ดำรง โพธิ์หิรัญ ชาย Dumrong Pohirun ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว น้ำอ้อย โพธิ์งาม หญิง ืีnumooy phongam ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว บุณฑริกา จำปาเงิน หญิง Miss Boontarika Chumpangern ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิรวดี เทียนคำ หญิง Miss Chirawadi Thiankum ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.00
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 50.00
ภาษาอังกฤษ 32.50
คณิตศาสตร์ 35.00
วิทยาศาสตร์ 34.65
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.77
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 35.77
ภาษาอังกฤษ 29.04
คณิตศาสตร์ 29.62
วิทยาศาสตร์ 35.77
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.61
ภาษาอังกฤษ 34.38
คณิตศาสตร์ 35.00
วิทยาศาสตร์ 36.73
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 60.85
ภาษาอังกฤษ 31.46
คณิตศาสตร์ 41.67
วิทยาศาสตร์ 35.67
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.84
ภาษาอังกฤษ 30.94
คณิตศาสตร์ 30.63
วิทยาศาสตร์ 30.95

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดคลองตัน
ลำดับที่ 1
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 183,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดคลองตัน
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 017 ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 360,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 12 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 7 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดคลองตัน
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดคลองตัน
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดคลองตัน
ลำดับที่ 5
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 20 เมตร
ยาว 40 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดคลองตัน
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 5 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดคลองตัน
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 1,776,200.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดคลองตัน

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดคลองตัน

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด