ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630398

รหัส Obec 6 หลัก

15

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020129

รหัส SMIS 8 หลัก

123

จำนวนนักเรียน

1072630398

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 8 3 11 1
อนุบาล 2 7 4 11 1
รวม อนุบาล 15 7 22 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 7 7 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 5 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 9 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 15 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 11 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 13 10 23 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 44 57 101 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 59 64 123 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดสระยายโสม

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย มานิตย์ ปานเหลือง ชาย manit panluang ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย เจษฎา สุขศรีดา ชาย ๋Jedsada Suksrida ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุภาพร บุญมาก หญิง Suphaphon Bunmak ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พิมพ์ใจ พัฒน์ศรี หญิง PIMJAI PHATSRI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ชนิศา ใจเก่งดี หญิง Chanisa Jaikengdee ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วิจิตรา แป้นสัมฤทธิ์ หญิง Wijitra Pansumrit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชไมพร ทับศรี หญิง CHAMAIPORN TUBSRI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อนุชา รอดโค ชาย ANUCHA RODKO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เตือนใจ ตันติ์ดนัย หญิง TUANJAI TANDANAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บุปผา ช้อนใจ หญิง BUPPHA CHONJAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุรศักดิ์ ศรีสุมา ชาย Surasak Suisuma ช่างสีชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมบูรณ์ อุทัยฉาย ชาย Sumboon U-Thaichay ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว นฤภร เกิดทอง หญิง ืNaruporn ืKoedthong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วราภรณ์ ขำวิไล หญิง Waraporn Kamwilai ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดวงลักษณ์ บุญเจริญ หญิง duanglak buncharoen ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.81
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 50.17
ภาษาอังกฤษ 42.50
คณิตศาสตร์ 42.29
วิทยาศาสตร์ 43.15
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.32
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 51.43
ภาษาอังกฤษ 29.57
คณิตศาสตร์ 39.57
วิทยาศาสตร์ 38.80
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.60
ภาษาอังกฤษ 26.82
คณิตศาสตร์ 33.86
วิทยาศาสตร์ 37.57
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.94
ภาษาอังกฤษ 27.61
คณิตศาสตร์ 33.64
วิทยาศาสตร์ 36.14
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.39
ภาษาอังกฤษ 26.63
คณิตศาสตร์ 32.39
วิทยาศาสตร์ 31.20

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดสระยายโสม
ลำดับที่ 1
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 6 เมตร
ยาว 24 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสระยายโสม
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสระยายโสม
ลำดับที่ 3
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2509
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดสระยายโสม
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 8
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2512
งบประมาณ 570,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 7 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสระยายโสม
ลำดับที่ 5
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 17,740.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดสระยายโสม
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสระยายโสม
ลำดับที่ 7
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2512
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดสระยายโสม
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 1,640,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสระยายโสม
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 570,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสระยายโสม
ลำดับที่ 10
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 90 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดสระยายโสม
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 111,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสระยายโสม
ลำดับที่ 12
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.303/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 450,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดสระยายโสม
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 1,561,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 14 เมตร
ยาว 32 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสระยายโสม
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 1,834,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดสระยายโสม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดสระยายโสม

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด