ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630404

รหัส Obec 6 หลัก

6

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020127

รหัส SMIS 8 หลัก

37

จำนวนนักเรียน

1072630404

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 3 2 5 1
อนุบาล 2 7 1 8 1
รวม อนุบาล 10 3 13 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 2 0 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 2 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 3 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 3 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 0 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวม ประถมศึกษาปีที่ 16 8 24 5
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 26 11 37 7

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 1

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว ศุภาพร ผิวงาม หญิง SUPHAPHORN PHIUNGAM ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ประภา มะลินิล หญิง PAPA MALINIL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นิตยา ธงชัย หญิง NITTAYA THONGCHAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ชนนิกานต์ แสงทองดี หญิง shonnigan saengtongdee ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง รัตนาภรณ์ ศรีเหรา หญิง RATTANAPRON SEEHARA ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จริยา หอมสุวรรณ หญิง Jariya Homsuwan เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.67
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 59.00
ภาษาอังกฤษ 40.83
คณิตศาสตร์ 58.33
วิทยาศาสตร์ 47.33
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.16
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 43.44
ภาษาอังกฤษ 27.50
คณิตศาสตร์ 46.88
วิทยาศาสตร์ 41.00
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.67
ภาษาอังกฤษ 26.25
คณิตศาสตร์ 31.67
วิทยาศาสตร์ 41.58
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 67.38
ภาษาอังกฤษ 26.88
คณิตศาสตร์ 40.00
วิทยาศาสตร์ 43.50
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.15
ภาษาอังกฤษ 21.50
คณิตศาสตร์ 34.00
วิทยาศาสตร์ 30.85

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน หรรษาสุจิตต์วิทยา 1
ลำดับที่ 1
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 150 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน หรรษาสุจิตต์วิทยา 1
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 9 เมตร
ยาว 9 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน หรรษาสุจิตต์วิทยา 1
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 4 เมตร
ยาว 6 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน หรรษาสุจิตต์วิทยา 1
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 163,140.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 15 เมตร
ยาว 30 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน หรรษาสุจิตต์วิทยา 1
ลำดับที่ 5
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 5,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน หรรษาสุจิตต์วิทยา 1
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน หรรษาสุจิตต์วิทยา 1
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2514
งบประมาณ 270,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน หรรษาสุจิตต์วิทยา 1
ลำดับที่ 8
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 60 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน หรรษาสุจิตต์วิทยา 1
ลำดับที่ 9
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 230,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 4 เมตร
ยาว 11 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน หรรษาสุจิตต์วิทยา 1
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 9 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ หรรษาสุจิตต์วิทยา 1

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ หรรษาสุจิตต์วิทยา 1

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด