ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630403

รหัส Obec 6 หลัก

9

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020126

รหัส SMIS 8 หลัก

85

จำนวนนักเรียน

1072630403

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 9 4 13 1
อนุบาล 2 8 2 10 1
รวม อนุบาล 17 6 23 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 4 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 11 5 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 8 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 5 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 4 8 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 33 29 62 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 50 35 85 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดนันทวัน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว กัณหา คำหอมกุล หญิง KANHA KAMHOMKUL ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศิริพรรณ ยอยรู้รอบ หญิง Siriphan Yoyrurob ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ภักดิ์ ประสิทธิ์ผล ชาย PAK PRASITPOL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อนุวรรณ แผนสมบูรณ์ หญิง Anuwan Pansomboon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาวดี กาฬอินทร์ หญิง SUPHAWADEE KALIN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มณฑา จ้อยศรีเกตุ หญิง MONTA JOISRIKET ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธนรัตน์ ใจกล้า ชาย Tanarat JaiKla ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รุ่งทิวา แก้วบัวดี หญิง Rungtiwa Kaebuadee ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนากานต์ ชูชื่นมานะกิจ หญิง chanakan chuchuenmanakit ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.38
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 46.25
ภาษาอังกฤษ 31.25
คณิตศาสตร์ 46.88
วิทยาศาสตร์ 43.06
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.58
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40.83
ภาษาอังกฤษ 27.50
คณิตศาสตร์ 37.22
วิทยาศาสตร์ 40.39
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.86
ภาษาอังกฤษ 26.72
คณิตศาสตร์ 37.81
วิทยาศาสตร์ 35.56
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 63.93
ภาษาอังกฤษ 44.29
คณิตศาสตร์ 46.43
วิทยาศาสตร์ 42.71
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.92
ภาษาอังกฤษ 29.38
คณิตศาสตร์ 37.50
วิทยาศาสตร์ 43.50

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดนันทวัน
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 760,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดนันทวัน
ลำดับที่ 2
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 12,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดนันทวัน
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดนันทวัน
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2513
งบประมาณ 180,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดนันทวัน
ลำดับที่ 5
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 5 เมตร
ยาว 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดนันทวัน
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 205,714.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 25 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดนันทวัน
ลำดับที่ 7
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดนันทวัน
ลำดับที่ 8
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดนันทวัน

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดนันทวัน

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด