ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630402

รหัส Obec 6 หลัก

11

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020125

รหัส SMIS 8 หลัก

110

จำนวนนักเรียน

1072630402

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 6 12 18 1
อนุบาล 1 6 5 11 1
อนุบาล 2 5 8 13 1
รวม อนุบาล 17 25 42 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 3 5 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 1 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 5 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 11 5 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 9 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 12 15 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 31 37 68 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 48 62 110 9

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดดอนสุโข

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว จิราพร แอนเพชร หญิง Jiraporn Anpech ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปริศนา ปัญสิงห์ หญิง PRISSANA PANSING ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง สิริมาส นิโครธา หญิง Sirimas Nicrotha ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มลทิชา สุขรักษ์ หญิง Monticha Suklux ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ภรพิศ ภูไทย หญิง PONPIS PUTHAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ทินรกรณ์ ใจกล้า หญิง Tinrakorn Jaikra ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ฐิตินันท์ มายืนยง ชาย Thitinan Mayuenyong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อรสา นาคไชยะ หญิง Orasa Nakchaiya ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัณท์ธารัตน์ แตงอ่อน หญิง Kuntarut Tangaoon ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑาภรณ์ คุณานุศาสตร์ หญิง Jutaporn Kunanusart ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วัชรพรรณ บุญมี ชาย Watcharapan Boonme ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 64.38
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 61.00
ภาษาอังกฤษ 55.00
คณิตศาสตร์ 71.25
วิทยาศาสตร์ 61.63
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.98
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 42.29
ภาษาอังกฤษ 29.17
คณิตศาสตร์ 50.00
วิทยาศาสตร์ 44.71
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.43
ภาษาอังกฤษ 27.14
คณิตศาสตร์ 45.71
วิทยาศาสตร์ 40.21
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 61.98
ภาษาอังกฤษ 33.21
คณิตศาสตร์ 54.64
วิทยาศาสตร์ 39.18
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.69
ภาษาอังกฤษ 30.94
คณิตศาสตร์ 39.38
วิทยาศาสตร์ 36.00

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดดอนสุโข
ลำดับที่ 1
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 22 เมตร
ยาว 20 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดดอนสุโข
ลำดับที่ 2
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 24,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 99 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดดอนสุโข
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 890,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดดอนสุโข
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดดอนสุโข

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดดอนสุโข

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด