ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630401

รหัส Obec 6 หลัก

15

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020124

รหัส SMIS 8 หลัก

190

จำนวนนักเรียน

1072630401

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 1 8 9 1
อนุบาล 2 12 6 18 1
รวม อนุบาล 13 14 27 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 8 6 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 7 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 13 8 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 11 10 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 7 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 13 9 22 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 66 47 113 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 6 15 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 9 23 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 7 5 12 1
รวมทั้งหมด 30 20 50 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 109 81 190 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดสระพังลาน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ทองใบ หงษ์เวียงจันทร์ ชาย THONGBAI HONGWIANGCHAN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อาลิตา กาญจน์วราธร หญิง alita kanwaraton ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ญาณิศา ธัญญการ หญิง yanisa thanyakarn ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จินตนา เหมหงษา หญิง CHINTANA HAMHONGSA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วราภรณ์ ตันจริยภรณ์ หญิง WARAPORN TANJARIYAPORN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พัชรีย์ เพ็งบุญ หญิง PATCHAREE PENGBOON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เกศสรินทร์ ศรีเงินงาม หญิง ketsarin sringern-ngam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นฤมล สีโสภา หญิง Narumon Seesopa ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สาโรจน์ ยอยรู้รอบ ชาย Sarod Yoirurob ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย อนุชาติ ทัศนสุวรรณ ชาย ANUCHAT TASSANASUWAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นิตยา ศาลยาชีวิน หญิง NITTAYA SALYACHEWIN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ชาญศักดิ์ ศาลยาชีวิน ชาย CHARNSAK SALYACHEWIN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมควร ยอยรู้รอบ ชาย SOMKUAN YOYRUROB ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วีระ ธัญญผล ชาย VEERA THANYAPHON ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ชนะชน แสงสุข ชาย CHANACHON SAENGSUK ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.58
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 45.05
ภาษาอังกฤษ 31.71
คณิตศาสตร์ 34.47
วิทยาศาสตร์ 37.74
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.26
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 38.88
ภาษาอังกฤษ 23.75
คณิตศาสตร์ 30.25
วิทยาศาสตร์ 35.48
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.12
ภาษาอังกฤษ 27.41
คณิตศาสตร์ 32.04
วิทยาศาสตร์ 37.41
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.07
ภาษาอังกฤษ 27.38
คณิตศาสตร์ 25.48
วิทยาศาสตร์ 35.83
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.70
ภาษาอังกฤษ 29.91
คณิตศาสตร์ 25.93
วิทยาศาสตร์ 34.03

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.82
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 50.36
ภาษาอังกฤษ 25.64
คณิตศาสตร์ 24.58
วิทยาศาสตร์ 36.18
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.22
ภาษาอังกฤษ 26.00
คณิตศาสตร์ 21.78
วิทยาศาสตร์ 31.44
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.94
ภาษาอังกฤษ 25.25
คณิตศาสตร์ 28.25
วิทยาศาสตร์ 38.88
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.35
ภาษาอังกฤษ 26.47
คณิตศาสตร์ 21.18
วิทยาศาสตร์ 27.88

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดสระพังลาน
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 2,188,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสระพังลาน
ลำดับที่ 2
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 18,564.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสระพังลาน
ลำดับที่ 3
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 650,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 9 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสระพังลาน
ลำดับที่ 4
ประเภท บ้่านพักภารโรง
แบบ สปช.304/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 75,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดสระพังลาน
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 1,944,740.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสระพังลาน
ลำดับที่ 6
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสระพังลาน
ลำดับที่ 7
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 12,600.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 18 เมตร
ยาว 35 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสระพังลาน
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 111,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสระพังลาน
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 2,165,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 14 เมตร
ยาว 32 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสระพังลาน
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 240,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสระพังลาน
ลำดับที่ 11
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 14 เมตร
ยาว 24 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสระพังลาน
ลำดับที่ 12
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2510
งบประมาณ 4,700.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 8 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสระพังลาน
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 9 เมตร
ยาว 18 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดสระพังลาน

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดสระพังลาน

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด