ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630413

รหัส Obec 6 หลัก

6

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020123

รหัส SMIS 8 หลัก

35

จำนวนนักเรียน

1072630413

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 3 2 5 1
อนุบาล 1 1 2 3 1
อนุบาล 2 4 1 5 1
รวม อนุบาล 8 5 13 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 2 2 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 0 2 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 2 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 0 2 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 0 3 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 11 11 22 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 19 16 35 9

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านดอนพุทรา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว ฐิติมา ตั้งสกุล หญิง Thitima Tangsakul ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วิทยา พรมเพียงช้าง ชาย WITTAYA PROMPIANGCHANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง หทัยชนก พรมเพียงช้าง หญิง HATHAICHANOK PROMPIANGCHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ไพรัช เชื้อเพชร หญิง PAIRACH CHUEAPECH ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐพล กำมณี ชาย Nuttaphon Kammanee นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว สุชานาฎ สวนมา หญิง Suchanad Suanma ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.38
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 53.00
ภาษาอังกฤษ 51.25
คณิตศาสตร์ 51.25
วิทยาศาสตร์ 46.63
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.75
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 53.33
ภาษาอังกฤษ 28.33
คณิตศาสตร์ 51.67
วิทยาศาสตร์ 38.50
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.50
ภาษาอังกฤษ 37.50
คณิตศาสตร์ 38.00
วิทยาศาสตร์ 35.40
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.55
ภาษาอังกฤษ 35.00
คณิตศาสตร์ 56.00
วิทยาศาสตร์ 36.70
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.54
ภาษาอังกฤษ 28.33
คณิตศาสตร์ 40.83
วิทยาศาสตร์ 39.13

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านดอนพุทรา
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านดอนพุทรา
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 37,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดอนพุทรา
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 1,640,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านดอนพุทรา
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านดอนพุทรา
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 320,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านดอนพุทรา

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านดอนพุทรา

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด