ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630397

รหัส Obec 6 หลัก

11

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020122

รหัส SMIS 8 หลัก

107

จำนวนนักเรียน

1072630397

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 7 10 17 1
อนุบาล 2 7 5 12 1
รวม อนุบาล 14 15 29 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 10 5 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 5 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 9 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 6 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 2 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 10 14 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 41 37 78 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 55 52 107 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว บังอร จงสมจิตต์ หญิง BANGORN CHONGSOMCHIT ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อุไร ศรีเหรา หญิง URAI SRIHARA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พนอ ยอดตลาด หญิง PANOR YODTALAD ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มะลิ อินทร์อำนวย หญิง MALI INAMNUAY ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ณฐกร กรรณแก้ว หญิง natakorn kankaew ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พิไลพร คงพรหม หญิง PILAIPRON KONGPOM ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กุสุมา ทองคำ หญิง Kusuma Thongkum ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อาภรณ์ นรัญดา หญิง arporn narunda ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ธนาวดี คล้ายเอี่ยม หญิง Tanawadee Klalalam ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ประไพ มายะการ หญิง Phapai Mayakran ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สุพรรษา แสงอรุณ หญิง Suphansa Seangarun เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.46
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 49.85
ภาษาอังกฤษ 31.15
คณิตศาสตร์ 42.31
วิทยาศาสตร์ 41.35
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.03
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 35.10
ภาษาอังกฤษ 24.06
คณิตศาสตร์ 31.88
วิทยาศาสตร์ 31.23
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.18
ภาษาอังกฤษ 28.75
คณิตศาสตร์ 34.29
วิทยาศาสตร์ 42.07
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.23
ภาษาอังกฤษ 29.50
คณิตศาสตร์ 29.50
วิทยาศาสตร์ 36.25
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.71
ภาษาอังกฤษ 24.46
คณิตศาสตร์ 30.36
วิทยาศาสตร์ 30.29

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดใหม่สิทธาวาส
ลำดับที่ 1
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 1,000,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 12 เมตร
ยาว 9 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดใหม่สิทธาวาส
ลำดับที่ 2
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วลวดหนาม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 110 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดใหม่สิทธาวาส
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 75,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดใหม่สิทธาวาส
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 9 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดใหม่สิทธาวาส
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2510
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 7 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดใหม่สิทธาวาส
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 3 เมตร
ยาว 4 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดใหม่สิทธาวาส
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 527,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดใหม่สิทธาวาส
ลำดับที่ 8
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 218,400.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 120 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดใหม่สิทธาวาส
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 110,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 1 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดใหม่สิทธาวาส
ลำดับที่ 10
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดใหม่สิทธาวาส
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 117,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดใหม่สิทธาวาส
ลำดับที่ 12
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 436,790.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดใหม่สิทธาวาส
ลำดับที่ 13
ประเภท บ้านพักครู
แบบ บ้านพักครู 203/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 715,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดใหม่สิทธาวาส
ลำดับที่ 14
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 12 เมตร
ยาว 20 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดใหม่สิทธาวาส
ลำดับที่ 15
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดใหม่สิทธาวาส
ลำดับที่ 16
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดใหม่สิทธาวาส
ลำดับที่ 17
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 225,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดใหม่สิทธาวาส
ลำดับที่ 18
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 972,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 28 เมตร
ยาว 37 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดใหม่สิทธาวาส

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดใหม่สิทธาวาส

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด