ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630385

รหัส Obec 6 หลัก

7

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020119

รหัส SMIS 8 หลัก

57

จำนวนนักเรียน

1072630385

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 1 0 1 1
อนุบาล 1 5 2 7 1
อนุบาล 2 4 3 7 1
รวม อนุบาล 10 5 15 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 3 1 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 3 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 4 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 6 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 4 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 7 9 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 17 25 42 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 27 30 57 9

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านหนองกุฏิ

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว ณัฐพร แสงภู่ หญิง nutthaporn sangpoo ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พรรณพร ศรีขวัญเมือง หญิง PHANPORN SRIKWANMAUNG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย กรกมล นวลรัตนตระกูล ชาย KORNKAMOL NAUNRATTANATR ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ปวีณา หนูอ้น หญิง Paweena Nu-on ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กัญญาภัค กลับทอง หญิง Kanyaphak Klapthong ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิจิตรา พรมวงษ์ หญิง Vijitra Promwong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิริวรรณ โพธิ์ทอง หญิง Siriwan Plotong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.00
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 43.80
ภาษาอังกฤษ 35.75
คณิตศาสตร์ 67.00
วิทยาศาสตร์ 45.40
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.92
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 39.17
ภาษาอังกฤษ 32.92
คณิตศาสตร์ 48.33
วิทยาศาสตร์ 38.50
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.66
ภาษาอังกฤษ 41.00
คณิตศาสตร์ 47.50
วิทยาศาสตร์ 42.75
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.72
ภาษาอังกฤษ 43.44
คณิตศาสตร์ 50.63
วิทยาศาสตร์ 41.75
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.06
ภาษาอังกฤษ 41.25
คณิตศาสตร์ 41.88
วิทยาศาสตร์ 41.13

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านหนองกุฏิ
ลำดับที่ 1
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหนองกุฏิ
ลำดับที่ 2
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 11 เมตร
ยาว 12 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองกุฏิ
ลำดับที่ 3
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองกุฏิ
ลำดับที่ 4
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 150 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองกุฏิ
ลำดับที่ 5
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหนองกุฏิ
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหนองกุฏิ
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2516
งบประมาณ 260,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองกุฏิ
ลำดับที่ 8
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 20 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองกุฏิ
ลำดับที่ 9
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหนองกุฏิ
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 352,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหนองกุฏิ
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.206/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 180,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองกุฏิ

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองกุฏิ

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด