ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630384

รหัส Obec 6 หลัก

21

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020118

รหัส SMIS 8 หลัก

257

จำนวนนักเรียน

1072630384

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 9 2 11 1
อนุบาล 1 7 7 14 1
อนุบาล 2 13 12 25 1
รวม อนุบาล 29 21 50 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 16 11 27 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 19 11 30 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 4 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 16 8 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 9 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 14 14 28 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 89 57 146 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 7 18 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 11 23 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 12 20 1
รวมทั้งหมด 31 30 61 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 149 108 257 12

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนพลับพลาไชย

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง รสสุคนธ์ วัฒนรุกข์ หญิง ROSSUKHON WATTANARUG ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ปรางทอง รุ่งเรือง หญิง PRANGTHONG RUNGRUANG ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ถนอม จิตไว หญิง THANOM HONGWIANGJAN ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ผดุงศักดิ์ พุ่มเกตุแก้ว ชาย PADOUNGSAK PUMKETKEAW ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว จินตนา หงษ์เวียงจันทร์ หญิง JINTANA HONGWEINGCHAN ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย อุดม แกล้วทนงค์ ชาย Udom Klawtanong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ณิชาพัฒน์ ดอกกุหลาบ หญิง NICHAPAT DONULARB ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุนิษา บุตรคล้าย หญิง Sunisa Boonkan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัทรา จุมพรม หญิง PATTRA JUMPROM ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ณัฐพร โมลาดุก หญิง Natthapon Moladuk ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รุ่งอรุณ หงษ์เวียงจันทร์ หญิง Rungarrun Hongweingchan ครู ชำนาญการ ปริญญาเอก
นางสาว สุวิชาดา คล้ายสุบรรณ หญิง Suvichada Klaysuban ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พจณี ปางเภา หญิง Potjanee Pangpouse ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ลิขิต วริกูล ชาย LIKIT VARIGOOL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ธนารัตน์ ชาดำ หญิง Thanarat Chadam ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธันยรัก โอริส หญิง Thanyarak Orit ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชลดา วริกูล หญิง CHONLADA VARIGOOL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย จตุพล โพธี ชาย Jatupol Pothee ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง โสภา แจ่มแจ้ง หญิง SOPA MAPLAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เสนาะ บุตรขจร ชาย SANAO BOOTKAJON ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง พรพิมล พุ่มเกตุแก้ว หญิง PORNPIMON DONHONGPHAI ครู ชำนาญการ ปริญญาโท

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.95
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 42.56
ภาษาอังกฤษ 34.61
คณิตศาสตร์ 47.34
วิทยาศาสตร์ 43.84
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.51
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 42.79
ภาษาอังกฤษ 25.14
คณิตศาสตร์ 32.14
วิทยาศาสตร์ 36.63
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.16
ภาษาอังกฤษ 26.74
คณิตศาสตร์ 30.00
วิทยาศาสตร์ 35.74
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.29
ภาษาอังกฤษ 31.15
คณิตศาสตร์ 30.96
วิทยาศาสตร์ 39.71
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.29
ภาษาอังกฤษ 29.52
คณิตศาสตร์ 33.85
วิทยาศาสตร์ 39.97

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.44
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 57.75
ภาษาอังกฤษ 27.13
คณิตศาสตร์ 31.10
วิทยาศาสตร์ 32.00
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.97
ภาษาอังกฤษ 27.00
คณิตศาสตร์ 21.33
วิทยาศาสตร์ 29.73
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.09
ภาษาอังกฤษ 25.74
คณิตศาสตร์ 28.52
วิทยาศาสตร์ 32.78
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.50
ภาษาอังกฤษ 26.55
คณิตศาสตร์ 26.00
วิทยาศาสตร์ 27.80

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน พลับพลาไชย
ลำดับที่ 1
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน พลับพลาไชย
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ ร.ย.601/43,องค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน พลับพลาไชย
ลำดับที่ 3
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน พลับพลาไชย
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 2,537,600.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน พลับพลาไชย
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 1,890,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน พลับพลาไชย
ลำดับที่ 6
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 72,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน พลับพลาไชย
ลำดับที่ 7
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน พลับพลาไชย
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 202,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน พลับพลาไชย
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 1,561,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 14 เมตร
ยาว 32 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน พลับพลาไชย
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 950,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 10 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน พลับพลาไชย
ลำดับที่ 11
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน พลับพลาไชย
ลำดับที่ 12
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 36,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน พลับพลาไชย
ลำดับที่ 13
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน พลับพลาไชย
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 950,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 10 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ พลับพลาไชย

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ พลับพลาไชย

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด