ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630383

รหัส Obec 6 หลัก

18

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020117

รหัส SMIS 8 หลัก

173

จำนวนนักเรียน

1072630383

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 5 2 7 1
อนุบาล 2 3 3 6 1
รวม อนุบาล 8 5 13 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 10 9 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 11 9 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 17 11 28 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 22 32 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 21 31 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 18 30 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 70 90 160 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 78 95 173 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย พิสิฐ สุนทรวิภาต ชาย PHISIT SUNDARAVIBHAT ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุภลักษณ์ หงษ์เวียงจันทร์ หญิง Supalak Hongviengjan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิลัยพร ศรีฉ่ำ หญิง Wilaiporn Sricham ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อุดม คำเรียง ชาย Udom Kamriang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธวัชชัย รามพงษา ชาย THAWATCHAI RAMPONGSA ครู ชำนาญการพิเศษ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาง ประนอม โพธิ์ตระกูล หญิง PRANOM POTRAKOOL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บุษยา คำเรียง หญิง ฺีBusaya Kamriang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยวรรณ ถาวรกูล หญิง PIYAWAN TAWONRAGOON ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุมาลี มารูปหมอก หญิง SUMALEE MAROOPMORK ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ดุษฎี เกิดจันทร์ตรง หญิง DUSADEE GIRDJUNTRONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รักษิณา แก้วพงษา หญิง RAKSINA KAEWPONGSA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ทับทิม สมาลาวงษ์ หญิง THUBTHIM SAMALAWONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เล็ก วงษ์ศรีเมือง หญิง Lek Wongsrimoung ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมยศ ธรรมวัตร์ ชาย Somyot Thammawat นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สรวีย์ ทิพย์สันเทียะ หญิง Sorawee Thipsanthia ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กฤตยา ศรีท้าว หญิง KITAYA SRITAOW ครูธุรการ ปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
นางสาว วรรณวิมล สุดยอด หญิง Wanwimon Soodyod ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนชัย อัชชะสวัสดิ์ ชาย Tanachai Uchasawas ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.63
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 45.89
ภาษาอังกฤษ 39.74
คณิตศาสตร์ 46.05
วิทยาศาสตร์ 44.79
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.32
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 46.37
ภาษาอังกฤษ 34.84
คณิตศาสตร์ 47.10
วิทยาศาสตร์ 43.52
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.32
ภาษาอังกฤษ 44.67
คณิตศาสตร์ 42.83
วิทยาศาสตร์ 44.26
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.52
ภาษาอังกฤษ 46.56
คณิตศาสตร์ 46.88
วิทยาศาสตร์ 45.92
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.81
ภาษาอังกฤษ 29.77
คณิตศาสตร์ 36.14
วิทยาศาสตร์ 39.99

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดโพธิ์ทองเจริญ
ลำดับที่ 1
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดโพธิ์ทองเจริญ
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 36,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดโพธิ์ทองเจริญ
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 110,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 1 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดโพธิ์ทองเจริญ
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 1,053,200.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 456 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดโพธิ์ทองเจริญ
ลำดับที่ 5
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดโพธิ์ทองเจริญ
ลำดับที่ 6
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดโพธิ์ทองเจริญ
ลำดับที่ 7
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 93,295.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 18 เมตร
ยาว 20 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดโพธิ์ทองเจริญ
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 1 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดโพธิ์ทองเจริญ
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 1,476,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 456 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดโพธิ์ทองเจริญ
ลำดับที่ 10
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดโพธิ์ทองเจริญ
ลำดับที่ 11
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 242,700.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ยาว 750 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดโพธิ์ทองเจริญ
ลำดับที่ 12
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดโพธิ์ทองเจริญ
ลำดับที่ 13
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 36,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดโพธิ์ทองเจริญ
ลำดับที่ 14
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 110,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดโพธิ์ทองเจริญ
ลำดับที่ 15
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 460,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 456 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดโพธิ์ทองเจริญ
ลำดับที่ 16
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 325,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 9 เมตร
ยาว 16 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดโพธิ์ทองเจริญ
ลำดับที่ 17
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 147,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ยาว 270 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดโพธิ์ทองเจริญ

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดโพธิ์ทองเจริญ

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด