ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630414

รหัส Obec 6 หลัก

12

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020115

รหัส SMIS 8 หลัก

151

จำนวนนักเรียน

1072630414

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 3 3 6 1
อนุบาล 1 10 10 20 1
อนุบาล 2 6 7 13 1
รวม อนุบาล 19 20 39 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 14 8 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 12 7 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 8 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 9 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 9 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 12 22 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 59 53 112 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 78 73 151 9

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดคีรีเจริญผล

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ธีรศักดิ์ จำนงค์เนียร ชาย TEERASAK JUMNONGNAIN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ปริวัฒน์ แบงเพชร ชาย PARIWAT BAENGPETCH ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อมรรัตน์ แก้วเขียว หญิง amornrat kawkeaw ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศริญญา สามทอง หญิง sarinya samthong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐณิชา ใจสุทธิ์ หญิง Natnicha Jaisut ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนันทา ดิษฐ์กระจัน หญิง SUNANTA DITKRACHAN ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ยุคลธร สุวรรณดี หญิง YUKONTRON SUWANDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย นิพนธ์ ธรรมจักร ชาย NIPON TAMMAJAK ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง นที ภู่ระหงษ์ หญิง NATEE PHURAHONG ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย นิกร สุวรรณดี ชาย Nikorn Suwandee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรัทย์ริษา อัครภาณุภัทร์ หญิง Waratrisa Akaraphanuphat เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นารี สมประมาณ หญิง Naree Sompraman ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.67
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 43.07
ภาษาอังกฤษ 31.33
คณิตศาสตร์ 29.67
วิทยาศาสตร์ 37.70
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.85
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 36.85
ภาษาอังกฤษ 28.33
คณิตศาสตร์ 27.04
วิทยาศาสตร์ 33.91
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 36.66
ภาษาอังกฤษ 21.50
คณิตศาสตร์ 37.00
วิทยาศาสตร์ 36.28
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.40
ภาษาอังกฤษ 34.40
คณิตศาสตร์ 35.24
วิทยาศาสตร์ 34.38
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.64
ภาษาอังกฤษ 29.32
คณิตศาสตร์ 30.91
วิทยาศาสตร์ 29.36

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดคีรีเจริญผล
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 1,380,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดคีรีเจริญผล
ลำดับที่ 2
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 120 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดคีรีเจริญผล
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 110,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดคีรีเจริญผล
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 20 เมตร
ยาว 50 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดคีรีเจริญผล
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดคีรีเจริญผล
ลำดับที่ 6
ประเภท ถนน
แบบ ถนนลูกรัง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 150 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดคีรีเจริญผล
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 18,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 3 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดคีรีเจริญผล
ลำดับที่ 8
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 33 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดคีรีเจริญผล
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 265,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดคีรีเจริญผล
ลำดับที่ 10
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 6,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 33 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดคีรีเจริญผล
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดคีรีเจริญผล
ลำดับที่ 12
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 20 เมตร
ยาว 15 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดคีรีเจริญผล

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดคีรีเจริญผล

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด