ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630416

รหัส Obec 6 หลัก

5

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020114

รหัส SMIS 8 หลัก

83

จำนวนนักเรียน

1072630416

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 3 1 4 1
อนุบาล 1 7 2 9 1
อนุบาล 2 3 3 6 1
รวม อนุบาล 13 6 19 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 6 4 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 6 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 0 6 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 3 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 4 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 7 13 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 34 30 64 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 47 36 83 9

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดเขาดีสลัก

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง ศศินันท์ เสนแก้ว หญิง MRS.SASINUN SENKAEW ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นงนุช ช้ำกล่ำ หญิง NONGNUT CHUMGLUM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุพิศ นนท์แก้ว หญิง SUPIT NONKAEW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมจิต แจ้งใจ หญิง SOMJIT JANGJAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมชาย เกตุมาส ชาย SOMCHAI KETMAS ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.14
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 49.43
ภาษาอังกฤษ 27.50
คณิตศาสตร์ 45.71
วิทยาศาสตร์ 41.50
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.67
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 45.83
ภาษาอังกฤษ 27.50
คณิตศาสตร์ 35.56
วิทยาศาสตร์ 39.39
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.19
ภาษาอังกฤษ 29.38
คณิตศาสตร์ 28.75
วิทยาศาสตร์ 32.63
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.92
ภาษาอังกฤษ 27.22
คณิตศาสตร์ 28.33
วิทยาศาสตร์ 34.22
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.04
ภาษาอังกฤษ 24.64
คณิตศาสตร์ 24.29
วิทยาศาสตร์ 34.39

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดเขาดีสลัก
ลำดับที่ 1
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 99 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดเขาดีสลัก
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 235,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดเขาดีสลัก
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 1 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดเขาดีสลัก
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดเขาดีสลัก
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 305,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 9 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดเขาดีสลัก

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดเขาดีสลัก

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด