ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630407

รหัส Obec 6 หลัก

17

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020113

รหัส SMIS 8 หลัก

198

จำนวนนักเรียน

1072630407

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 10 3 13 1
อนุบาล 2 12 8 20 1
รวม อนุบาล 22 11 33 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 12 16 28 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 13 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 8 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 15 27 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 10 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 7 16 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 51 69 120 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 4 10 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 4 17 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 13 18 1
รวมทั้งหมด 24 21 45 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 97 101 198 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สมมาตร ทองพิลา ชาย SOMMART TONGPILA ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สายชล แสงภู่ หญิง Saichon Saengphoo ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง บุษยารัตน์ มนตรี หญิง BUSAYARAT MONTREE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชวนพิต อุ่นกอง หญิง CHUANPIT AUNKONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กัลยกร หอมเพชร หญิง KANYAKORN HOMPETCH ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ชีวรัตน์ สาลี่ประเสริฐ หญิง CHEWARUT SALEEPRASERT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จอมขวัญ พุทธิมัย หญิง JOMKHWAN PUTTIMAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บุษบา โฉมงาม หญิง BUTSABA CHOMNGAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อรวรรณ พิบูลย์ หญิง ORAWAN KRANKASETWIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พวงใบ คุ้มฉายา หญิง PUANGBAI KUMCHAYA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปาณิสรา แก้วเพชร หญิง Panisara Kaowphet ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง อมร พันธ์พงษ์ หญิง Amorn Panpong ครู ชำนาญการพิเศษ ระดับ ป.บัณฑิต
ว่าที่ร.ต.หญิง วรรณิศา จันทร์เสียงเย็น หญิง Wannisa Chanseangyen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อริศรา ชัยชวลิต หญิง Arissara Jangjaidee ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ธวัลพร ไฝเพชร หญิง Thawanporn Faiphet ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย นที ศรีเกตุสุข ชาย Natee Sriketsuk ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มณฑาทิพย์ เส็งดอนไพร หญิง Monthathip Sengdonprai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.92
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 48.73
ภาษาอังกฤษ 32.08
คณิตศาสตร์ 35.33
วิทยาศาสตร์ 38.63
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.12
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 47.22
ภาษาอังกฤษ 24.81
คณิตศาสตร์ 43.33
วิทยาศาสตร์ 38.26
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.58
ภาษาอังกฤษ 29.22
คณิตศาสตร์ 39.48
วิทยาศาสตร์ 35.90
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.34
ภาษาอังกฤษ 27.50
คณิตศาสตร์ 35.61
วิทยาศาสตร์ 35.52
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.50
ภาษาอังกฤษ 25.79
คณิตศาสตร์ 37.11
วิทยาศาสตร์ 29.61

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.67
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 47.42
ภาษาอังกฤษ 29.17
คณิตศาสตร์ 23.67
วิทยาศาสตร์ 29.25
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.94
ภาษาอังกฤษ 26.12
คณิตศาสตร์ 20.94
วิทยาศาสตร์ 28.35
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.10
ภาษาอังกฤษ 26.50
คณิตศาสตร์ 24.60
วิทยาศาสตร์ 30.90
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.06
ภาษาอังกฤษ 30.00
คณิตศาสตร์ 21.00
วิทยาศาสตร์ 25.53

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดยางสว่างอารมณ์
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 1,314,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดยางสว่างอารมณ์
ลำดับที่ 2
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 72,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดยางสว่างอารมณ์
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดยางสว่างอารมณ์
ลำดับที่ 4
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 38,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย   : ปล่อยว่างไว้
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดยางสว่างอารมณ์
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 2,764,250.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 10 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 10 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดยางสว่างอารมณ์
ลำดับที่ 6
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 11 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดยางสว่างอารมณ์
ลำดับที่ 7
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย   : ปล่อยว่างไว้
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดยางสว่างอารมณ์
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 14 เมตร
ยาว 32 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดยางสว่างอารมณ์
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.2/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 4,143,600.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 12 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 12 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดยางสว่างอารมณ์
ลำดับที่ 10
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 28,242.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 4 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดยางสว่างอารมณ์
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 111,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดยางสว่างอารมณ์
ลำดับที่ 12
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2516
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย   : ปล่อยว่างไว้
สภาพปัจจุบัน

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดยางสว่างอารมณ์

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดยางสว่างอารมณ์

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด