ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630408

รหัส Obec 6 หลัก

18

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020112

รหัส SMIS 8 หลัก

151

จำนวนนักเรียน

1072630408

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 10 8 18 1
อนุบาล 2 7 7 14 1
รวม อนุบาล 17 15 32 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 10 12 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 8 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 6 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 5 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 5 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 8 16 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 39 44 83 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 5 13 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 6 11 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 7 12 1
รวมทั้งหมด 18 18 36 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 74 77 151 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดกลางบ้านดอน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง สุภัทรา จันทร์สุวรรณ หญิง Supattra Jansuwan ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง มณี รักราษฎร์ หญิง MANEE RUKRAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุปรียา ผิวดี หญิง SUPREEYA PIWDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุชาติ จำปาเงิน ชาย SUCHAT JUMPANGERN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชื่นสุมล พุทธิมัย หญิง CHUNSUMON PUTTIMAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บุญเลิศ อาจคงหาญ หญิง BOONLERT ARJKONGHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุพัฒนา เพชรดำดี หญิง SUPATTANA PHETCHDAMDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นงนุช ปัญสมคิด หญิง Nongnuch Pansomkid ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย จักรี มาช่วย ชาย Chakree Machuay ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อลิสา เกษโกวิทย์ หญิง Arisa Kedkowit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สกล อินโอสถ ชาย Sakon Inosod ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อลิสา พลเสน หญิง Arisa Ponsen ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิมผกา อิ่มวิไลวรรณ หญิง Pimpaka Imwilaiwan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐชาภัทร เขียวลือ หญิง Natchaphat Khiaolue ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธวัช เรือนรื่น ชาย Thawat Ruenrune นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย สุจินดา หมอยาดี ชาย Sujinda Moryadee ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนิสา ศรีภักดี หญิง Sunisa Sreepakdee ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภาณุวัตน์ มิ่งขวัญ ชาย Panuwat Mingkwan เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.18
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 52.91
ภาษาอังกฤษ 28.07
คณิตศาสตร์ 42.73
วิทยาศาสตร์ 47.36
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.90
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40.83
ภาษาอังกฤษ 22.50
คณิตศาสตร์ 34.58
วิทยาศาสตร์ 37.04
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.00
ภาษาอังกฤษ 27.08
คณิตศาสตร์ 30.42
วิทยาศาสตร์ 37.71
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 60.34
ภาษาอังกฤษ 26.56
คณิตศาสตร์ 38.75
วิทยาศาสตร์ 38.03
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.10
ภาษาอังกฤษ 28.33
คณิตศาสตร์ 30.00
วิทยาศาสตร์ 41.75

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.38
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 48.15
ภาษาอังกฤษ 28.77
คณิตศาสตร์ 30.22
วิทยาศาสตร์ 33.08
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.20
ภาษาอังกฤษ 27.00
คณิตศาสตร์ 28.80
วิทยาศาสตร์ 33.40
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.68
ภาษาอังกฤษ 24.74
คณิตศาสตร์ 30.11
วิทยาศาสตร์ 32.74
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.50
ภาษาอังกฤษ 20.67
คณิตศาสตร์ 21.33
วิทยาศาสตร์ 28.25

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดกลางบ้านดอน
ลำดับที่ 1
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย   : ใช้ประโยชน์อย่างอื่น
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดกลางบ้านดอน
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดกลางบ้านดอน
ลำดับที่ 3
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 72,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดกลางบ้านดอน
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดกลางบ้านดอน
ลำดับที่ 5
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 95,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดกลางบ้านดอน
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดกลางบ้านดอน
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.2/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 3,300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 11 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดกลางบ้านดอน
ลำดับที่ 8
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามตะกร้อ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 80,820.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 6 เมตร
ยาว 13 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดกลางบ้านดอน
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดกลางบ้านดอน
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 313
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 24 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดกลางบ้านดอน
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 850,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 7 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดกลางบ้านดอน
ลำดับที่ 12
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 127,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 14 เมตร
ยาว 26 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดกลางบ้านดอน
ลำดับที่ 13
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดกลางบ้านดอน

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดกลางบ้านดอน

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด