ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630410

รหัส Obec 6 หลัก

9

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020111

รหัส SMIS 8 หลัก

61

จำนวนนักเรียน

1072630410

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 1 6 7 1
อนุบาล 2 7 4 11 1
รวม อนุบาล 8 10 18 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 2 2 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 1 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 3 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 6 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 7 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 4 7 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 20 23 43 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 28 33 61 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านหัวทำนบ

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว ฐรดา ไกรเพชร หญิง Tharada Kraipet ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย มานะ ปัญสมคิด ชาย MANA PUNSOMKID ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เยาวพร สระทองแง้ด หญิง YAOWAPORN SRATHONGNGAD ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ธนัช อินทร์สันต์ ชาย Thanat Insan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เกียรติศักดิ์ จงสมจิตต์ ชาย Kiettisak Jongsomjitt นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาง วันดี เกิดทองดี หญิง Wandee Gerdthongdee ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ประไพพรรณ เชื้อเพชร หญิง PRAPAIPUN CHUAPHET ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฑิฆัมพร มยูขโชติ หญิง Tikamporn Mayukachot ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณฐนนท์ เพชรดำดี หญิง Natanon Pechdamdee ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.75
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 51.17
ภาษาอังกฤษ 33.33
คณิตศาสตร์ 45.00
วิทยาศาสตร์ 40.08
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.33
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 45.00
ภาษาอังกฤษ 30.00
คณิตศาสตร์ 63.33
วิทยาศาสตร์ 54.00
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.50
ภาษาอังกฤษ 31.67
คณิตศาสตร์ 39.17
วิทยาศาสตร์ 33.33
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.90
ภาษาอังกฤษ 33.50
คณิตศาสตร์ 60.00
วิทยาศาสตร์ 36.90
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.35
ภาษาอังกฤษ 30.75
คณิตศาสตร์ 31.50
วิทยาศาสตร์ 37.75

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านหัวทำนบ
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 560,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหัวทำนบ
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 520,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 20 เมตร
ยาว 20 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหัวทำนบ
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 85,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 15 เมตร
ยาว 25 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหัวทำนบ
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 15 เมตร
ยาว 15 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหัวทำนบ
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ 401
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 75,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหัวทำนบ
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 10 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหัวทำนบ
ลำดับที่ 7
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 60 เมตร
ยาว 80 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหัวทำนบ
ลำดับที่ 8
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 9 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหัวทำนบ
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหัวทำนบ

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหัวทำนบ

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด