ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630390

รหัส Obec 6 หลัก

19

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020109

รหัส SMIS 8 หลัก

180

จำนวนนักเรียน

1072630390

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 6 4 10 1
อนุบาล 1 5 10 15 1
อนุบาล 2 3 7 10 1
รวม อนุบาล 14 21 35 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 8 4 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 6 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 10 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 5 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 6 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 7 12 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 42 38 80 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 7 19 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 9 20 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 13 26 1
รวมทั้งหมด 36 29 65 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 92 88 180 12

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ทฤษฎี มเหษี ชาย Tisadee Mahaeshee ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว บาหยัน จามะรี หญิง BAYUN JAMAREE ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว สายฝน โพธิ์เพ็ชร หญิง Saifon Phophet ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ศจีกาญจน์ บุญพุ่มพวง หญิง sajeekan boonpumpuang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กนกอร สุขอร่าม หญิง kanokorn sookaram ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิทยา ธรรมาวุฒิ ชาย PITTAYA TUMMAWUT รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วาริล รอดน้อย หญิง WARIN KODNOI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รัชนีกร แก้วแกมเกษ หญิง RUTCHANEEKORN KAEWKAMKED ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พรภัสส์ษา ผ่องแสงเตชสุข หญิง pornphatsa PONGSANGTACHASOOK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นฤมล พัฒนกิตติเวทย์ หญิง NAROUMON PATTANAKITIWA ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อุษา คำพล หญิง USA COMPOL ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ประนอม เสือคำ หญิง PRANOM SUAKAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เดิมชัย พัฒนกิตติเวทย์ ชาย DOEMCHAI PATTANAKITIWA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ภัทรภร พลอยดอนคา หญิง phattharaporn polydonkha ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว มณีนุช ดอกกะถิน หญิง MANEENOOT DOKKATIN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภรพิทย์ บุญพรวงศ์ หญิง SUPORNPIT BOONPORNWONG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อลิสา รักษี หญิง Alisa Raksee เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปวีณา เสือเขียว หญิง Paweena Suakhiaw ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สำราญ ปางรัสมี ชาย Samran Pangratsamee นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.09
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 45.18
ภาษาอังกฤษ 27.21
คณิตศาสตร์ 35.29
วิทยาศาสตร์ 41.41
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.88
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 38.25
ภาษาอังกฤษ 24.75
คณิตศาสตร์ 41.50
วิทยาศาสตร์ 38.15
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.10
ภาษาอังกฤษ 25.63
คณิตศาสตร์ 33.75
วิทยาศาสตร์ 37.65
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.65
ภาษาอังกฤษ 25.75
คณิตศาสตร์ 30.00
วิทยาศาสตร์ 35.28
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.08
ภาษาอังกฤษ 23.96
คณิตศาสตร์ 33.33
วิทยาศาสตร์ 27.77

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.89
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 44.84
ภาษาอังกฤษ 26.95
คณิตศาสตร์ 26.44
วิทยาศาสตร์ 32.21
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.56
ภาษาอังกฤษ 26.75
คณิตศาสตร์ 25.75
วิทยาศาสตร์ 31.00
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.56
ภาษาอังกฤษ 23.00
คณิตศาสตร์ 23.00
วิทยาศาสตร์ 32.63
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.40
ภาษาอังกฤษ 25.33
คณิตศาสตร์ 22.40
วิทยาศาสตร์ 29.57

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านทุ่งดินดำ
ลำดับที่ 1
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 99 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านทุ่งดินดำ
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 55 เมตร
ยาว 85 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านทุ่งดินดำ
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านทุ่งดินดำ
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 352,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านทุ่งดินดำ
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 1,960,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านทุ่งดินดำ
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 1,780,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านทุ่งดินดำ
ลำดับที่ 7
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 72,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านทุ่งดินดำ
ลำดับที่ 8
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 145,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 20 เมตร
ยาว 40 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านทุ่งดินดำ
ลำดับที่ 9
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 145,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 10 เมตร
ยาว 25 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านทุ่งดินดำ
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 90,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านทุ่งดินดำ
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านทุ่งดินดำ
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 460,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 7 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านทุ่งดินดำ
ลำดับที่ 13
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 112,540.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ความจุเฉลี่ย 8 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 8 หน่วย
ความจุ 297 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านทุ่งดินดำ
ลำดับที่ 14
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 99 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านทุ่งดินดำ
ลำดับที่ 15
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 9 เมตร
ยาว 18 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านทุ่งดินดำ
ลำดับที่ 16
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 111,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 8 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านทุ่งดินดำ
ลำดับที่ 17
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 67,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านทุ่งดินดำ
ลำดับที่ 18
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 1,960,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านทุ่งดินดำ
ลำดับที่ 19
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 189,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 80 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านทุ่งดินดำ

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านทุ่งดินดำ

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด