ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630389

รหัส Obec 6 หลัก

10

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020108

รหัส SMIS 8 หลัก

68

จำนวนนักเรียน

1072630389

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 6 3 9 1
อนุบาล 1 3 1 4 1
อนุบาล 2 7 1 8 1
รวม อนุบาล 16 5 21 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 3 5 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 3 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 6 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 2 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 1 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 6 10 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 24 23 47 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 40 28 68 9

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านสระบัวทอง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง กิ่งดาว นาคเอก หญิง KINGKOW NAK-EK ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พยอม เกสรสุคนธ์ หญิง PAYORM KESONSUKHON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อรุณ จีนขี ชาย AROON JEENKEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ทอง อ้วนเจริญ ชาย THONG AUNCHAROEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วาสนา อุ่นแก้ว หญิง Wassana Unkaew ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ลำยอง อุ่นปรี ชาย Lamyong Aunpee นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว โสภิดา เสนาพิทักษ์ หญิง Sopida Senaphithak ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาภรณ์ โสขุมา หญิง Supaporn Sokuma ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พจนา สังขพันธุ์ หญิง Potchana Sangkhaphan ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปุญณิศา บุญช่วย หญิง Punnisa Boonchuai เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.72
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 59.78
ภาษาอังกฤษ 39.72
คณิตศาสตร์ 55.56
วิทยาศาสตร์ 47.22
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.36
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 38.57
ภาษาอังกฤษ 32.86
คณิตศาสตร์ 53.57
วิทยาศาสตร์ 45.43
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.85
ภาษาอังกฤษ 29.17
คณิตศาสตร์ 35.00
วิทยาศาสตร์ 36.89
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.50
ภาษาอังกฤษ 27.00
คณิตศาสตร์ 33.50
วิทยาศาสตร์ 34.25
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.86
ภาษาอังกฤษ 26.43
คณิตศาสตร์ 42.86
วิทยาศาสตร์ 35.68

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านสระบัวทอง
ลำดับที่ 1
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 3 เมตร
ยาว 9 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านสระบัวทอง
ลำดับที่ 2
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 20 เมตร
ยาว 30 เมตร
ลึก 5 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสระบัวทอง
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านสระบัวทอง
ลำดับที่ 4
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 50,400.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ยาว 40 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านสระบัวทอง
ลำดับที่ 5
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านสระบัวทอง
ลำดับที่ 6
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 113,400.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ยาว 40 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านสระบัวทอง
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 62,125.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านสระบัวทอง
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านสระบัวทอง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านสระบัวทอง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด