ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630388

รหัส Obec 6 หลัก

8

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020107

รหัส SMIS 8 หลัก

92

จำนวนนักเรียน

1072630388

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 4 9 13 1
อนุบาล 1 9 4 13 1
อนุบาล 2 4 8 12 1
รวม อนุบาล 17 21 38 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 3 5 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 8 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 1 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 6 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 5 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 2 8 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 27 27 54 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 44 48 92 9

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดกกม่วง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย มนูญ พันธุ์จันทร์ ชาย manoon phanchan ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว พรหมภัสสร ป่าสวนสัก หญิง Phrompassorn Pasuansak ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุชาดา สมิงทะยาน หญิง Suchada Samingthayan ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว พรนภา เกียรติวงศ์ชัย หญิง Phornnapa Kiattiwongchai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เพ็ญรุ่ง พันธุ์จันทร์ หญิง PENROONG PHANCHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อภิวัฒน์ พิมพวง ชาย APIWAT PIMPHUANG ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สหวัฒน์ พิมพวง ชาย Sahawat Pimpuang ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศรัญญา ชะนะเสนา หญิง Saranya Chanasena เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.39
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 49.78
ภาษาอังกฤษ 30.00
คณิตศาสตร์ 44.44
วิทยาศาสตร์ 46.06
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.29
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 46.07
ภาษาอังกฤษ 22.86
คณิตศาสตร์ 34.29
วิทยาศาสตร์ 34.21
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 34.25
ภาษาอังกฤษ 22.50
คณิตศาสตร์ 28.00
วิทยาศาสตร์ 36.70
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.83
ภาษาอังกฤษ 27.78
คณิตศาสตร์ 38.61
วิทยาศาสตร์ 33.42
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.61
ภาษาอังกฤษ 25.71
คณิตศาสตร์ 27.86
วิทยาศาสตร์ 30.21

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดกกม่วง
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 294,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 6 เมตร
ยาว 8 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดกกม่วง
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดกกม่วง
ลำดับที่ 3
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดกกม่วง
ลำดับที่ 4
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 74,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดกกม่วง
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 9 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดกกม่วง
ลำดับที่ 6
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 256
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดกกม่วง
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดกกม่วง
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 10 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดกกม่วง
ลำดับที่ 9
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 1 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดกกม่วง
ลำดับที่ 10
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดกกม่วง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดกกม่วง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด