ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630387

รหัส Obec 6 หลัก

11

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020106

รหัส SMIS 8 หลัก

113

จำนวนนักเรียน

1072630387

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 9 5 14 1
อนุบาล 2 5 10 15 1
รวม อนุบาล 14 15 29 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 11 9 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 6 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 8 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 7 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 5 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 11 6 17 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 43 41 84 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 57 56 113 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดโพธิ์เขียว

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย นำศักดิ์ หอมชื่น ชาย NUMSAK HOMCHUEN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อภิสมัย เนียมแก้ว หญิง APISAMAI NIAMKAEW ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศุภรพัชร์ สุภาษิต หญิง SUPORNPAT SUPASIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ธนารักษ์ ทำจะดี หญิง TANARAK TAMJADE ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สกุล กุลวงศ์ หญิง SAKUL KULLAWONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย จำนงค์ พิมพขันธ์ ชาย GHAMNONG PHIMPAKHUN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว จินตนา มูลคำแสน หญิง JINTANA MOONKAMSANE ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพิชฌาย์ นาคลำภา หญิง SUPISCHA NAKLUMPA เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาภรณ์ อุ่นใจ หญิง Supaporn Ounjai ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มินตยา นาคเอก หญิง mintaya nakaek ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ภัทราภรณ์ ตู้แก้ว หญิง PHATRAPORN TUKAEO ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.18
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 49.86
ภาษาอังกฤษ 36.07
คณิตศาสตร์ 40.36
วิทยาศาสตร์ 43.32
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.17
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 44.22
ภาษาอังกฤษ 32.19
คณิตศาสตร์ 41.56
วิทยาศาสตร์ 37.59
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.12
ภาษาอังกฤษ 30.36
คณิตศาสตร์ 29.64
วิทยาศาสตร์ 37.32
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.20
ภาษาอังกฤษ 27.19
คณิตศาสตร์ 29.69
วิทยาศาสตร์ 30.88
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.92
ภาษาอังกฤษ 29.79
คณิตศาสตร์ 32.92
วิทยาศาสตร์ 32.83

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดโพธิ์เขียว
ลำดับที่ 1
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 99 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดโพธิ์เขียว
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 1 ที่
ใช้การไม่ได้ 1 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดโพธิ์เขียว
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 930,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดโพธิ์เขียว
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 8
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 24 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดโพธิ์เขียว
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดโพธิ์เขียว
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.104/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 759,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดโพธิ์เขียว
ลำดับที่ 7
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 29,785.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 99 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดโพธิ์เขียว
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 349,250.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดโพธิ์เขียว

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดโพธิ์เขียว

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด