ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630386

รหัส Obec 6 หลัก

16

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020105

รหัส SMIS 8 หลัก

198

จำนวนนักเรียน

1072630386

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 7 9 16 1
อนุบาล 2 7 5 12 1
รวม อนุบาล 14 14 28 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 8 12 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 8 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 11 6 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 10 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 16 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 15 6 21 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 58 58 116 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 16 5 21 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 4 18 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 4 15 1
รวมทั้งหมด 41 13 54 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 113 85 198 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดจำปา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ชัยวัฒน์ ดิษฐ์กระจัน ชาย CHAIWAT DIDGRAJUN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศิริลักษณ์ เรียบเรียง หญิง Siriluk Riabriang ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย อนิวัตธิ์ กาญจน์วราธร ชาย Aniwat Karnwaratron ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง จรรยา สุขเจริญ หญิง CHANYA SOOKCHAREARN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อังสฎา ศรีกัลยา หญิง AUNCSADA SRIGULLAYA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว บุณยาพร สระเสียงดี หญิง BOONYAPORN SASIANGDEE ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ราตรี มาตรวิจิตร หญิง RATREE MARTVIJIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย จรูญ โพรามาต ชาย CHAROON PORAMAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์ บานไม่รู้โรย ชาย NARONG BANMAIRUROOL ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วีรวรรณ ละอองบัว หญิง WERAWAN LA-ONGBUA ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว นัดดาว หลั่งแร่ หญิง NADDAO LANGRAE ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว บังอร ชัยวันดี หญิง ฺBangon Chaiwandee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรนุช นามปัญญา หญิง Orachuch Nampanya ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลภัสธยาน์ วรกฤติประเสริฐ หญิง miss Lapattaya Vorrakitprasert ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พิมพ์ใจ ผิวชะอุ่ม หญิง Phimjai Phewchaum ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว หฤทัย ดวงทิพย์ หญิง Harutai Duangtip ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.37
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 50.00
ภาษาอังกฤษ 38.16
คณิตศาสตร์ 41.32
วิทยาศาสตร์ 43.37
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.91
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 45.79
ภาษาอังกฤษ 28.82
คณิตศาสตร์ 36.32
วิทยาศาสตร์ 36.76
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.92
ภาษาอังกฤษ 34.11
คณิตศาสตร์ 36.61
วิทยาศาสตร์ 35.82
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.49
ภาษาอังกฤษ 35.33
คณิตศาสตร์ 38.48
วิทยาศาสตร์ 41.65
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.16
ภาษาอังกฤษ 26.73
คณิตศาสตร์ 28.08
วิทยาศาสตร์ 30.64

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.73
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 51.55
ภาษาอังกฤษ 26.82
คณิตศาสตร์ 26.62
วิทยาศาสตร์ 34.00
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.57
ภาษาอังกฤษ 24.86
คณิตศาสตร์ 16.57
วิทยาศาสตร์ 34.57
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.86
ภาษาอังกฤษ 29.29
คณิตศาสตร์ 23.43
วิทยาศาสตร์ 33.71
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.11
ภาษาอังกฤษ 29.11
คณิตศาสตร์ 27.11
วิทยาศาสตร์ 28.78

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดจำปา
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 1,250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 90 เมตร
ยาว 120 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดจำปา
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 1,778,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดจำปา
ลำดับที่ 3
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 72,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดจำปา
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 90 เมตร
ยาว 120 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดจำปา
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 352,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 1 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดจำปา
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 560,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดจำปา
ลำดับที่ 7
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 300 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดจำปา
ลำดับที่ 8
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 20 เมตร
ยาว 30 เมตร
ลึก 1 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดจำปา
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 111,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดจำปา
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 1,834,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดจำปา
ลำดับที่ 11
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ยาว 500 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดจำปา
ลำดับที่ 12
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 187,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 16 เมตร
ยาว 28 เมตร
ลึก 1 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดจำปา
ลำดับที่ 13
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 405,209.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 12 เมตร
ยาว 18 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดจำปา

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดจำปา

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด