ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630405

รหัส Obec 6 หลัก

27

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020103

รหัส SMIS 8 หลัก

376

จำนวนนักเรียน

1072630405

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 22 19 41 2
อนุบาล 2 17 19 36 2
รวม อนุบาล 39 38 77 4
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 15 17 32 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 16 17 33 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 20 21 41 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 22 20 42 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 15 21 36 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 22 23 45 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 110 119 229 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 16 7 23 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 9 22 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 15 10 25 1
รวมทั้งหมด 44 26 70 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 193 183 376 13

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ธีระพงษ์ มั่นใจดี ชาย thi ra phong manchai di ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย แดง สุขอ่ำดี ชาย daeng suk am di นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง รัชฎา พงษ์ประยูร หญิง Ratchada Pongprayoon ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นางสาว ศรีสุดา แก้วบัวดี หญิง Srisuda Kaewbuadee ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว จันทร์ทนา เอกจีน หญิง Chantana Eakjeen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พรรณี ทองสุกใส หญิง PANNEE THONGSUKSAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รุ้งนภา เที่ยงธรรม หญิง RUNGNAPA TEANGTHAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุภาพ ศรีสวย หญิง SUPHAP SRISUAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นิภาวรรณ ยอยรู้รอบ หญิง NIPAWAN YOIRUROB ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ลาวัลย์ ซ้อนเสียงดัง หญิง LAWON SORNSEINGDUNG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ฐิตานันท์ เที่ยงธรรม หญิง Thitanan Thiangtham ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ประภา วิทยถาวรวงศ์ หญิง PRAPA WITAYATHAWORN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นันทจิตร์ กุลเกียรติมงคล หญิง NANTAJIT KUNLAKEATMONGKON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ผล ซ้อนเสียงดัง ชาย PHON SORNSEINGDUNG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สินีนาถ ยอดจอก หญิง SINEENAT YODJORK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จิตรลดา เกิดเรือง หญิง JITLADA KARDRUANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วารุณี เข้ดี หญิง WARUNEE KAEDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พาสกร สมัคราษฎร์ ชาย PHATSAKORN SAMAKRAT ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว เกศศิรินทร์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา หญิง KATSIRIN PHUENGBOON NA AYUTTHAYA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สมจิต คนสะอาด หญิง SOMJIT CONSAARD ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ภัทรา สระศรีสม หญิง Pattra Srasrisom ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ณัฐมนต์ บุญครอง หญิง Natamon Boonkrong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิวพร เขียวอรุณ หญิง SIWAPORN KIAWARUN ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศรายุทธ์ ใจกลาง ชาย sara yut chaiklang ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วราพรรณ แยกผิวผ่อง หญิง wara phan yaek phio phong ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สมยงค์ เอกปัชชา ชาย som yong ek pat cha นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง ณัฏฐ์ณรัณ ยอยรู้รอบ หญิง nat ran yoi ru rop ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.44
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 49.90
ภาษาอังกฤษ 35.61
คณิตศาสตร์ 42.68
วิทยาศาสตร์ 38.22
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.49
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 39.55
ภาษาอังกฤษ 27.33
คณิตศาสตร์ 30.00
วิทยาศาสตร์ 35.06
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.86
ภาษาอังกฤษ 26.83
คณิตศาสตร์ 33.00
วิทยาศาสตร์ 36.45
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.61
ภาษาอังกฤษ 29.28
คณิตศาสตร์ 32.22
วิทยาศาสตร์ 34.97
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.51
ภาษาอังกฤษ 30.63
คณิตศาสตร์ 28.41
วิทยาศาสตร์ 32.09

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.37
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 42.52
ภาษาอังกฤษ 25.26
คณิตศาสตร์ 23.08
วิทยาศาสตร์ 28.67
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.86
ภาษาอังกฤษ 22.57
คณิตศาสตร์ 21.14
วิทยาศาสตร์ 35.14
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.85
ภาษาอังกฤษ 23.77
คณิตศาสตร์ 26.62
วิทยาศาสตร์ 34.38
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.65
ภาษาอังกฤษ 25.41
คณิตศาสตร์ 22.59
วิทยาศาสตร์ 30.44

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2513
งบประมาณ 220,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 1 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 1,100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 14 เมตร
ยาว 32 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 2,009,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)
ลำดับที่ 6
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 23,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 5 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 1 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)
ลำดับที่ 8
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 5 เมตร
ยาว 27 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)
ลำดับที่ 9
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 660,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.2/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 3,062,400.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)
ลำดับที่ 12
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)
ลำดับที่ 13
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 4 เมตร
ยาว 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)
ลำดับที่ 14
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 163,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)
ลำดับที่ 15
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 160,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 17 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)
ลำดับที่ 16
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 1,700,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด