ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630419

รหัส Obec 6 หลัก

5

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020102

รหัส SMIS 8 หลัก

58

จำนวนนักเรียน

1072630419

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 4 3 7 1
อนุบาล 2 2 5 7 1
รวม อนุบาล 6 8 14 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 2 3 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 6 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 1 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 5 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 2 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 3 5 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 24 20 44 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 30 28 58 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านโป่งพรานอินทร์

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว พรพรรณ ชาวลุ่มบัว หญิง PORNPAN CHAOLOOMBAU ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ดวงมณี หลีพันธ์ หญิง DOUNGMANEE HREEPUN ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ประยงค์ สำราญสุข ชาย PRAYONG SAMRANSUKH ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เพียงดาว กลิ่นหอมดี หญิง Paingdow Klinhomdee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เสนอ กลิ่นหอมดี ชาย Saner Glinhomdee ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.92
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 51.83
ภาษาอังกฤษ 32.29
คณิตศาสตร์ 46.25
วิทยาศาสตร์ 43.54
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.25
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 48.33
ภาษาอังกฤษ 20.00
คณิตศาสตร์ 43.33
วิทยาศาสตร์ 42.58
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.79
ภาษาอังกฤษ 38.61
คณิตศาสตร์ 45.00
วิทยาศาสตร์ 41.67
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.83
ภาษาอังกฤษ 32.50
คณิตศาสตร์ 50.83
วิทยาศาสตร์ 34.58
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.08
ภาษาอังกฤษ 28.33
คณิตศาสตร์ 35.00
วิทยาศาสตร์ 37.58

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านโป่งพรานอินทร์
ลำดับที่ 1
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 157,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 16 เมตร
ยาว 26 เมตร
ลึก 1 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโป่งพรานอินทร์
ลำดับที่ 2
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านโป่งพรานอินทร์
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.603/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโป่งพรานอินทร์
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 280,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโป่งพรานอินทร์
ลำดับที่ 5
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโป่งพรานอินทร์
ลำดับที่ 6
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 130.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 4 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโป่งพรานอินทร์
ลำดับที่ 7
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านโป่งพรานอินทร์
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 360,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโป่งพรานอินทร์
ลำดับที่ 9
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 72,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโป่งพรานอินทร์
ลำดับที่ 10
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 6,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ความจุเฉลี่ย 15 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 15 หน่วย
ความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโป่งพรานอินทร์
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.603/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโป่งพรานอินทร์
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 2,057,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 7 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านโป่งพรานอินทร์

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านโป่งพรานอินทร์

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด