ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630418

รหัส Obec 6 หลัก

7

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020101

รหัส SMIS 8 หลัก

53

จำนวนนักเรียน

1072630418

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 2 3 5 1
อนุบาล 2 5 2 7 1
รวม อนุบาล 7 5 12 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 4 1 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 3 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 5 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 5 8 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 21 20 41 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 28 25 53 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง อมรรัตน์ ชีพนุรัตน์ หญิง Amonrut Chipnurut ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย บริรักษ์ ศิลาดี ชาย BORRIRAK SILADEE ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สีนวล โกสินทร หญิง SEENUAL KOSINTORN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุรีพร ฆ้องบ้านโข้ง หญิง SUREEPORN KONGBANKONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กนกวรรณ จันทร์มณี หญิง KANOKWAN JUNMANEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เรไร อ๊อกศิริ หญิง RARAI OXSIRI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว มาริษา สว่างศรี หญิง Marisa Sawangsee ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.00
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40.60
ภาษาอังกฤษ 27.75
คณิตศาสตร์ 39.00
วิทยาศาสตร์ 38.65
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.77
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 39.11
ภาษาอังกฤษ 23.75
คณิตศาสตร์ 31.79
วิทยาศาสตร์ 37.86
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.75
ภาษาอังกฤษ 23.33
คณิตศาสตร์ 38.33
วิทยาศาสตร์ 42.83
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 63.14
ภาษาอังกฤษ 30.45
คณิตศาสตร์ 38.18
วิทยาศาสตร์ 44.23
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.25
ภาษาอังกฤษ 25.00
คณิตศาสตร์ 31.25
วิทยาศาสตร์ 36.63

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดห้วยคู้สามัคคี
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดห้วยคู้สามัคคี
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 160,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 17 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดห้วยคู้สามัคคี
ลำดับที่ 3
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ยาว 200 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดห้วยคู้สามัคคี
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 230,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 7 เมตร
ยาว 14 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดห้วยคู้สามัคคี
ลำดับที่ 5
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 75,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดห้วยคู้สามัคคี
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดห้วยคู้สามัคคี
ลำดับที่ 7
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดห้วยคู้สามัคคี
ลำดับที่ 8
ประเภท บ้่านพักภารโรง
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดห้วยคู้สามัคคี
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 335,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดห้วยคู้สามัคคี
ลำดับที่ 10
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 55 เมตร
ยาว 80 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดห้วยคู้สามัคคี

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดห้วยคู้สามัคคี

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด