ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630417

รหัส Obec 6 หลัก

17

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020100

รหัส SMIS 8 หลัก

337

จำนวนนักเรียน

1072630417

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 2 5 7 1
อนุบาล 1 14 6 20 1
อนุบาล 2 15 9 24 1
รวม อนุบาล 31 20 51 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 16 10 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 15 14 29 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 9 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 21 3 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 17 14 31 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 18 12 30 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 99 62 161 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 27 17 44 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 17 28 45 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 20 16 36 1
รวมทั้งหมด 64 61 125 4
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 194 143 337 13

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านเขากำแพง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง ดวงใจ บัวงาม หญิง DUANGJAI BUANGAM ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อังคณา ปราบสกูล หญิง Angkhana Prapsakun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มะลิ คงสกุล หญิง mali kongsakul ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กันยา บาเปีย หญิง Kanya Bapia ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กิตปกรณ์ หงษ์เวียงจันทร์ ชาย KITPAKORN HONGWIENGCHAN ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สหมณฑล ละอองนวล ชาย SAHAMONTHONE LA-ORNGNUAL ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง อรนุช ยอดอ่อน หญิง ORANUCH YOD-ON ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ถนอมจิตต์ ธรรมวัตร์ หญิง THANOMJIT THAMMAWAT ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ณิชฌาณัชญ์ เพียรทอง หญิง Nitchanat PHEANTHONG ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ธาดา กลีบทอง ชาย Thada Kleepthong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ฉัตรดนัย เบ้าพรุมมา ชาย Chatdanai Baoprumma ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง ศิรินทร์ทิพย์ อินทะนาม หญิง Sirintip Inthanam ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว นาฏยา แสงพระอินทร์ หญิง Nattaya Sangprain ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยธิดา วริกูล หญิง Piyathida Warikul ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กิตติยา ทวีสุวรรณไกร หญิง Kittiya Taweesuwannakrai ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว จุฑาทิพย์ ยิ้มประเสริฐ หญิง Juthatip Yimprasent ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง มารี ลิอุบล หญิง MAREE LI-UBON ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.50
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 47.88
ภาษาอังกฤษ 33.38
คณิตศาสตร์ 43.82
วิทยาศาสตร์ 45.41
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.59
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 48.04
ภาษาอังกฤษ 31.96
คณิตศาสตร์ 44.13
วิทยาศาสตร์ 41.04
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.76
ภาษาอังกฤษ 28.75
คณิตศาสตร์ 26.94
วิทยาศาสตร์ 33.92
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 66.65
ภาษาอังกฤษ 30.63
คณิตศาสตร์ 35.36
วิทยาศาสตร์ 38.46
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.94
ภาษาอังกฤษ 24.00
คณิตศาสตร์ 24.20
วิทยาศาสตร์ 28.49

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.48
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 44.74
ภาษาอังกฤษ 27.11
คณิตศาสตร์ 24.06
วิทยาศาสตร์ 30.89
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.84
ภาษาอังกฤษ 22.84
คณิตศาสตร์ 17.47
วิทยาศาสตร์ 28.32
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.27
ภาษาอังกฤษ 25.69
คณิตศาสตร์ 22.46
วิทยาศาสตร์ 31.77
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.20
ภาษาอังกฤษ 28.34
คณิตศาสตร์ 22.63
วิทยาศาสตร์ 29.36

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านเขากำแพง
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ โรงอาหาร(300ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 15 เมตร
ยาว 26 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านเขากำแพง
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 4,230,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเขากำแพง
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 220,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเขากำแพง
ลำดับที่ 4
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ความจุเฉลี่ย 99 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านเขากำแพง
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเขากำแพง
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ พิเศษ 2 ชั้น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 6,000,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 9 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเขากำแพง
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเขากำแพง
ลำดับที่ 8
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ความจุเฉลี่ย 99 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 99 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเขากำแพง
ลำดับที่ 9
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ความจุเฉลี่ย 66 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านเขากำแพง
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านเขากำแพง
ลำดับที่ 11
ประเภท รั้ว
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 209 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเขากำแพง
ลำดับที่ 12
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 99 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 99 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเขากำแพง
ลำดับที่ 13
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ความจุเฉลี่ย 120 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านเขากำแพง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านเขากำแพง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด