ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630382

รหัส Obec 6 หลัก

22

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020099

รหัส SMIS 8 หลัก

295

จำนวนนักเรียน

1072630382

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 6 10 16 1
อนุบาล 2 19 16 35 1
รวม อนุบาล 25 26 51 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 25 17 42 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 17 22 39 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 20 18 38 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 22 24 46 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 22 23 45 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 19 15 34 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 125 119 244 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 150 145 295 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ประเสริฐชัย ทรัพย์ประเสริฐ ชาย PRASERTCHAT SHAPRASERT ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วิเชียร หนูทอง หญิง WICHIAN NOOTHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พรรณี พ่วงพูล หญิง PANNEE PUANGPOON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สลิตตา สำราญสุข หญิง SALITTA SAMRANSUKH ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมพร พลไกร หญิง SOMPORN PONKRAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จันทร์เพ็ญ เรืองทอง หญิง CHANPEN RUENGTONG ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ทวี นนท์แก้ว ชาย TAWEE NONKAEW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชุติมณฑน์ ลาแพงดี หญิง CHUTIMON LAPANGDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อำภาพร วงษ์พันตรี หญิง Amphaphon Wongphanti ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิศา ศรีจารุเมธาศักดิ์ หญิง nisa sreejarumetasak ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เทวดา อยู่ดี ชาย TEWADA YUDEE ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง วรรณา ธีระโรจนพงษ์ หญิง Wanna Teerarojanapong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เจริญรัตน์ เรือนเรือง หญิง JAREANRAT REANREANG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจพร กัณฑสังข์ หญิง BENJAPORN KANTASUNG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นวนจันท์ ปะเริบรัมย์ หญิง Nuanchan Parerbram ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อภิชญา ลาแพงดี หญิง Aphitchaya Laphaengdee ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มานิต แก้วสด ชาย Manit Kaeosod นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ธนิดา นุ้ยบุตร หญิง Thanida Nuybut ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมคิด อ่อนดี ชาย Somkid Ondee ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นันทกา หาดี หญิง Nantaka Hadee ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เอื้อมพร ค้ำชู หญิง Ueamporn Khamchoo ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว ธัญญาลักษณ์ โคนันท์ หญิง THANYALUCK Chonan ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.76
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 50.24
ภาษาอังกฤษ 38.03
คณิตศาสตร์ 41.82
วิทยาศาสตร์ 39.32
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.26
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 49.18
ภาษาอังกฤษ 31.41
คณิตศาสตร์ 38.04
วิทยาศาสตร์ 40.34
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.87
ภาษาอังกฤษ 27.81
คณิตศาสตร์ 32.71
วิทยาศาสตร์ 37.11
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.19
ภาษาอังกฤษ 31.22
คณิตศาสตร์ 32.56
วิทยาศาสตร์ 35.42
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.22
ภาษาอังกฤษ 27.89
คณิตศาสตร์ 29.74
วิทยาศาสตร์ 33.07

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดสระกร่างเจริญธรรม
ลำดับที่ 1
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 6,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 8 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสระกร่างเจริญธรรม
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสระกร่างเจริญธรรม
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 3.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสระกร่างเจริญธรรม
ลำดับที่ 4
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 8,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 4 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดสระกร่างเจริญธรรม
ลำดับที่ 5
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดสระกร่างเจริญธรรม
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสระกร่างเจริญธรรม
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 565,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสระกร่างเจริญธรรม
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 490,600.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสระกร่างเจริญธรรม
ลำดับที่ 9
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดสระกร่างเจริญธรรม
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสระกร่างเจริญธรรม
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 2,197,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสระกร่างเจริญธรรม
ลำดับที่ 12
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดสระกร่างเจริญธรรม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดสระกร่างเจริญธรรม

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด