ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630381

รหัส Obec 6 หลัก

18

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020098

รหัส SMIS 8 หลัก

284

จำนวนนักเรียน

1072630381

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 13 12 25 1
อนุบาล 2 13 15 28 1
รวม อนุบาล 26 27 53 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 19 17 36 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 26 36 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 20 24 44 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 17 20 37 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 18 15 33 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 20 25 45 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 104 127 231 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 130 154 284 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง ดาวรุ่ง ตาลเพชร หญิง DAWRUNG MANKONGDEE ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อัยการ ใจสัจจะ ชาย Aiyakarn Jaisadja ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อารีรัตน์ สมัครเขตการณ์ หญิง Areerat Smakkhetkan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุรภา เหล็งหวาน หญิง Surapa Lengwarn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นลินี ดวงเวียง หญิง Nalinee Duangwiang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วปุน นักใจธรรม ชาย Wapun Nakjaitham ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุนทร แผนสมบูรณ์ หญิง SOONTORN PANSOMBOON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุธารา จันทรโชติ หญิง SUTARA GANTARACHOT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิเชียร มั่นคง หญิง WICHAIAN MANKHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชญาณ์พิมพ์ หงษ์เวียงจันทร์ หญิง CHAYAPIM HONGVIENGCHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ไพรส คำปล้อง หญิง Phairot KUMPLONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เสาวณิต สังข์ทอง หญิง Saowanit Sangthong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง หัทยา สุดยอด หญิง Hatthaya Sutyort ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ลัดดา กุลวงศ์ หญิง LADDA KULWONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย จิรายุ ซ้อนเสียงดัง ชาย Jirayu Sonsiangdang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย โกเมศ หงษ์เวียงจันทร์ ชาย Komet Hongwiangchan นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว สุวิชญา แก้วดี หญิง Suwitchaya Kaewdee ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิพาวรรณ อุ่่นตาดี หญิง Wipawan ีีUntadee ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.64
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 50.61
ภาษาอังกฤษ 38.89
คณิตศาสตร์ 50.56
วิทยาศาสตร์ 49.00
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.14
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 50.44
ภาษาอังกฤษ 35.50
คณิตศาสตร์ 46.13
วิทยาศาสตร์ 46.28
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.36
ภาษาอังกฤษ 33.31
คณิตศาสตร์ 42.70
วิทยาศาสตร์ 41.39
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 62.28
ภาษาอังกฤษ 32.66
คณิตศาสตร์ 38.59
วิทยาศาสตร์ 40.44
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.77
ภาษาอังกฤษ 32.62
คณิตศาสตร์ 33.17
วิทยาศาสตร์ 34.54

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดคีรีรัตนาราม
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดคีรีรัตนาราม
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 340,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดคีรีรัตนาราม
ลำดับที่ 3
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 117,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 91 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดคีรีรัตนาราม
ลำดับที่ 4
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 600,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดคีรีรัตนาราม
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 18 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดคีรีรัตนาราม
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 3.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดคีรีรัตนาราม
ลำดับที่ 7
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ยาว 100 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดคีรีรัตนาราม
ลำดับที่ 8
ประเภท เรือนเพาะชำ
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 4 เมตร
ยาว 6 เมตร
สูง 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดคีรีรัตนาราม
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดคีรีรัตนาราม
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 631,889.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 12 เมตร
ยาว 24 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดคีรีรัตนาราม
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 648,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดคีรีรัตนาราม
ลำดับที่ 12
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ แท้งค์น้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 12 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 12 หน่วย
ความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดคีรีรัตนาราม
ลำดับที่ 13
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 125,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 15 เมตร
ยาว 40 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดคีรีรัตนาราม
ลำดับที่ 14
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 12,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดคีรีรัตนาราม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดคีรีรัตนาราม

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด